InformacieSKA.sk

Stratégia obce/mesta

Milan Csanda12.09.2015TémaPridať komentár
Stratégia obce/mesta

Stratégia obce/mesta

Nemôžem o sebe povedať, že som úzko špecializovaný urbanista, skôr by sa to dalo opísať ako záujem o všetko čo súvisí s tvorbou sídiel. Asi je to podmienené tým, že navrhovanie usporiadania krajiny pokladám za najdôležitejší počin, ktorý je “kráľovskou” témou architekta. Mám rešpekt k dochovanému, ale dúfam, že aj odvahu vlastným pohľadom nasmerovať a ak  k tomu v procese navrhovania dospejem, možno aj zmeniť princíp fungovania mesta či obce pri rešpektovaní samotnej krajiny.

Tak ako je bežné pri architektonickej tvorbe myšlienku prezentovať štúdiou, ktorá popisuje nápad budúcej stavby, dospel som k presvedčeniu, že navrhovanie usporiadania územia nevyhnutne potrebuje určitú formu zjednodušenia, vďaka ktorej nielen dokážem jednoduchšie komunikovať s okolím (samospráva, kolegovia, úrady) ale najmä mám pri samotnom územnoplánovacom procese oporu v ucelenej myšlienke, ktorá je chrbticou územného plánu. Tento “abstrakt” som pomenoval stratégia obce/mesta a napriek tomu, že nie je očakávanou súčasťou územnoplánovacej dokumentácie, vo všetkých územných plánoch, ktoré som robil, prípadne som bol spoluautorom, takáto kapitola vrátane grafickej prílohy bola vždy jej súčasťou.

Základným nástrojom stratégie je určitá maximálne možná miera abstrakcie územia so stanovením dôležitých prvkov, ktoré zjednodušene, ale výstižne definujú usporiadanie územia. Fungovanie každého sídla je možné primerane zachytiť tak, aby sa vyzdvihli podstatné princípy. Prináša pochopenie genia loci a na takomto základe je potom možné postaviť návrh budúceho existovania, smerovania sídla. Nechcem týmto meniť prípadné invenčné prístupy iných urbanistov a architektov, len je mi ľúto, že vďaka komplexnosti územného plánu sú myšlienky ukryté v zložitosti povinných legislatívnych súčastí dokumentu.

Stratégia je preto pre mňa hlavným a najpodstatnejším územnoplánovacím procesom a všetky ostatné zložky (regulácia územia, návrh dopravy, návrh technickej infraštruktúry, definovanie verejných stavieb) musia byť s ňou v súlade. Je postavená na dlhodobých princípoch, kde sa vychádza z predstavy ideálneho fungovania krajiny a urbanistickej štruktúry, a preto nie je vhodné sa ohraničiť krátkodobými “návrhovými obdobiami”. Stratégia musí byť vo svojej podstate “navždy”, resp. pokiaľ sa nezmenia základné vstupné faktory (napr. zmena administratívneho usporiadania, zásadná zmena hospodárskej základne a pod.).

Aby však bolo možné pochopiť podstatu stratégie, musí byť aj zrejmý jazyk takejto komunikácie. Napriek tomu, že sa na popísanie urbanistickej myšlienky používajú v zásade podobné pojmy, nemyslím si, že sú ustálené a že si pod nimi predstavujeme identické termíny. Témou tohto textu nie je ich definovať, len naznačiť, že ustáliť tieto pojmy by bolo prospešné. Môžeme preto hovoriť o urbanistickom centre, ktorého pôsobnosť je ohraničená urbanistickým celkom, o urbanistických osiach, ktoré prepájajú rôzne urbanistické centrá, o urbanistických dominantách. Obdobne treba pristupovať ku krajine a rešpektovať a navrhovať biocentrá, biokoridory.

Samozrejme, najdôležitejší je grafický zápis stratégie. Prichádza k zachyteniu myšlienky, invenčného prístupu k návrhu usporiadania obce či mesta. Uvediem preto príklad zo súťaže, kde stratégia rozvoja mesta vyzerala približne takto:

Stratégia rozvoja mesta Hradec Králové, súťaž

Ide o mesto Hradec Králové a schéma popisovala základy fungovania mesta. Avšak aj táto schéma sa pre rýchlu komunikáciu v rámci súťaže javila ako zložitá a vznikla k nej aj zjednodušená verzia, ktorá vyzerala takto:

Zjednodušené grafické vyjadrenie stratégie mesta Hradec Králové

Poslaním tohto “loga územného plánu“ bola jednoduchšia komunikácia. Jasne prezentuje princíp troch hlavných vstupov do mesta, ktoré na seba viažu najmä vybavenostné funkcie mestského aj regionálneho významu a smerujú do jadra štruktúry - historického, administratívneho a vybavenostného centra. Tieto hlavné vstupy delia mesto na tri časti, ktoré tvoria priestor najmä pre bývanie s vlastnými mestskými jadrami, ktoré sú takisto naviazané na celomestské jadro. Na vonkajšom obvode mesta na dvoch tretinách sú navrhnuté výrobno-vybavenostné zóny a na zbytku je potvrdená prírodná časť mesta. “Logo” obsahovalo aj ďalšie princípy, ktoré graficky popisovali navrhované usporiadanie mesta.

Myslím, že je zrejmé, že takto je v rámci územného plánu zachytená myšlienka, ktorá prisudzuje územnému plánovaniu viac ako verejný dokument. Nespochybniteľne je možné hovoriť o autorskom prístupe a najmä, aspoň z môjho pohľadu, aj o najpodstatnejšej súčasti akéhokoľvek územného plánu, či ide o malú obec alebo veľkú mestskú aglomeráciu. Takáto stratégia je potom aj jasne formulovateľná do právnych predpisov mesta a obce a najmä umožňuje autoritám samosprávy si ju osvojiť aj bez nutnosti poznať bližšie podrobnosti.

Preto by bolo najlepším riešením aby sa stratégia obce/mesta stala pevnou súčasťou územnoplánovacej dokumentácie, obligatórnou časťou záväznej časti územného plánu. Umožňovalo by to lepšie rozhodovanie pri investíciach do verejných priestranstiev a budov z hľadiska ich dôležitosti, ako aj pri detailoch plánovaní nových častí sídla.

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu