InformacieSKA.sk

Súťaž na projekt rekonštrukcie rusovského kaštieľa je v rozpore so zákonom

Martina Jakušová15.07.2015SúťažePridať komentár

Slovenská komora architektov (SKA) upozornila Úrad vlády SR na nevhodnú formu obstarávania projektu rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach, ktorá je založená na kritériu najnižšej ceny. Nie je totiž v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

V súťaži, ktorú vo vestníku oznámil Úrad vlády SR v máji 2015, ide o predprojektovú a projektovú dokumentáciu, výkon inžinierskej činnosti a autorského dozoru s celkovou predpokladanou hodnotou milión eur. Podľa zákona o verejnom obstarávaní musí verejný obstarávateľ pri zákazkách v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva v hodnote nad 130-tisíc eur povinne použiť súťaž návrhov. V tejto súťaži je však na výber víťaza okrem splnenia podmienok odbornej a technickej spôsobilosti určené jediné kritérium: najnižšia cena. Projekt vybratý na základe najnižšej ceny nemôže zohľadniť všetky špecifiká, jedine súťaž návrhov zaručuje komplexný výber optimálneho riešenia spomedzi ponúknutých návrhov. Preto komora architektov vyzýva Úrad vlády na prehodnotenie zvoleného postupu, zrušenie vyhlásenej verejnej súťaže a na prípravu a vyhlásenie súťaže návrhov.

Imrich Pleidel, predseda SKA, vo výzve Úradu vlády uvádza: "Zámer vlády Slovenskej republiky zastaviť postupnú devastáciu, ktorá znehodnocuje už vykonané rekonštrukčné práce, a naplniť unikátny neogotický kaštieľ v Rusovciach a jeho okolie novým životom vysoko oceňujeme. Práve z dôvodu mimoriadneho významu rekonštrukcie tejto národnej kultúrnej pamiatky s implementovanou funkciou reprezentácie štátu považujeme za nevhodné zvoliť výber poskytovateľa služby na základe najnižšej ceny. Aj na základe viacerých mediálne známych skúseností s takto nastavenými verejnými súťažami u nás, ale aj prebiehajúcich aktivít v rámci Európskej únie smerujúcich k stanoveniu tzv. bezpečných hodnôt zákaziek sme toho názoru, že takýto postup môže priniesť nekvalitné alebo nepostačujúce riešenia."

V oznámení sú okrem iných uvedené aj podmienky účasti tímu, pozostávajúceho najmenej z hlavného architekta, krajinného architekta, statika, hlavného reštaurátora, arboristu a interiérového architekta. Zákazka priamo predpokladá vytvorenie autorského diela podľa autorského zákona, keďže uchádzač má predložiť v súťaži aj licenčnú zmluvu so súhlasom na použitie diela.

SKA, ktorá združuje viac ako 1 700 autorizovaných architektov a krajinných architektov a ktorej jednou z hlavných úloh je starostlivosť o stavebnú kultúru a o harmonické utváranie územia, už dlhodobo apeluje na verejných obstarávateľov, aby sa architektonické zákazky obstarávali formou súťaží návrhov. Ponúka verejným, ale aj súkromným obstarávateľom odbornú pomoc pri príprave a overení súťažných podmienok a organizácii súťaže návrhov.

O kaštieli

Kaštieľ v Rusovciach s parkom je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Je v správe Úradu vlády SR. Pozostáva z objektu neogotického kaštieľa, čeľadníka, vrátnice, vodojemu a anglického parku s rozlohou 13,2 ha. Objekt je v havarijnom stave, vyše 25 rokov sa nevyužíva pre neukončenie jeho komplexnej rekonštrukcie. S tou sa začalo v roku 1996, ale kvôli kráteniu financií sa od júla 2000 práce úplne zastavili. Zámery na nové využitie a komplexnú obnovu kaštieľa a areálu vyústili začiatkom roka 2015 do rozhodnutia vlády na vyhlásenie verejného obstarávania na architektonické a projektové práce na prípravu rekonštrukcie.

Vzhľadom na havarijný stav, do ktorého sa budovy a park v posledných rokoch dostali, bude pripravovaná rekonštrukcia nepochybne veľmi náročná a nákladná. Náročná z dôvodu rozsiahleho narušenia pamiatkových prvkov a stavebných konštrukcií, ako aj zelene v parku. Nákladná z dôvodu veľkého rozsahu vysoko odborných zásahov, kvalitných materiálov a technológií potrebných na obnovu areálu na reprezentačné účely na najvyššej úrovni.

O to prekvapivejší je postup Úradu vlády pri vyhlásení verejného obstarávania, pri ktorom zvolil metódy, ktoré hazardujú s princípmi odbornej záchrany národnej kultúrnej pamiatky. Ako inak hodnotiť nerešpektovanie povinnosti podľa zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní použiť na hľadanie najlepších riešení súťaž návrhov? Ako inak vnímať stanovenie kritéria na výber poskytovateľa architektonických, projektových a ostatných odborných prác pre rekonštrukciu na základe najnižšej ponukovej ceny?

O odpovedi Úradu vlády SR a ďalšom dianí vás budeme včas informovať.

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu