InformacieSKA.sk

Mám sen: Územný plán priateľský k užívateľovi

Pavol Mrázek12.09.2015TémaPridať komentár
Mám sen: Územný plán priateľský k užívateľovi

Ing. arch. Pavol Mrázek

Sadnem k počítaču a chcem zistiť, ako a kde sa plánuje rozvíjať mesto. Mám číslo parcely a chcel by som vedieť, čo sa na nej dá postaviť. Chcem vedieť, kde je v meste aký druh zástavby možný a povolený. Aké sú parametre intenzity využitia územia a kto je sused. V územnom pláne mesta, ktorý je priateľský k užívateľovi, nájdem všetko na internete.

Mám sen ako investor

Sadnem k počítaču a chcem zistiť, aký je v meste verejný investičný záujem. Dozviem sa, aká je strategická urbanistická koncepcia mesta, kde má magistrát nejaký strategický investičný plán, na ktorý sa hľadá investor, aká je územná ponuka. Zistím, ktoré pozemky sú voľné a vhodné na zástavbu alebo na prestavbu, aká je ich priestorová a numerická regulácia, a dozviem sa aj, komu patria. Prečítam si, ktoré pozemky a nehnuteľnosti pôjdu do verejnej investičnej súťaže. Zistím, ako vyzerá vízia siluety mesta v 3D.

Mám sen ako občan

Sadnem k počítaču a zistím čo je v územnom pláne mesta na mojom pozemku a na susedných pozemkoch plánované, čo je povolené a čo nie. Zistím, aké sú v podzemí siete, aké sú ochranné pásma, kde sa stavať dá a kde nie. Dozviem sa, čo sú plochy verejné a čo plochy neverejné, kde je stavebná čiara. Môžem sa k plánovanej výstavbe vyjadriť, priamo cez internet a bez medzičlánku.

Mám sen ako správca územného plánu

Ako úradníkovi mesta alebo členovi miestneho zastupiteľstva sa mi ohlási záujemca o výstavbu na konkrétny pozemok, ktorý vlastní alebo ho hodlá kúpiť. Úradník ho odkáže na užívateľsky priateľský územný plán, aby si to zistil sám. Ale pretože úradník je priateľský, tak klikne do počítača a informáciu mu podá ihneď. Odpadne vydanie územnoplánovacej informácie, lebo tá je v éteri stále.

Mám sen ako architekt

Príde ku mne investor a chce niečo stavať na ním určenom pozemku. Kliknem do počítača a to, čo by mu povedali úradníci na meste, mu poviem aj ja. Vstúpim do programu, lebo som si od magistrátu kúpil na jeho editovanie licenciu, a niečo navrhnem. Vstup do urbanizmu mesta overím aj priestorovo v 3D a zároveň sa moje navrhované číselné údaje započítajú do celkových údajov mesta a okamžite viem, čo nová výstavba s jestvujúcim stavom celého sídla urobí. Hneď viem, či návrh je v súlade s územným plánom, alebo ide o budúcu zmenu územného plánu. Ak je návrh v súlade s územným plánom, môže sa spustiť proces územného konania - a zase len v éteri - elektronicky.

Čo ak treba zmenu územného plánu?

Ak je pre navrhovaný projekt potrebná zmena územného plánu, tiež sa to rieši len v éteri. Dôsledky zmeny sa okamžite premietnu do celkových parametrov sídla. Tie vidia schvaľujúce orgány, iní investori a aj občan a spustí sa proces posudzovania zmeny územného plánu.

Zastupiteľstvo zmenu buď schváli alebo neschváli - zase len elektronicky. Každý úradník aj poslanec má predsa permanentný prístup k prehliadaniu priamo v svojom notebooku na stole. Magistrát nemusí vydávať záväzné súhrnné stanovisko, lebo ak zmenu po zohľadnení pripomienok schváli, tak ju jednoducho presunie z návrhovej zóny do platnej verejnej needitovateľnej zóny programu, vrátane vyjadrení, ktoré si v prílohe každý prečíta. Prečíta si to aj stavebný úrad pri následnom vydávaní územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Treba nový územný plán Bratislavy?

V období plánovaného hospodárstva sa územný plán menil každých približne 20 rokov. Vypracovával sa vždy nový. Bol na to Útvar hlavného architekta, teda asi 200 ľudí, ktorí permanentne územne spracovávali celé mesto. Na novom územnom pláne sa pracovalo približne 5 až 8 rokov.

Zotrvačné myslenie na bratislavskom magistráte volá po novom územnom pláne. Jeho spracovanie sa odhaduje na osem rokov. Nerobí sa, lebo nie sú na to peniaze. Našťastie. Boli by to vyhodené peniaze. Prečo? Viete si predstaviť, čo sa bude počas tých osem rokov diať? To sa zastaví vývoj a budeme čakať? Veď keď sa plán dokončí, bude znovu neaktuálny. A na aké obdobie bude platiť? Na 10 - 20 rokov? V poriadku, ale vieme, ako sa bude vyvíjať stavebný záujem o Bratislavu v trhovom hospodárstve o 20 rokov? Vieme naplánovať, koľko napríklad by mala mať za 10 - 20 rokov Bratislava bytov a kde? Koľko bude mať Bratislava obyvateľov a v akej skladbe a štruktúre, koľko bude áut, koľko bude treba miest v školách a škôlkach a koľko nových inštitúcií a investorov sem príde? Aké zadanie má obstarávateľ, teda mesto dať spracovateľovi UPD teraz, keď ani nevieme, či bude mesto rásť alebo degradovať? Tadiaľto cesta nevedie.

Princíp permanentnej aktualizácie územného plánu

Dnes povolenie stavby trvá 2- až 3-krát dlhšie ako výstavba. Mesto musí začať pracovať na princípoch permanentnej aktualizácie územného plánu. Ak bude územný plán spracovaný ako informačný systém, tak to nebude žiaden problém. Môže sa aktualizovať aj každý rok, každý polrok, aj každý kvartál alebo dokonca aj po schválení každej navrhovanej stavby.

Totiž každá zmena bude zrejmá vopred v celkových súvislostiach mesta a stále všetkým prístupná. Nebude treba vypracovávať zmeny a doplnky, veď ich novým návrhom už vypracoval na svoje náklady ten, kto ich chce, a priamo v systéme. Ak bude Bratislava spracovaná ako jednotný informačný systém, tak s pridaním alebo zbúraním každého domu budeme vedieť, čo to s Bratislavou ako celkom urobí, čo to v danej lokalite spôsobí, kde to bude dopravne škrípať, lebo celkové sumárne údaje Bratislavy sú stále známe a permanentne aktualizované.

Je to reálne?

Väčšina povie že to nie je reálne, s tým treba rátať. Lenže iná cesta nie je. V mnohých európskych mestách to funguje. Lenže v našom meste sa ešte stále na to, aby vám vydali záväzné stanovisko k výstavbe, čaká 5 aj 8 mesiacov. Nečudujte sa úradníkom. Stále pracujú s ceruzkou a papierom. Všetko sa tlačí, kreslí a podáva v papierovej podobe a informácie sa hľadajú po skriniach a v šanónoch. A hlavne, úradníci majú stále strach, že na niečo ešte zabudli, že ešte niečo v ich stanovisku nezohľadnili. A majú pravdu, nemajú totiž prehľad a nemajú dostatok času.

Kto ten systém naplní dátami?

Isteže, systém sa nenaplní zo dňa na deň. Ale mesto je živé, je tu množstvo subjektov, ktoré informácie má a stále s nimi pracuje, len ich treba dobre z polohy mesta manažovať. Nebude treba spracovávať s každým novým územným plánom nové prieskumy a rozbory, aby sme vedeli, čo v meste je, a aby sme vedeli, ako ho nanovo „preorať“. Tie sa budú ako jestvujúci stav v systéme aktualizovať neustále.

A kto to urobí, kto tú databázu naplní? Prispeje každý, kto s informáciami o Bratislave nejakým spôsobom pracuje. Naplní ho mestský úrad/magistrát, miestna samospráva, spracovatelia územných plánov, ale naplní ho aj kataster, matrika, štatistický úrad, polícia, daňový úrad, evidencia obyvateľov. Ale aj každý zememerač, každý geológ, každý správca sietí, každá organizácia pracujúca s informáciami o životnom prostredí, každá správcovská spoločnosť a každý vlastník. Naplnia ho aj stavebné úrady, lebo každé vydané územné rozhodnutie, stavebné povolenie a každá kolaudácia sa vloží do systému aj s vyjadreniami. Naplní ho aj každý architekt, ktorý ide niečo projektovať. Skrátka každý, kto má na modernom meste 21. storočia eminentný záujem. To všetko postupne ten systém naplní.

Ale ešte je tú jeden sen, môj sen

Nestalo sa vám niekedy ako architektovi či urbanistovi, že pri nejakom projekte máte chuť vyriešiť aj širšie územie? Hovoril som o tom v mojej prednáške Špičková občianska vybavenosť v Bratislave na FA STU (2012), že zóna Landererova - Prístavná ul. sa už stavia bez toho, aby sa niekto zamyslel nad jej vzhľadom či reguláciou. Vie niekto, že svojou polohou a významom ide o novú ideovo-priestorovú os Bratislavy? Že tu má byť výstavný bulvár nového centra, o ktorom hovoril už prof. Hruška a potom prof. Alexy? Už sa stavia a jednu z najcennejších fasád ulice tvorí štvorpodlažná plechová garáž.

Ja som ju nakreslil. Ale komu ju dať? Ak by bol zavedený územný plán v éteri, tak by sa už nové koncepty robili omnoho jednoduchšie. Robili by sa ako koncepčná ponuka tam, kde ich každý uvidí. To je prínos tvorbu urbanistickej koncepcie mesta, ktorý má nesmierny význam.

Teda aká bude úloha samosprávy?

Benefit pre mesto ako spravovateľa a obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie bude práve v tom, že bude omnoho jednoduchšie získavať konkrétne koncepčné materiály, ktoré po schválení bude postupne vkladať do platnej verzie územného plánu mesta. To je to ovplyvňovanie želateľným smerom. Jeho úloha bude na jednej strane v koncepčnom rozhodovaní a na druhej strane ako administrátora v spravovaní systému. Na to musí mať tím, ktorý bude vedieť, čo sa chce, a to v systéme zverejňovať. Musí vedieť systém riadiť, propagovať aj vyučovať. Nebude to ľahké.

Stojí to veľa peňazí?

Možno budú potrebné peniaze na softvér. Systémov je viac, treba určiť ten vhodný, ale pozor - na digitalizáciu štátnej správy a obecnej samosprávy peniaze na ministerstve vnútra sú. Len treba prísť s koncepciou.

Ale je to skutočne s tými peniazmi tak? Veď tí užívatelia, ktorí chcú investovať do výstavby, a tí architekti, ktorí by svojimi novými návrhmi chceli do systému vstúpiť, alebo správcovia sietí, dopravy a pod. by od magistrátu dostali za poplatok licenciu na vstup do editovateľnej zóny. Tu by sa peniaze vracali, aj keď asi nie veľa. A sú tu aj poplatky za podanie zmien a doplnkov, za vydanie právoplatných povolení a aj možno príspevok investorov na veci verejné. To treba len systémovo vymyslieť.

Treba na to zmenu stavebného zákona?

Nie. Stavebný zákon neurčuje, akým perom sa má územnoplánovacia dokumentácia kresliť. A ako donútiť tých, čo disponujú informáciami o meste, aby ich do systému bezplatne a na vlastné náklady vložili? Na to stačí jedno všeobecne záväzné nariadenie a rokovanie na kompetentnej úrovni. Každý vlastník a každá správcovská spoločnosť či prevádzkovateľ predsa informácie o nehnuteľnostiach, ktoré spravuje, má a aj ďalšie potrebuje. Veď to bude slúžiť všetkým, ktorí s informáciami o meste denne pracujú, aj iným oblastiam riadenia štátu, aj regiónom či obciam, aj tretiemu sektoru a v konečnom dôsledku celému Slovensku.

Bude dlho trvať, kým sa tento systém spustí?

Iste. Ale čím neskoršie začneme, tým to bude trvať ešte dlhšie. Nenaplní sa hneď, ale bude sa napĺňať postupne. Ale má to jednu výhodu. Už sa územnoplánovacia dokumentácia nebude prepracovávať vždy nanovo. Už sa nebudú za drahé peniaze robiť nové prieskumy a rozbory. Už nebude potrebné sa dohadovať o mierkach a čitateľnosti, o počte vyhotovení, o tom, či robíme UPN, UPN-Z, UP-Z UAŠ. A ak sa zavedie systém permanentnej aktualizácie územného plánu sídla, tak bude platiť stále. Jeho dlhodobá platnosť bude v pružnom, permanentne aktualizovanom systéme a nie v raz a navždy určenej funkčnej ploche, ktorú vieme zmeniť len raz za 20 rokov zmenou územného plánu ako celku.

Dôležité je len to, aby sme vedeli čo chceme, a na to je potrebný na začiatku ten sen.

Viac informácií na www.marset.sk, http://blog.marset.sk a v nasledujúcich materiáloch:

  • URBION – Nová metodika ÚPD, pripomienky - Mrázek, 2012
  • Súčasné rozpory bratislavského urbanizmu – Mrázek 2012
  • ÚPD - Zmena koncepcie tvorby nového ÚPN BA – Mrázek 2012
  • Aktuálne problémy bratislavskej dopravy – zborník Konferencia ŠOV, Fakulta architektúry STU v Bratislave, 2012
  • ÚPN Use Friendly – Nová metodika UPD – Mrázek, 2012
  • Tvorivé aspekty špičkovej občianskej vybavenosti, referát Konferencia ŠOV Fakulta architektúry STU v Bratislave, 2012
  • Súčasný vývoj dopravných systémov – referát na konferencii Dopravná psychológia, Hotel Danube, Bratislava, 2010

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu