InformacieSKA.sk

Průběh valní hromady SKA je podnětnou zkušeností i pro ČKA

Jaroslav Šafer19.06.2015NázorPridať komentár
Průběh valní hromady SKA je podnětnou zkušeností i pro ČKA

Jaroslav Šafer, místopředseda ČKA, foto: Matej Kováč

Především chci poděkovat za pozvání na valní hromadu SKA 2015 a za velmi podnětnou zkušenost, která se skládala jednak z vlastní technologie valní hromady (VH), jednak z témat, ke kterým se vaše shromáždění během dne vyjádřilo. Průběh akce mě přiměl k zamyšlení nad činností komor obecně.

VH SKA je podobná naší, ale v provedení je velmi odlišná. Členové SKA mají pochopitelně odlišné názory, ale opozice nikdy nepřešla do kritizování legálnosti hlasování či zpochybnění legálnosti celé VH. Nový jednací řád VH SKA je fantastický, zklidnil VH a přesunul debaty do přípravy před VH. Volební řád, který je de facto založen na distančních volbách spolu s mandátními hlasy, přinesl inspiraci, jak kombinovat volby ráno na VH s hlasy těch, kteří se VH osobně nezúčastní a hlasy poslali poštou.

Je zajímavé a z hlediska minulosti pochopitelné, že SKA a ČKA sdílí podobný výčet témat a problémů. Shrnul bych témata takto:

 1. demokratická technologie moci, t.j. vztah VH, volených orgánů a členů ve smyslu kompetencí VH a kompetencí volených orgánů a z nich plynoucí pravomoce rozhodování, jako na příklad schvalování jednacích řádů mimo VH v zájmu větší efektivity jednání,
 2. nechuť a laxnost členů se zúčastnit samosprávy a správy věcí veřejných jako třeba voleb do orgánů komory a to zejména na VH, a z toho plynoucí snaha komor najít spravedlivý způsob voleb s maximální účastí členů,
 3. kontrolní mechanizmy obecně a zejména kontrola rozpočtu ve vztahu k voleným orgánům a kanceláři komory,
 4. rozpočet ve vztahu k rozsahu základních činností komor ze zákona a rozsahu činností nad základní požadavky zákona (s vědomím, že se tyto částečně „dobrovolné či rozšířené“ činnosti permanentně zmnožují a to zejména v legislativě),
 5. snaha ze strany některých členů komory vedoucí ke zpochybňování legálnosti činnosti představenstva a dokonce i zpochybňování legálnosti VH (třeba ve vztahu k metodě a kontrole hlasování),
 6. nadprodukce vzájemných obviňování architektů a z toho vyplývající snaha míru obviňování omezit (i kdyby jen z hlediska nákladů),
 7. spolupráce orgánů komory a kanceláře s regiony.

Po vaší poslední VH bych řekl, že SKA je úspěšnější, pokud jde o většinu zmíněných bodů:

 • Ad 1: SKA získala analýzu provedenou nezávislou advokátní kanceláří ke kompetencím a pravomocím jednotlivých orgánů komory. Na základě toho mohlo představenstvo SKA schválit nový jednací řád VH vedoucí k efektivitě jednání VH. Jeho součástí je připomínkové řízení dlouho před VH SKA a hlasování pouze pro a proti návrhům na vlastní VH.
 • VH ČKA stále používá starý jednací řád a výsledek jsou nekonečně dlouhé VH, série obvinění z nelegálnosti VH a schvalování úprav řádů malým počtem členů ke konci VH.
 • Ad 2: SKA používá kombinovaný způsob voleb, který kombinuje distanční volbu poštou a volbu v první hodině (8 - 9 ráno) na VH. Voleb do orgánů komory se tímto způsobem zúčastnilo cca 50 % členské základny SKA. ČKA zpracovala analýzu distančních voleb různých komor ve světě, nastartovala diskuzi na toto téma a bude v kompetenci VH ČKA 2016 distanční volby schválit. Dosud se voleb na průměrné VH ČKA zúčastňuje cca 5 % členů ČKA (cca 150 členů).
 • Ad 3: Kontrolní mechanizmy rozpočtu jsou pravděpodobně nastaveny velmi podobně. Kanceláře obou komor musí permanentně prokazovat svojí efektivitu.
 • Ad 4: SKA provedla otevřený rozbor činností komory s rozdělením na základní a „rozšířené“ činnosti s tím, že dosavadní výše příspěvků pokrývá pouze základní činnosti. VH SKA schválila vyšší členský příspěvek tak, aby mohly být financovány i zmíněné rozšířené činnosti. ČKA na tuto proceduru, která by vedla k úpravě členského příspěvku (stejného cca 6 let), stále čeká.
 • Ad 5: Na toto téma neexistuje ani v jedné komoře jednoduchá medicína. Lze jen doufat, že pokrok v bodech 1 - 4 povede k obnovení vzájemné důvěry.
 • Ad 6: Ani toto téma nemá jednoduché řešení. V dlouhodobé perspektivě změny ve společnosti můžou vést ke zlepšení situace. Každý architekt musí začít sám u sebe a nespoléhat na „prokuraturu a soudy“, pokud jde o vynucení profesionálního a společensky noblesního jednání.
 • Ad 7: SKA vytvořila systém regionálních zástupců. Ve spolupráci s nimi organizuje zasedání představenstva, spojeného se setkáním s architekty v jednotlivých regionech (6 zasedání v dvouletém období). ČKA dosud jen velmi nepravidelně a nesystematicky organizuje VH v regionech. V Brně je umístěna stálá malá kancelář.

Nakonec shrnu i ty malé věci z VH SKA 2015, které jsou dle mého názoru hodny následování:

 • funkce nezávislého moderátora, který je průvodcem celou VH, včetně nepříjemných aspektů jako kontrola délky příspěvků, odnímání slova a obecně dodržování jednacího řádu, předseda vstupuje do diskuze pouze na začátku a na konci a u specifických bodů,
 • role ředitelky kanceláře, která vysvětlila všechny změny různých řádů a statutu komory a řídila k tomuto tématu diskuzi,
 • role zástupkyně ředitelky, která expertně prezentovala kauzu rozpočet, spektrum činností SKA a výšky členského příspěvku,
 • umístění celého představenstva za „pultem“,
 • info o důležitosti soutěže CEZAAR - národní ceně architektury, jako klíčové záležitosti SKA: přenosy v TV (shlédnutí 56-tisíc diváků na přenosu galavečera, shlédnutí 110-tisíc diváků dokumentu), komerční přínos pro SKA.

Závěrem mě dovolte poblahopřát SKA obecně, představenstvu SKA a předsedovi k tomu neskutečně produktivnímu pokroku v řádech komory obecně a ke konkrétnímu průběhu VH SKA 2015.

 

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu