InformacieSKA.sk

Územní plán a autorskoprávní souvislost v Česku

Eva Faltusová09.06.2015PoradňaPridať komentár
Územní plán a autorskoprávní souvislost v Česku

Územní plán (stejně jako plány regulační a zásady územního rozvoje) spadá do kategorie tzv. úředního díla, kterým je v souladu s § 3 písm. a) autorského zákona dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné povahy, veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, jakož i úřední návrh úředního díla a jiná přípravná úřední dokumentace, včetně úředního překladu takového díla, sněmovní a senátní publikace, pamětní knihy obecní (obecní kroniky), státní symbol a symbol jednotky územní samosprávy a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany. Tato díla jsou sice nadále autorskými díly, jsou ovšem autorským zákonem výslovně vyňata z ochrany. Smysl vynětí je u územně plánovací dokumentace zřejmý: nelze si představit, že by přípustnost každé jednotlivé změny dokumentace byla podmíněna souhlasem autora jejího návrhu. Ne zcela jednoznačná je otázka, v jakém okamžiku nabývá dokumentace povahy úředního díla. Dle ustanovení je z ochrany vyňat též „úřední návrh úředního díla“. Výklad některých zpracovatelů územně plánovací dokumentace inklinuje k tomu, považovat za úřední návrh až finální návrh opatření obecné povahy před schválením zastupitelstvem. V souladu se smyslem úpravy je však třeba považovat za návrh úředního díla návrh územního plánu od okamžiku jeho odevzdání a zahájení projednání s dotčenými orgány. K tomuto účelu ostatně autor návrh dokumentace obci odevzdává. Není tedy možné, aby zpracovatel z titulu autorství např. odmítl zapracování požadavků dotčených orgánů.
Zajímavou otázkou je autorskoprávní ochrana územně plánovacích podkladů, konkrétně územní studie. Komentář k autorskému zákonu uvádí, že též územní studie je třeba považovat za úřední autorská díla bez autorskoprávní ochrany. To však dle mého názoru platí teprve od okamžiku jejího pořízení a zapsání do evidence územně plánovací činnosti. Jedná-li se o územní studii zpracovanou na objednávku investora, kterou tento objednává s cílem udělat si názor na možná řešení území, je nutno k ní přistupovat jako k plnohodnotnému autorskému dílu požívajícímu úplné autorskoprávní ochrany. Totéž se týká urbanistických návrhů na řešení území odevzdaných do architektonické soutěže za účelem výběru zpracovatele územního plánu. Tyto jsou plnohodnotně chráněným tzv. soutěžním dílem, a není tedy možné použít bez souhlasu autora ani dílo jako celek, ani jeho jednotlivé prvky, což bývá občas nápadem vyhlašovatelů.

Mgr. Eva Faltusová, právní oddělení Kanceláře ČKA

Publikované s láskavým súhlasom Českej komory architektov a autorky.

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu