InformacieSKA.sk

K novému autorskému zákonu

Oľga Kopšová 14.09.2015PoradňaPridať komentár
K novému autorskému zákonu

JUDr. Oľga Kopšová

Nový autorský zákon, zák. č. 185/2015 Z.z. z 1. júla 2015, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2016 (ďalej len zákon), prináša rad noviniek v súvislosti s úpravou vzťahov, ktoré vznikajú s vytvorením a použitím autorského diela. V § 3 zákon vymedzuje, čo je predmetom autorského práva a čo sa rozumie pod pojmom dielo. V ods. 2 § 3 zaraďuje architektonické dielo medzi literárne, slovesné, divadelné, hudobné, audiovizuálne diela, dielo výtvarného umenia, dielo úžitkového umenia, kartografické dielo alebo iný druh umeleckého diela alebo vedeckého diela. V ods. 6 § 3 detailne vymedzuje pojem architektonického diela takto: Architektonickým dielom je najvšeobecnejšie vyjadrenie tvorivej architektonickej myšlienky autora, najmä grafické a priestorové zobrazenie architektonického riešenia stavby alebo urbanistického usporiadania územia, stavba, ako aj dielo záhradnej, interiérovej a scénickej architektúry a dielo architektonického dizajnu.

V § 5 zákona sa rozširuje vymedzenie predmetov, ktoré sa za predmet autorského práva nepovažujú, a teda nepožívajú autorskoprávnu ochranu. Takým je aj územnoplánovacia dokumentácia podľa § 8 zákl. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - § 5 písm. c) zákona.

Nový zákon presnejšie vymedzuje aj spoluautorstvo (§ 15 zákona). Za spoluautorov sa považujú dvaja alebo viacerí autori, ktorí vytvorili tvorivou duševnou prácou jediné dielo tak, že nie je možné od seba odlíšiť vklady jednotlivých autorov a použiť ich ako samostatné diela. Takéto znenie vylučuje akýkoľvek spor o autorstvo na jedinom diele vytvorenom spoločne. Práva k dielu patria im spoločne a nerozdelne, ak sa spoluautori nedohodnú písomne inak.

Precíznejšia úprava sa týka aj výhradne osobnostných a výhradne majetkových práv. Vzťah autorského práva k vecným právam (§ 33 zákona), najmä vzťah vlastníka alebo užívateľa vecí, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, špecificky pokiaľ pôjde o architektonické dielo, vyžaduje väčšiu pozornosť, a preto sa k tejto problematike v novej právnej úprave vrátime v niektorom z ďalších článkov.

Osobitnú pozornosť zákon venuje aj použitiu architektonického diela najmä v súvislosti s obnovou alebo rekonštrukciou stavby (§ 52 zákona). Táto úprava je zvlášť významná v súčasnom období, kedy dochádza vo veľkej miere k obnove, údržbe a k iným zásahom najmä do obytných budov.

Chceme predovšetkým poukázať na zamestnanecké dielo (§ 90 zákona), ktoré je novoupravené aj z pohľadu existencie obchodných spoločností, a v nich vytvorené dielo členom riadiacich alebo kontrolných orgánov.Ustanovenia § 91 dielo na objednávku treba chápať ako náväznosť na zmluvu o dielo podľa občianskeho zákonníka. Táto špecifická úprava sa odkláňa od doteraz zaužívaného uzatvárania zmluvy o dielo podľa obchodného zákonníka. Tieto ustanovenia použijú sa primerane aj na dielo vytvorené v rámci verejnej súťaže.

Viac pozornosti bude treba venovať autorskozáväzkovému právu, osobitne licenčným zmluvám.

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu