Štatút Slovenskej komory architektov

Štatút Slovenskej komory architektov

Ilustračné foto: Daniel Borman

 

Štatút Slovenskej komory architektov 

z 2. júna 2000 

v znení zmien zo 14. júna 2001, z 15. mája 2003, zo 14. mája 2005, z 19. mája 2007, 

z 15. mája 2009, z 8. júla 2010, zo 14. mája 2011, z 25. mája 2013 a z 23. mája 2015

 

Slovenská komora architektov sa podľa § 27 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch (ďalej len „Zákon”) uzniesla na tomto štatúte:

 

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Článok 1

Základné ustanovenia

 

(1) Slovenská komora architektov (ďalej len „Komora”) je samosprávna stavovská právnická osoba nepodnikateľskej povahy zriadená Zákonom 1. júnom 1992.

 

(2) Zákon ustanovil za sídlo Komory hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu.

 

Článok 2

Základné úlohy Komory

 

(1) Základnou úlohou Komory je registrovať autorizovaných architektov a autorizovaných krajinných architektov (ďalej len „autorizovaný architekt“), podporovať ich a obhajovať ich práva a profesijné, sociálne a hospodárske záujmy. Pri plnení tejto úlohy Komora vstupuje do právnych vzťahov so štátnymi orgánmi, s obcami a s inými právnickými osobami. Na tento účel Komora zriaďuje svoje orgány; ich kompetenciu v súlade so Zákonom vymedzuje tento štatút.

 

(2) Komora dbá o udržiavanie disciplíny medzi svojimi členmi a stavovskej cti medzi autorizovanými architektmi, hosťujúcimi architektmi a hosťujúcimi krajinnými architektmi (ďalej len „hosťujúci architekt“) a o to, aby autorizovaní architekti a hosťujúci architekti vykonávali svoje povolanie odborne, v súlade s etikou povolania a spôsobom ustanoveným zákonmi upravujúcimi ich postavenie a výkon povolania, ako aj s predpismi Komory, najmä s etickým poriadkom Komory. Na zabezpečenie tejto úlohy má Komora disciplinárnu právomoc voči svojim členom (§ 39 Zákona) a voči hosťujúcim architektom (§ 39a Zákona); jej výkon, ako aj činnosť disciplinárnej komisie upravuje disciplinárny poriadok.

 

(3) Komora dbá o rast odbornosti autorizovaných architektov a organizuje ich celoživotné odborné vzdelávanie v rozsahu požadovanom reprezentatívnymi medzinárodnými organizáciami architektov. Na tento účel Komora udržiava vzťahy s vysokými školami a s vedeckými a inými inštitúciami v oblasti architektúry, urbanizmu a pozemného staviteľstva v tuzemsku i v cudzine, ktoré vykonávajú celoživotné vzdelávanie, rozvíjajú súvisiace vedné odbory alebo inak prispievajú k zvyšovaniu odbornej úrovne architektov alebo k rozvoju architektúry.

 

(4) Komora usiluje o rozvoj architektúry, stará sa o stavebnú kultúru a o harmonické utváranie územia a podieľa sa na ochrane verejných záujmov v oblasti architektúry a urbanizmu. V záujme plnenia tejto úlohy Komora spolupracuje s vysokými a strednými školami, s vedeckými a vzdelávacími inštitúciami, so štátnymi orgánmi a s obcami a ich záujmovými a regionálnymi združeniami, zabezpečuje medzinárodnú výmenu odborných poznatkov i inú spoluprácu s komorami architektov v cudzine a s medzinárodnými organizáciami architektov, podieľa sa na akreditácii študijných programov v oblasti architektúry a vykonáva osvetovú, propagačnú, popularizačnú, poradenskú a informačnú činnosť.

 

(5) Komora usiluje o partnerské vzťahy s ministerstvami a inými ústrednými orgánmi v oblasti tvorby základných právnych predpisov a odvetvových rozvojových koncepcií z oblasti architektúry, urbanizmu, výstavby a životného prostredia, ako aj pri ich praktickej realizácii.

 

(6) Komora vedie zoznamy autorizovaných architektov a autorizovaných krajinných architektov (ďalej len „Zoznam“), zapisuje do nich a vyčiarkúva z nich autorizovaných architektov, zabezpečuje výkon autorizačných skúšok, vydáva autorizačné osvedčenia a pečiatky a plní ďalšie úlohy podľa Zákona.

 

(7) Komora vedie registre hosťujúcich architektov a hosťujúcich krajinných architektov (ďalej len „Register“), zapisuje do nich a vyčiarkúva z nich hosťujúcich architektov usadených v členských štátoch Európskej únie, v členských štátov zmluvy o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii (ďalej len „členský štát“), ktorí chcú v Slovenskej republike vykonávať svoje povolanie občasne a príležitostne ako hosťujúci architekti, vydáva im registračné osvedčenia a pečiatky a plní ďalšie úlohy podľa Zákona a tohto štatútu.

 

(8) Komora vedie register architektonických diel svojich členov a dbá o ochranu ich autorstva podľa autorského zákona.[1]) Na tento účel vydáva osvedčenia o zápise architektonického diela v registri.

 

(9) Komora je príslušným orgánom vo veciach uznávania odborných kvalifikácií pre povolanie Architekt. Na tento účel vydáva osvedčenia k dokladom o formálnych kvalifikáciách vydaných vzdelávacími zariadeniami poskytujúcimi architektonické vzdelanie a podáva koordinátorovi stanoviská k návrhom notifikácií dokladov o formálnych kvalifikáciách podaným vzdelávacími zariadeniami na ich uznanie ako dokladov o formálnej kvalifikácii pre povolanie Architekt.

 

DRUHÁ ČASŤ

ČLENSTVO

 

Článok 3

Základné ustanovenie

 

Členom Komory môže byť iba fyzická osoba.

 

Článok 4

Druhy členstva

 

(1) Členstvo v Komore je povinné, alebo dobrovoľné (§ 24 ods. 3 Zákona).

 

(2) Povinnými členmi Komory sú autorizovaní architekti. Iné fyzické osoby môžu byť dobrovoľnými členmi po splnení podmienok ustanovených v tomto štatúte a ostatných vnútorných predpisoch Komory.

 

Povinné členstvo

 

Článok 5

Vznik povinného členstva

 

(1) Povinné členstvo vzniká dňom za­písania do Zoznamu.

 

(2) Architekti sa zapisujú do Zoznamu po zložení sľubu[2]).

 

Článok 6

Zánik povinného členstva

 

(1) Povinné členstvo zaniká vyčiarknutím autorizovaného architekta zo Zoznamu.

 

(2) Dňom vyčiarknutia zo Zoznamu je

a)   deň uvedený v písomnej žiadosti o vyčiarknutie zo Zoznamu; inak deň jej doručenia Komore,

b)   deň, v ktorom nastala udalosť, ktorá je dôvodom na vyčiarknutie zo Zoznamu podľa § 17 ods. 1 písm. a) Zákona,

c)   deň právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo rozhodnuté o vyčiarknutí zo Zoznamu.

 

(3) Ak autorizovaný architekt pred vyčiarknutím zo Zoznamu písomne požiada Komoru o prijatie za dobrovoľného člena Komory a neexistuje dôvod podľa článku 7 ods. 3, prijme Komora autorizovaného architekta za dobrovoľného člena Komory v deň nasledujúci po vyčiarknutí zo Zoznamu. Na prijatie dobrovoľného člena Komory podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahujú ustanovenia článku 7 ods. 1 a 2.

 

Dobrovoľné členstvo

 

Článok 7

Vznik dobrovoľného členstva

 

(1) Dobrovoľné členstvo vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol uchádzač o členstvo prijatý za dobrovoľného člena.

 

(2) Komora môže uchádzača prijať za dobrovoľného člena na základe písom­nej prihlášky.

 

(3) Komora neprijme za dobrovoľného člena uchádzača,

a)   ktorému bolo právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vylúčenie z Komory a nedošlo k zahladeniu tohto disciplinárneho opatrenia,

b)   ktorý prestal byť plne spôsobilý na právne úkony alebo

c)   ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za iný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom povolania.

 

Článok 8

Zánik dobrovoľného členstva

 

(1) Dobrovoľné členstvo dobrovoľnému členovi Komory zaniká

a)   smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,

b)   zrušením dobrovoľného členstva Komorou,

c)   vystúpením z Komory na základe písomnej žiadosti,

d)   uplynutím času,

d)   vyčiarknutím z Registra.

 

(2) Komora zruší dobrovoľné členstvo tomu, u koho vznikla prekážka členstva podľa článku 7 ods. 3 písm. b) alebo c).

 

(3) Dobrovoľné členstvo vystúpením z Komory zaniká tomu, kto o to požiadal. Žiadosť musí byť písomná, inak vystúpenie nie je platné.

 

(4) Dobrovoľné členstvo uplynutím času zaniká,

a)   ak bol dobrovoľný člen Komory prijatý len na určitý čas,

b)   ak počas dobrovoľného členstva došlo k dohode o časovom obmedzení dobrovoľného členstva, alebo

c)   ak dobrovoľný člen Komory napriek písomnej výzve neuhradil základný príspevok na činnosť Komory ani do 31. decembra kalendárneho roka, za ktorý sa základný príspevok platí.

 

(5) Dobrovoľné členstvo hosťujúceho architekta zaniká, ak bolo hosťujúcemu architektovi právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie z Registra.

 

(6) Dňom zániku dobrovoľného členstva je

a)   deň uvedený v písomnej žiadosti o vystúpenie; ktorý nesmie predchádzať dňu jej doručenia Komore; ak takýto deň nie je v žiadosti uvedený, považuje sa za deň zániku dobrovoľného členstva deň doručenia písomnej žiadosti Komore,

b)   deň, v ktorom nastala udalosť, ktorá je dôvodom zániku dobrovoľného členstva,

c)   deň právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo rozhodnuté o vyčiarknutí hosťujúceho architekta z Registra,

d)   31. December príslušného kalendárneho roka, ak ide o dôvod podľa odseku 4 písm. c).

 

Článok 9

Práva a povinnosti členov

 

(1) Každý člen Komory má právo najmä

a)   zúčastňovať sa na spoločenských aktivitách Komory, na rozvoji architektúry a starostlivosti o stavebnú kultúru a harmonické utváranie územia, na ochrane verej­ných záujmov v oblasti architektúry a urbanizmu a podieľať sa na osvetovej, propagačnej, popularizačnej, po­radenskej a informačnej činnosti Komory,

b)   zúčastňovať sa na vnútornom živote Komory, vrátane jej akti­vít podporujúcich partnerstvo a výmenu skúseností a odborných poznatkov,

c)   voliť a byť volený do orgánov Komory,

d)   zúčastňovať sa na rokovaniach valného zhromaždenia a hlasovať na nich,

e)   predkladať Komore vlastné návrhy týkajúce sa úloh Komory a požadovať vysvetlenie od orgánov Komory týkajúce sa plnenia úloh Komory,

f)   používať zariadenia a služby Komory.

 

(2) Povinný člen Komory má okrem práv podľa odseku 1 právo

a)   vykonávať svoje povolanie, vrátane vybraných činností vo výstavbe podľa všeobecných predpisov[3]), ako slobodné povolanie, alebo ako zamestnanie,

b)   osvedčovať na úradné účely pravosť dokumentov, projektov, odborných posudkov, odhadov, dobrozdaní a iných písomností, ktoré sú výsledkom jeho činnosti, svojím vlastnoručným podpisom a odtlačkom pečiatky so štátnym znakom,

c)   požadovať od Komory podporu a obhajobu stavovských profesijných, sociálnych a hospodárskych záujmov a ochranu svojej stavovskej cti,

d)   požadovať od Komory utváranie podmienok na rast odbornosti a na výmenu odborných poznatkov,

e)   požadovať od Komory zapísanie architektonického diela, ktorého je autorom, do registra architektonických diel a ochranu svojho autorstva.

 

(3) Každý člen Komory je povinný

a)   dbať o dobré meno Komory, podieľať sa na jej činnosti a napomáhať plneniu jej úloh,

b)   dodržiavať zákony a iné právne predpisy, tento štatút a ostatné vnútorné predpisy Komory,

c)   zúčastňovať sa na valnom zhro­maždení a na písomné predvolanie aj na rokovaní iného orgánu Komory alebo disciplinárneho senátu,

d)   vykonávať najmenej jedno funkčné obdobie funkciu v orgáne Komory, do ktorej bol zvolený,

e)   platiť príspevky na činnosť orgánov Komory.

 

(4) Povinný člen Komory má okrem povinností v odseku 3 povinnosť

a)   vykonávať svoje povolanie v súlade s etikou povolania a dodržiavať etický poriadok Komory,

b)   zúčastňovať sa na sústavnom vzdelávaní architektov organizovanom Komorou,

c)   chrániť práva a oprávnené záujmy objednávateľa a konať pritom čestne a svedomito, využívať všetky možnosti technického riešenia a uplatňovať najnovšie odborné poznatky,

d)   zachovávať zákonnú povinnosť mlčanlivosti,

e)   byť zmluvne poistený zo zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom jeho činnosti a činnosti jeho zamestnancov podľa § 12 Zákona.

  

Článok 9a

Disciplinárne previnenia autorizovaných architektov a hosťujúcich architektov

 

(1) Disciplinárnym previnením autorizovaného architekta alebo hosťujúceho architekta je závažné alebo opätovné porušenie povinností ustanovených Zákonom alebo týmto štatútom, ak nejde o trestný čin alebo priestupok.

 

(2) Závažného porušenia povinností vo vzťahu k spoločnosti sa dopustí autorizovaný architekt alebo hosťujúci architekt, ktorý

a)   presadzuje seba alebo výkon svojich odborných činností vo výstavbe nepravdivým alebo zavádzajúcim spôsobom,

b)   používa klamlivú reklamu, najmä na reklamu využíva výsledky cudzej práce alebo nepravdivé údaje,

c)   rozhoduje pri výkone verejnej správy vo veci, v ktorej sám vypracoval pre klienta dokumenty alebo odborný posudok ako nevyhnutný podklad rozhodovania,

d)   využije svoju funkciu alebo pracovnú pozíciu v orgáne verejnej správy na získanie zákazky, osobnej výhody alebo prednostnej pozície pre seba, pre blízku osobu alebo pre inú osobu v príbuzenskom, pracovnom alebo obchodnom vzťahu,

e)   ovplyvní úmyselným uvedením neúplných alebo nepravdivých informácií spracovanie, prerokovanie alebo schvaľovanie územnoplánovacích podkladov alebo územnoplánovacej dokumentácie alebo overovanie projektovej dokumentácie v úradnom konaní,

f)   preukázateľne poškodí svojím verejným prejavom dobré meno architektonického povolania uvádzaním nepravdivých údajov a informácií,

g)   pri výkone povolania sa vo vzťahu ku klientom, spolupracovníkom alebo úradným osobám správa hrubo alebo urážlivo alebo vykonáva svoje povolanie spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s dobrými mravmi,

h)   vedome prijme za spoločníka alebo poverí zastupovaním osobu, ktorá bola v dôsledku uloženia disciplinárneho opatrenia vyčiarknutá zo Zoznamu alebo z Registra,

i)    úmyselne vyhotoví nepravdivý alebo neobjektívny odborný posudok, odhad alebo dobrozdanie,

j)    vedome poskytuje služby na nepovolených stavbách,

k)   poskytuje architektonické služby spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s výkonom architektonického povolania, najmä umožnením alebo napomáhaním nedodržania overenej projektovej dokumentácie, neplnením úloh stavebného dozoru, marením štátneho stavebného dohľadu, pri výkone svojho povolania nedbá na ochranu a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva a nedbá, aby vytvorené diela nepoškodzovali ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonmi,

l)    je pri poskytovaní architektonických služieb v strete záujmov medzi účastníkmi výstavby, najmä bez súhlasu stavebníka poskytuje súčasne služby stavebníkovi i zhotoviteľovi stavby,

m)  prijme zákazku, ktorá je v zjavnom rozpore so zákonom alebo s verejným záujmom, alebo ktorá výrazne ohrozuje kultúrne dedičstvo alebo prírodné hodnoty.

 

(3) Závažného porušenia povinností vo vzťahu ku klientovi sa dopustí autorizovaný architekt alebo hosťujúci architekt, ktorý

a)   vykonáva odborné činnosti vo výstavbe, na ktoré nemá autorizáciu,

b)   postúpi bez súhlasu klienta zákazku a z nej súvisiace záväzky inej osobe, okrem svojich spolupracovníkov, zamestnancov alebo dodávateľov,

c)   úmyselne používa na získanie zákazky mimozmluvné finančné alebo vecné stimuly, protislužby alebo sprostredkovanie iných služieb,

d)   vykonáva odborné činnosti vo výstavbe bez poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania za seba i za svojich zamestnancov,

e)   neinformuje klienta pravdivo o rozsahu poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania s úmyslom získať zákazku,

f)   poruší povinnosť mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania; to sa nevzťahuje na prípady, keď ide o zákonom uloženú povinnosť oznámiť alebo prekaziť spáchanie trestného činu,

g)   odovzdá klientovi neúplnú projektovú dokumentáciu alebo iné odborné podklady alebo poskytne neúplnú službu; to neplatí, ak to bolo vopred dohodnuté s klientom alebo ak došlo k ukončeniu zmluvného vzťahu s klientom pred úplným dokončením diela a povinnosť odovzdať i neúplné dielo vyplýva zo zákona alebo zmluvných vzťahov s klientom,

h)   využije svoju funkciu v orgáne Komory na subjektívne ovplyvnenie slobodného rozhodovania klienta pri výbere architekta,

i)    v rámci odborného poradenstva navádza klienta na nekalé konanie s cieľom získať zákazku alebo inú neoprávnenú výhodu pre seba, pre blízku osobu alebo pre tretiu osobu,

j)    bezdôvodne odopiera dať súhlas na použitie architektonického diela alebo uzavrieť licenčnú zmluvu, a tým marí modernizáciu alebo významnú obnovu stavby alebo vykonanie udržiavacích prác nevyhnutných na zachovanie úžitkových vlastností stavby, a sám nie je schopný alebo ochotný vykonať potrebné práce,

k)   vezme počas právneho vzťahu s klientom a bez jeho vedomia od zhotoviteľa stavby, od dodávateľa stavebných výrobkov alebo od tretej osoby úplatok, províziu alebo inú výhodu, ktorej účelom je ovplyvniť poskytnutie architektonickej služby,

l)    nechráni práva a oprávnené záujmy klienta, najmä nekoná čestne a svedomito, nevyužíva všetky možnosti technického riešenia a neuplatňuje najnovšie odborné poznatky, ktoré pokladá za užitočné v záujme klienta.

 

(4) Závažného porušenia povinností vo vzťahu k ostatným autorizovaným architektom alebo hosťujúcim architektom sa dopustí autorizovaný architekt alebo hosťujúci architekt, ktorý

a)   úmyselne prijme zákazku, ktorou bol už predtým poverený iný architekt, ak právny vzťah trvá,

b)   neupozorní klienta, že bez súhlasu žijúceho autora alebo dediča autorských práv nesmie prijať zákazku, ktorej predmetom je zásah do architektonického diela,

c)   úmyselne sa zúčastní vyhlásenej súťaže, v ktorej vypracoval súťažné podklady, bol konzultantom alebo odborným odhadcom vyhlasovateľa súťaže, vypracoval za Komoru stanovisko k súťažným podkladom, bol vymenovaný za člena poroty alebo pomocného orgánu súťaže, alebo vykonáva činnosť, ktorou narušuje pravidlá súťaženia, najmä zvýhodní, alebo znevýhodní uchádzača,

d)   úmyselne diskriminuje iných architektov vo vzájomnej spolupráci, vypracúvaní odborných posudkov a dobrozdaní a vo verejných prejavoch pre ich pôvod, rasu, národnosť, náboženstvo, politické presvedčenie, pohlavie a sexuálnu orientáciu, telesné alebo duševné obmedzenia alebo rodinný stav,

e)   neuvádza na dokumentácii okrem svojho mena, odtlačku pečiatky a podpisu aj mená všetkých zamestnancov a spolupracovníkov, ktorí sa na jej zhotovení tvorivo podieľali,

f)   ponúkne architektonické služby za neobvykle nízku odmenu s cieľom získať zákazku alebo získať inú výhodu na úkor ostatných architektov,

g)   šírením nepravdivých alebo neúplných údajov alebo informácií, ohováraním alebo iným obdobným konaním preukázateľne poškodzuje dobré meno iného architekta, obmedzuje ho v slobodnom výkone povolania alebo pri poskytovaní architektonických služieb,

h)   neoprávnene odnesie po skončení zamestnania alebo iného právneho vzťahu z architektonickej kancelárie odborné materiály, údaje alebo iné záznamy alebo písomnosti, ktoré nie sú jeho majetkom,

i)    nevydá odchádzajúcemu zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní, pracovný posudok, potvrdenie o odbornej praxi alebo mu neumožní vziať si materiály a iné písomnosti, ktorých je autorom alebo sa týkajú jeho osoby.

 

(5) Závažného porušenia povinností vo vzťahu ku Komore sa dopustí autorizovaný architekt alebo hosťujúci architekt, ktorý

a)   nezaplatil príspevok na činnosť orgánov Komory v lehote splatnosti,

b)   neuvedie v úradom styku s Komorou pravdivé, správne, včasné a úplné údaje alebo ak jej na požiadanie neposkytne informácie týkajúce sa výkonu svojho povolania potrebné na jej činnosť podľa Zákona alebo tohto štatútu, hoci mu v tom nebráni zákonná prekážka,

c)   neupovedomí bezodkladne Komoru o všetkých skutočnostiach zapisovaných podľa Zákona alebo tohto štatútu do Zoznamu alebo do Registra a o zmenách, ktoré majú význam pre výkon povolania,

d)   prestane byť poistený zo zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania s platnosťou pre územie Slovenskej republiky,

e)   bez zákonného dôvodu odmietne vypovedať ako svedok v disciplinárnom konaní alebo sa výpovedi na pojednávaní vyhýba opakovanou neospravedlnenou neúčasťou,

f)   nesplnením povinnosti, neospravedlnenou neúčasťou alebo hrubou nedbanlivosťou spôsobí nesplnenie zákonnej úlohy Komory, poškodí iného člena Komory alebo uchádzača o členstvo alebo spôsobí Komore škodu alebo nemajetkovú ujmu,

g)   marí odborné posúdenie poskytnutých architektonických služieb zo strany orgánu Komory alebo vypracovanie odborného posudku poverenou osobou,

h)   nerešpektuje uznesenia orgánov Komory alebo ju zosmiešňuje na verejnosti alebo pred členmi Komory,

i)    sa bez vážneho dôvodu nezúčastňuje na povinnom sústavnom vzdelávaní architektov organizovanom Komorou v minimálnom rozsahu určenom Komorou,

j)    zúčastní sa ako uchádzač, súťažiaci alebo člen poroty súťaže, pri ktorej Komora vyzvala na neúčasť z dôvodu nedodržania pravidiel čestného súťaženia a nesúladu súťaže s právnymi predpismi.

 

Príspevky na činnosť orgánov Komory

 

Článok 10

 

(1) Členovia komory sú povinní platiť príspevky na činnosť orgánov Komory.

 

(2) Základný príspevok platia všetci členovia Komory. Povinní členovia platia aj ďalší príspevok.

 

Článok 11

Základný príspevok

 

(1) Základný príspevok je pre

a)   povinného člena Komory určený vo výške 25 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý o dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa základný príspevok platí, zaokrúhlený na celé eurá nadol,

b)   dobrovoľného člena Komory určený vo výške 10 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý o dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa základný príspevok platí, zaokrúhlený na celé eurá nadol.

 

(2) Základný príspevok vo výške 30 % základného príspevku podľa odseku 1 písm. a) platí člen Komory

a)   počnúc kalendárnym rokom nasledujúcim po kalendárnom roku, v ktorom dosiahol 65. rok svojho veku alebo sa stal invalidným dôchodcom alebo občanom s ťažkým zdravotným postihnutím,

b)   do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕšil 30. rok svojho veku,

c)   v roku, v ktorom čerpá materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku,

d)   ktorý za práve ukončené zdaňovacie obdobie nemal zdaniteľný príjem z dôvodu práceneschopnosti trvajúcej najmenej 183 dní.

 

(3) Základný príspevok je splatný

a)   pri vzniku členstva v Komore do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vzniklo členstvo v Komore,

b)   každoročne do 30. apríla kalendárneho roka, za ktorý sa základný príspevok platí.

 

(4) Ak základný príspevok nebol uhradený v lehote splatnosti, ide o dôvod na súdne vymáhanie.

 

(5) Úhrada základného príspevku má prednosť pred akýmikoľvek inými platbami Komore. Komora je oprávnená započítať akúkoľvek platbu prijatú od člena Komory alebo jej časť na úhradu nezaplateného základného príspevku člena Komory alebo jeho nezaplatenej časti.

 

Článok 12

Ďalší príspevok

 

(1) Ďalší príspevok je pre povinného člena Komory určený vo výške 0,001 % základu dane z príjmov fyzickej osoby[4])za ukončené zdaňovacie obdobie, za ktoré bola zaplatená daň z príjmov fyzickej osoby a ktoré predchádza dátumu splatnosti ďalšieho príspevku.

 

(2) Základom dane podľa odseku 1, ak ide o autorizovaného

a)   architekta-zamestnanca, sa rozumie všetok zdaniteľný príjem zo závislej činnosti[5]) (celoročný súčet hrubej mzdy a náhrad mzdy a vyplatených funkčných požitkov členov orgánov Komory[6])) za činnosti uvedené v § 4 a 4a Zákona znížený o zaplatené poistné a príspevky podľa osobitných predpisov;6a) to platí aj na autorizovaného architekta-konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorý má v nej za činnosti uvedené v § 4 a 4a Zákona pravidelný príjem ako zamestnanec,

b)   architekta v slobodnom povolaní, sa rozumie rozdiel medzi súčtom všetkých zdaniteľných príjmov z podnikania[7]), z inej samostatnej zárobkovej činnosti[8]) a zo súťaží[9]) za činnosti podľa § 4 a 4a Zákona a súčtom daňových výdavkov,

c)   architekta-konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorý za činnosti uvedené v § 4 a 4a Zákona poberá len podiely na zisku, sa rozumie podiel na zisku pred zdanením,

d)   architekta-spoločníka a konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným sa rozumie rozdiel medzi vlastnými príjmami a výdavkami (výnosmi a nákladmi) za činnosti podľa § 4 alebo 4a Zákona zistený z účtovníctva spoločnosti; ak spoločník je zamestnancom, platí písmeno a),

e)   architekta, ktorý má príjmy aj z podnikania, aj zo závislej činnosti, sa rozumie súčet základov dane podľa písmen a) až d) za činnosti podľa § 4 a 4a Zákona.

 

(3) Ďalší príspevok je splatný

a)   pri vzniku členstva v Komore do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vzniklo členstvo v Komore,

b)   každoročne do 30. apríla kalendárneho roka, za ktorý sa ďalší príspevok platí.

 

(4) Ak ďalší príspevok nebol zaplatený v lehote splatnosti, ide o dôvod na súdne vymáhanie.

 

Článok 12a

(vypustený od 1. júna 2015)

 

Článok 12b

Poistenie zodpovednosti za škodu

 

(1) Autorizovaný architekt a hosťujúci architekt sú povinní byť po celý čas zapísania v Zozname alebo v Registri poistený zo zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania, a to aj za svojich zamestnancov a za osoby, ktoré sa podieľajú na výsledkoch ich činnosti externou spoluprácou ako zástupcovia na základe plnomocenstva.

 

(2) Ak je autorizovaný architekt poistený hromadne prostredníctvom Komory, je povinný platiť poistné na účet určený Komorou v lehote určenej predstavenstvom.

 

(3) Ak je autorizovaný architekt poistený individuálne alebo je individuálne pripoistený v rámci poistenia podľa odseku 2, je povinný oznámiť úradu Komory obchodné meno poisťovne a číslo poistnej zmluvy, a to do 10 dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy alebo zmluvy o pripoistení, alebo odo dňa zmeny v poistení.

 

(4) Povinnosti podľa odsekov 2 a 3 sa vzťahujú aj na hosťujúceho architekta.

 

Článok 12c

Spoločné ustanovenia k príspevkom na činnosť orgánov Komory

 

(1) Príspevky na činnosť orgánov Komory nemožno odpustiť ani znížiť, ak tento štatút neustanovuje inak. Na základe odôvodneného písomného návrhu člena Komory doručeného Komore do 30. apríla kalendárneho roka, za ktorý sa príspevok na činnosť orgánov Komory platí, možno povoliť odklad zaplatenia príspevku najneskôr do 30. septembra tohto kalendárneho roka, ak člen Komory preukáže, že je v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu10a) alebo iný obdobný vážny dôvod.

 

(2) Skutočnosti odôvodňujúce nižšiu sadzbu základného príspevku alebo použitie spodnej hranice ďalšieho príspevku, najmä postavenie invalidného dôchodcu, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo čerpanie materskej dovolenky je potrebné Úradu Komory preukázať rozhodnutím Sociálnej poisťovne v lehote splatnosti príspevkov na činnosť orgánov Komory.

 

(3) V prípade omeškania so zaplatením príspevku na činnosť orgánov Komory zaplatí člen Komory, ktorý je v omeškaní, úroky z omeškania podľa Občianskeho zákonníka.

 

(4) V prípade, ak je člen Komory v omeškaní so zaplatením príspevku na činnosť orgánov Komory alebo jeho časti o viac ako šesť mesiacov a nezaplatil príspevok alebo jeho časť ani do jedného mesiaca po tom, čo ho na to Komora písomne vyzvala spolu s poučením o následkoch nezaplatenia, vyčiarkne Komora člena Komory, ktorý je v omeškaní zo Zoznamu.

 

(5) Príspevky na činnosť orgánov Komory je člen Komory povinný platiť v plnej sume aj vtedy, ak členstvo v Komore netrvalo celý kalendárny rok, ale trvalo najmenej šesť mesiacov v kalendárnom roku. Ak členstvo v Komore v kalendárnom roku trvalo menej ako šesť mesiacov, ale trvalo najmenej tri mesiace, príspevky na činnosť orgánov Komory sa platia vo výške 50 % z plnej sumy jednotlivých príspevkov na činnosť orgánov Komory. Ak členstvo v Komore v kalendárnom roku trvalo menej ako tri mesiace, príspevky na činnosť orgánov Komory za tento kalendárny rok sa neplatia.

 

(6) V prípade, ak člen Komory neuhradí príspevok na činnosť orgánov Komory alebo jeho časť ani do 30. apríla kalendárneho roka, za ktorý sa príspevok platí, nezaplatený príspevok alebo čiastočne nezaplatený príspevok na činnosť orgánov Komory sa zvyšuje o sumu vo výške 25 % základného príspevku podľa článku 11 ods. 1. Príspevok na činnosť orgánov Komory sa považuje za uhradený včas, ak je najneskôr 30. apríla riadne zadaný príkaz na prevod finančných prostriedkov zodpovedajúcich sume splatného príspevku na činnosť orgánov Komory; v prípade pochybností o včasnej úhrade príspevku je člen Komory povinný preukázať, že príspevok na činnosť orgánov Komory bol uhradený včas.“.

 

TRETIA ČASŤ

(vypustená od 1. septembra 2010)

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

(vypustená od 1. septembra 2010)

  

PIATA ČASŤ

ORGÁNY KOMORY

 

Článok 23

Základné ustanovenie

 

(1) Komora má tieto orgány:

a)   valné zhromaždenie,

b)   predstavenstvo,

c)   autorizačný výbor,

d)   disciplinárnu komisiu.

 

(2)  Predstavenstvo môže zriaďovať tieto pomocné útvary:

a)     Poradu predsedu Komory (ďalej len „porada predsedu“),

b)    Úrad Komory,

c)     regionálnych zástupcov Komory,

d)    redakčnú radu,

e)     výbory a pracovné skupiny.

 

Článok 24

Valné zhromaždenie

 

(1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Komory. Tvoria ho všetci členovia Komory.

 

(2) Valné zhromaždenie sa schádza najmenej raz za dva roky. Ak to navrhne petícia najmenej 30 % všetkých členov Komory, zíde sa mimoriadne valné zhromaždenie najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa doručenia petície Komore.

 

(3) Valné zhromaždenie sa môže platne uznášať, ak

a)   je prítomná najmenej jedna tretina všetkých členov Komory, vrátane zastúpených,

b)   pozvánka na valné zhromaždenie bola zaslaná každému členovi Komory najmenej 21 dní pred termínom konania valného zhromaždenia na adresu stáleho sídla ateliéru alebo kancelárie.

 

(4) Ak sa valné zhromaždenie nemôže platne uznášať z dôvodu nižšej účasti členov, než je uvedená v odseku 3 písm. a), preruší sa jeho rokovanie na jednu hodinu. Po jej uplynutí sa valné zhromaždenie môže platne uznášať s počtom prítomných členov Komory.

 

(5) Na valnom zhromaždení majú právo hlasovať všetci členovia Komory. Vo veciach týkajúcich sa výlučne autorizovaných architektov hlasujú iba povinní členovia Komory. Na platnosť uznesenia valného zhromaždenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Komory, vrátane zastúpených.

 

(6) Člen Komory môže písomne poveriť iného člena Komory, aby ho zastupoval na valnom zhromaždení a hlasoval v jeho mene. Zastúpený člen Komory sa považuje za prítomného prostredníctvom zástupcu. Autorizovaný architekt môže poveriť zastupovaním len autorizovaného architekta. Ak si člen Komory nevyberie zástupcu alebo vybratý zástupca odmietne zastúpenie, poverí zastúpením regionálneho zástupcu alebo predsedu Komory. Tí zastúpenie nemôžu odmietnuť, ak sa na valnom zhromaždení zúčastnia. Poverenie je písomné podľa vzoru určeného predstavenstvom Komory; treba ho doručiť úradu najneskoršie do začatia valného zhromaždenia.

 

(7) Za člena orgánu Komory možno zvoliť ktoréhokoľvek člena Komory. Zastúpeného člena Komory možno voliť do orgánov Komory, ak svoju voľbu vopred výslovne nevylúčil.

 

Článok 25

Úlohy valného zhromaždenia

 

(1) Valnému zhromaždeniu je vyhradené

a)   voliť a odvolávať predsedu Komory, podpredsedov Komory a ďalších členov predstavenstva,

b)   voliť a odvolávať členov disciplinárnej komisie,

c)   zriaďovať Úrad Komory a určovať základné pravidlá jeho činnosti,

d)   schvaľovať štatút Komory, etický poriadok, disciplinárny poriadok a volebný poriadok,

e)   schvaľovať výšku príspevkov na činnosť orgánov Komory,

f)   zrušovať alebo pozmeňovať uznesenia predstavenstva,

g)   schvaľovať rozpočtové pravidlá a pravidlá nakladania s majetkom Komory,

h)   schvaľovať rozpočet Komory a audítorom overenú účtovnú závierku,

i)    určovať základné smery a rámcové pravidlá medzinárodnej spolupráce,

j)    rozhodovať o ďalších záležitostiach, ktoré sú Zákonom alebo týmto štatútom zverené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo v ktorých si to vyhradí.

 

(2) Valné zhromaždenie zruší alebo pozmení uznesenie predstavenstva, ktoré odporuje právnemu predpisu alebo predpisu Komory alebo uzneseniu valného zhromaždenia. Návrh na preskúmanie uznesenia môže podať

a)   prokurátor ako protest alebo upozornenie,

b)   predstavenstvo alebo disciplinárna komisia z dôvodu, že uznesenie zasahuje do ich kompetencie,

c)   predseda Komory alebo riaditeľ Úradu Komory z dôvodu, že sa ním porušil právny predpis alebo predpis Komory.

 

(3) Na preskúmanie uznesenia podľa odseku 2 a na vypracovanie návrhu uznesenia valného zhromaždenia vo veci valné zhromaždenie spravidla zriadi dočasnú komisiu odborníkov.

 

(4) Valné zhromaždenie môže poveriť orgány Komory plnením konkrétnych úloh; nemôže ich poveriť plnením úloh, ktoré sú vyhradené valnému zhromaždeniu (odsek 1). Valné zhromaždenie nemôže poveriť orgán Komory plnením úlohy, ktorá je vyhradená inému orgánu Komory.

 

(5) Uznesenia valného zhromaždenia podpisuje predseda Komory a riaditeľ Úradu Komory.

 

Článok 26

Predstavenstvo

 

(1) Predstavenstvo je výkonným orgánom Komory so všeobecnou pôsobnosťou; patrí mu rozhodovať o všetkých veciach, ktoré nie sú zverené iným orgánom Komory. Najmä je mu vyhradené

a)   pripravovať a zvolávať zasadnutia valného zhromaždenia a organizovať vypracúvanie návrhov vnútorných predpisov Komory a iných koncepčných materiálov a predkladať ich na jeho rokovanie,

b)   spravovať majetok Komory, nakladať s ním a určovať náhrady za výkony v prospech Komory,

c)   zostavovať návrh rozpočtu Komory a spravovať ho a zostavovať ročnú účtovnú závierku,

d)   voliť a odvolávať riaditeľa Úradu Komory a schvaľovať registratúrny poriadok Komory,

e)   určovať rozsah oprávnení predsedu, podpredsedov a riaditeľa Úradu Komory v majetkovoprávnych veciach a v pracovnoprávnych veciach,

f)   prijímať a vylučovať dobrovoľných členov Komory, viesť ich evidenciu, ako aj konať v ostatných členských veciach,

g)   vymenúvať a odvolávať členov autorizačného výboru,

h)   schvaľovať autorizačný poriadok, skúšobný poriadok a súťažný poriadok a ďalšie vnútorné predpisy, ktorých prijímanie nie je vyhradené valnému zhromaždeniu,

i)    určovať úhrady za zapísanie do Zoznamu a do Registra, za autorizačnú skúšku a preskúšanie, za vydanie dokladu použiteľného v cudzine, ako aj iné úhrady za úkony Komory,

j)    určovať formu autorizačných osvedčení a registračných osvedčení a tvar pečiatok autorizovaných architektov/krajinných architektov a hosťujúcich architektov/krajinných architektov,

k)   organizovať celoživotné odborné vzdelávanie autorizovaných architektov /krajinných architektov,

l)    viesť register architektonických diel členov Komory a vydávať osvedčenia o zápisoch v Registri,

m)  zriaďovať a zrušovať pomocné útvary a vymenúvať a odvolávať ich členov,

n)   poverovať autorizovaných architektov výkonom činnosti regionálneho zástupcu, určovať im náplň činnosti a finančné zabezpečenie,

o)   rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam disciplinárnej komisie a autorizačného výboru,

p)  meniť medzi zasadaniami valného zhromaždenia štatút a ďalšie vnútorné predpisy, ak je to nevyhnutné z dôvodu zmeny zákona alebo zmeny meny, alebo ak to vyplýva z právneho aktu Európskej únie alebo z medzinárodnej zmluvy,

r)   určovať pravidlá podpory členov na verejnú prezentáciu svojej celoživotnej architektonickej tvorby pri významných životných jubileách a rozhodovať o priznaní podpory v jednotlivých prípadoch,

s)   vyhlasuje a organizuje udeľovanie Ceny Slovenskej komory architektov CE·ZA·AR, najmä schvaľuje jej štatút, vyberá dodávateľa slávnostného večera a vymenúva porotu a sekretára poroty.

 

(2) Predstavenstvo Komory má 11 členov; skladá z predsedu Komory, dvoch podpredsedov Komory a z ďalších ôsmich členov Komory.

 

(3) Všetci členovia predstavenstva majú rovnaký hlas; v prípade rovnosti hlasov prítomných členov rozhoduje hlas predsedu.

 

(4) Predstavenstvo sa schádza najmenej raz za tri mesiace.

 

(5) Predstavenstvo rozhoduje v zbore o veciach, ktoré sú mu vyhradené (odsek 1); o ostatných veciach môže rozhodovať per rollam. Na platné rozhodnutie predstavenstva sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda Komory alebo niektorý z podpredsedov Komory. V prípade rozhodovania per rollam sa na platné rozhodnutie predstavenstva vyžaduje súhlas ôsmich členov predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda Komory.

 

(6) Na zasadnutiach predstavenstva sa s poradným hlasom zúčastňuje riaditeľ Úradu Komory alebo ním poverený zamestnanec Komory. Ak tak rozhodne predstavenstvo, na zasadnutí predstavenstva sa môže zúčastniť aj iný člen Komory, najmä predseda autorizačného výboru, predseda disciplinárnej komisie, regionálny zástupca, alebo iná osoba.

 

Článok 27

Predseda a podpredsedovia Komory

 

(1) Komoru navonok zastupuje predseda Komory. Koná v mene Komory vo všetkých veciach, ktoré nie sú zverené niekomu inému, najmä

a)   vedie zasadnutia valného zhromaždenia a spolupodpisuje jeho uznesenia,

b)   zvoláva a vedie zasadnutia predstavenstva a spolupod­pisuje jeho uznesenia,

c)   preberá sľub a spolupodpisuje autorizačné a registračné osvedčenia,

d)   podpisuje v mene Komory majetkovoprávne a iné zmluvy a robí iné úkony vo veciach majetku Komory, o ktorých vykonaní roz­hodlo valné zhromaždenie alebo predstavenstvo,

e)   robí právne úkony týkajúce sa postavenia a odmeňovania riaditeľa Úradu Komory a ukladá mu, predsedovi redakčnej rady a predsedom výborov a pracovných skupín úlohy vyplývajúce z uznesení valného zhromaždenia a predstavenstva,

f)   organizuje výkon uznesení valného zhromaždenia a predstavenstva,

g)   podáva disciplinárnej komisii návrhy na začatie disciplinárneho konania.

 

(2) Podpredseda Komory je prvý a druhý. V tomto poradí zastupujú predsedu Komory počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie, a to v plnom rozsahu jeho práv, s výnimkou vecí, ktoré si predseda Komory so súhlasom predstavenstva vyhradil, a vecí, ktoré určilo predstavenstvo.

 

(3) Predsedom Komory a podpredsedom Komory môže byť iba autorizovaný architekt.

 

Článok 28

Autorizačný výbor

 

(1) Autorizačný výbor je výkonným orgánom Komory pre veci týkajúce sa prístupu k regulovaným povolaniam Architekt a Krajinný architekt a poskytovania služieb.

 

(2) Autorizačnému výboru sú vyhradené úlohy podľa § 29 Zákona.

 

(3) Autorizačný výbor má päť členov vymenovaných predstavenstvom na tri roky.

 

(4) Členom autorizačného výboru nemôže byť členom predstavenstva, disciplinárnej komisie, ani zamestnancom Komory.

 

(5) Členstvo v autorizačnom výbore zaniká smrťou, uplynutím troch rokov odo dňa vymenovania alebo odvolaním. Predstavenstvo môže odvolať člena autorizačného výboru, ak

a)   o to požiadal písomne alebo ústne do zápisnice zo zasadnutia autorizačného výboru,

b)   stal sa zdravotne nespôsobilým na výkon funkcie,

c)   stal sa členom predstavenstva alebo disciplinárnej komisie Komory, alebo zamestnancom Komory,

d)   nezúčastňuje sa zasadnutí bez vážneho dôvodu po dobu viac ako tri za sebou nasledujúce kalendárne mesiace, alebo z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti alebo neprítomnosti po dobu viac ako šesť za sebou nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

 

Článok 29

Disciplinárna komisia

 

(1) Disciplinárna komisia je výkonným orgánom Komory pre výkon disciplinárnej právomoci nad členmi Komory a nad hosťujúcimi architektmi.

 

(2) Disciplinárna komisia má pätnásť členov; dvanásti členovia sú autorizovaní architekti a traja ďalší členovia musia mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo a nesmú byť členmi Komory.

 

(3) Členov disciplinárnej komisie volí valné zhromaždenie na dvojročné obdobie.

 

(4) Disciplinárnej komisii je vyhradené najmä

a)   zostavovať zo svojich členov predbežné senáty na vykonanie potrebných úkonov pred začatím disciplinárneho konania,

b)   zostavovať zo svojich členov disciplinárne senáty na prejednanie disciplinárneho previnenia a na uloženie disciplinárneho opatrenia,

c)   viesť evidenciu disciplinárnych opatrení a oznamovať právoplatne uložené disciplinárne opatrenia autorizačnej komisii na zapísanie do Zoznamu alebo Registra,

d)   zahladzovať disciplinárne opatrenia a vymazávať disciplinárne opatrenia z evidencie disciplinárnych opatrení,

e)   spolupracovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi s orgánmi verejnej moci a inými osobami pri odhaľovaní disciplinárnych previnení členov komory a hosťujúcich architektov,

f)   organizovať prípravu návrhu disciplinárneho poriadku komory a jeho zmien.

 

(5) Predbežný senát má troch členov, z ktorých jeden musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo a nie je členom komory.

 

(6) Disciplinárny senát má päť členov, z ktorých jeden musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo a nie je členom komory.

 

(7) Disciplinárnu komisiu navonok zastupuje jej predseda; volí ho tajným hlasovaním disciplinárna komisia spomedzi svojich členov na návrh predsedu komory.

 

(8) Predseda disciplinárnej komisie podpisuje rozhodnutia disciplinárnej komisie a disciplinárnych senátov.

 

(9) Podrobnosti o postupe disciplinárnej komisie a disciplinárnom konaní upraví disciplinárny poriadok komory.

 

Článok 29a

Porada predsedu

 

(1)  Porada predsedu je poradný útvar predsedu Komory na prerokúvanie zásadných koncepčných vecí týkajúcich sa najmä postavenia a organizácie Komory, uznávania odborných kvalifikácií a architektonického vzdelávania, prípravy stanovísk Komory k dôležitým právnym predpisom a vzťahu k štátnej správe a samospráve.

 

(2)  Porada predsedu nemá stálych členov. Na jej rokovanie predseda Komory prizve účastníkov podľa prerokúvanej problematiky, spravidla z radov členov Komory, napríklad bývalých predsedov Komory, podpredsedov Komory, predsedu autorizačného výboru, disciplinárnej komisie, riaditeľa Úradu Komory, regionálnych zástupcov, a iných predstaviteľov, najmä z vysokých škôl, komôr, štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a spolkov a združení.

 

(3)  Poradu predsedu zvoláva a vedie predseda Komory; jej závery sú odporúčaním predsedovi Komory.

 

Článok 30

Úrad Komory

 

(1) Úrad Komory je výkonným útvarom všetkých orgánov Komory, ktorý zabezpečuje administratívne, majetkové, členské, právne a organizačné veci orgánov Komory; tvoria ho všetci zamestnanci a ostatní zmluvní pracovníci Komory.

 

(2) Úrad Komory je zriadený valným zhromaždením, ktoré určuje základné pravidlá jeho činnosti; ostatné veci určuje predstavenstvo.

 

(3) Úrad Komory najmä

a)   zabezpečuje písomnú agendu a organizačnú a technickú stránku všetkých orgánov Komory, a poradných orgánov a plní úlohu ich sekretariátu,

b)   zabezpečuje odborné podklady a písomnosti potrebné na rokovanie orgánov Komory, a poradných útvarov,

c)   vypracúva písomné vyhotovenia všetkých uznesení a rozhodnutí orgánov Komory,

d)   vykonáva uznesenia a rozhodnutia orgánov Komory,

e)   spravuje registratúru Komory a je podateľňou a vý­pravňou písomností Komory,

f)   zabezpečuje vedenie Zoznamu a Registra a jeho zverejnenie na internetovej stránke Komory, vrátane jednotlivých zapísaní a vyčiarknutí, zabezpečuje tlač autorizačných a registračných osvedčení, obstaráva a spravuje pečiatky, vedie a uchováva osobné spisy členov Komory a organizačne a technicky zabezpečuje vykonávanie autorizačných skúšok a sľubov,

g)   zabezpečuje činnosť informačného centra pre výkon povolania architekta voči občanom členských štátov a udržiava styky s registračnými orgánmi členských štátov,

h)   zabezpečuje styk s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky vo veci uznávania odborných kvalifikácií, vrátane podávania každoročných informácií o uznaní odborných kvalifikácií,

i)    zabezpečuje plnenie ďalších úloh, ktoré mu vyplývajú z tohto štatútu alebo vnútorných predpisov Komory.

 

(4) Prácu Úradu Komory organizuje jeho riaditeľ. Volí ho do funkcie a odvoláva z nej predstavenstvo dvojtretinovou väčšinou všetkých členov predstavenstva; voľbou nevzniká pracovný pomer. Ostatné právne úkony voči riaditeľovi vykonáva predseda Komory.

 

(5) Riaditeľ úradu je štatutárnym orgánom Komory v pracovnoprávnych veciach týkajúcich sa zamestnancov Komory. Na vznik a ukončenie ich pracovného pomeru inak ako dohodou alebo výpoveďou zo strany zamestnanca Komory však potrebuje predchádzajúci súhlas predstavenstva.

 

(6) Riaditeľ úradu Komory

a)   spolupodpisuje písomné vyhotovenia uznesení valného zhromaždenia a predstavenstva a účtovné dokumenty a súvisiace majetkovoprávne dokumenty, a ďalšie dokumenty ustanovené týmto štatútom alebo vnútornými predpismi Komory,

b)   zúčastňuje sa s poradným hlasom zasadnutí valného zhromaždenia, predstavenstva a autorizačného výboru.

 

(7) Súčasťou Úradu Komory je aj hlavný účtovník Komory. V odborných účtovných veciach koná samostatne. Všetky účtovné dokumenty a súvisiace majetkovoprávne úkony Komory spolupodpisuje hlavný účtovník. Podrobné vymedzenie oprávnení a povinností hlavného účtovníka Komory určuje predstavenstvo.

 

(8) Pravidlá vedenia registratúry Komory a jej vyraďovania upravuje registratúrny poriadok, ktorý vydáva predstavenstvo so súhlasom Slovenského národného archívu.

 

Článok 31

Regionálny zástupca

 

(1) Na rozšírenie a prehĺbenie činnosti Komory na celé územie Slovenskej republiky predstavenstvo môže poveriť autorizovaného architekta výkonom činnosti regionálneho zástupcu. Za regionálneho zástupcu sa spravidla poverí autorizovaný architekt, ktorý má sídlo ateliéru (kancelárie) v sídle kraja alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, je ochotný túto činnosť vykonávať a má osobnostné, materiálne a organizačné predpoklady na jej výkon.

 

(2) Regionálny zástupca je splnomocnenou osobou konať vo vymedzenom rozsahu s orgánmi štátu, s obcami a s inými právnickými osobami v regióne. Sústreďuje členov Komory v regióne a prenáša informácie od orgánov komory a jej úradu do členskej základne a z nej, spoluorganizuje stretnutia s verejnosťou a zasadnutia orgánov Komory v regióne. Rozsah oprávnení a povinností regionálneho zástupcu určí predstavenstvo[10]).

 

Článok 31a

Redakčná rada

 

(1)  Redakčná rada je výkonný útvar predstavenstva na vydávanie periodika Informácie SKA (ďalej len „periodikum“) a na spravovanie webového sídla Komory. Redakčná rada najmä

a)     organizuje v spolupráci s redakciou vydávanie periodika, určuje jeho obsahovú stránku a obsah jednotlivých rubrík,

b)     spolupôsobí pri správe webového sídla Komory, určovaní jeho obsahovej stránky a obsahu jednotlivých rubrík,

c)     schvaľuje obsah jednotlivých čísiel periodika,

d)    pripravuje podklady pre predstavenstvo týkajúce sa vydávania periodika a obsahu webového sídla Komory,

e)     zabezpečuje vydávanie aktuálnych hromadných elektronických správ členom.

 

(2)  Redakčnú radu vymenúva a odvoláva predstavenstvo; predsedom redakčnej rady je člen predstavenstva.

 

Článok 31b

Výbory a pracovné skupiny

 

(1)  Výbory a pracovné skupiny sú stále alebo dočasné pomocné útvary predstavenstva na plnenie konkrétnych trvalých alebo jednorazových úloh Komory.

 

(2)  Úlohy výborov a pracovných skupín vyplývajú z uznesení predstavenstva, ktoré určuje aj ich predsedov a vedúcich a spravidla aj ich zloženie.

 

(3)  Predsedom výboru je spravidla člen predstavenstva. Vedúcim pracovnej skupiny je spravidla člen Komory.

 

ŠIESTA ČASŤ

H O S P O D Á R E N I E

 

Článok 32

Finančné hospodárenie Komory

 

(1) Komora financuje svoju činnosť z vlastných príjmov. Vlastnými príjmami sú

a)   príspevky členov Komory na činnosť orgánov Komory,

b)   výnosy pokút uložených v disciplinárnom konaní,

c)   úhrady za autorizačnú skúšku a za zapísanie do Zoznamu a do Registra, ako aj úhrady za ostatné úkony Úradu,

d)   výnosy z vlastnej činnosti a z vlastného majetku,

e)   dobrovoľné príspevky a dary,

f)   iné príjmy.

 

(2) Inými príjmami sú najmä príjmy zo spolupráce so štátnymi orgánmi, obcami a z medzinárodnej spolupráce.

 

(3) Komora si sama zostavuje a schvaľuje svoj rozpočet a hospodári podľa neho. Rozpočet Komory sa zostavuje na obdobie dvoch kalendárnych rokov, ktoré začína 1. januárom prvého kalendárneho roka a končí 31. decembrom druhého kalendárneho roka (ďalej len „rozpočtové obdobie“), ak tento štatút neustanovuje inak.

 

(4) Rozpočtové prostriedky možno použiť iba do konca rozpočtového obdobia, a to zásadne na účely, na ktoré boli rozpočtom určené. Rozpočtové prebytky sú zdrojom rozpočtu na nasledujúce rozpočtové obdobie.

 

(5) Hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami organizuje a vykonáva predstavenstvo, ak tento štatút neustanovuje inak. Pritom dbá o hospodárne a efektívne používanie rozpočtových prostriedkov a usiluje o vyrovnanosť rozpočtu v jeho príjmoch a výdavkoch.

 

(6) Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v roz­počte Komory zabezpečená, alebo ak v dôsledku zníženia rozpočtových príjmov hrozí rozpočtový schodok, predstavenstvo vykoná v rámci rozpočtu presun rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými úlohami alebo obmedzí financovanie niektorej úlohy alebo odsunie jej plnenie.

 

(7) Rozpočtové opatrenie podľa odseku 6 nemôže byť na úkor splnenia úloh, ktoré Komore vyplývajú zo zákona alebo z prevzatých zmluvných záväzkov.

 

(8) Ak ani rozpočtové opatrenie podľa odseku 6 nezabezpečí vyrovnanosť rozpočtu natoľko, aby bolo možné splniť záväzky podľa odseku 7, predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie s návrhom na zabezpečenie vyrovnanosti rozpočtu. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o mimoriadnom príspevku členov Komory, o zrušení financovania niektorých úloh, o predaji majetku Komory alebo o vzatí úveru alebo pôžičky v rozsahu pokrývajúcom finančné zabezpečenie záväzkov podľa odseku 7.

 

(9) Valné zhromaždenie môže v rozpočte časť prostriedkov viazať ako rozpočtovú rezervu s tým, že ju možno použiť iba na krytie výdavkov podľa odseku 7.

 

(10)  Výdavkami Komory sú investičné a neinvestičné výdavky. Investičnými výdavkami sú najmä výdavky určené na údržbu a správu majetku a na novú výstavbu. Neinvestičnými výdavkami sú najmä výdavky na činnosť orgánov Komory a Úradu Komory, výdavky na reprezentačné a propagačné účely, na závodné stravovanie a vzdelávanie zamestnancov a členov Komory (školenia, konferencie), na poistenie majetku Komory, na poplatky, pokuty, splátky úverov a pôžičiek, na združovanie prostriedkov a podobne.

 

(11)  Predstavenstvo

a)   zostavuje návrh rozpočtu a návrh záverečného účtu a predkladá ich na schválenie valnému zhromaždeniu,

b)   kontroluje v priebehu rozpočtového obdobia čerpanie rozpočtu a robí nevyhnutné rozpočtové opatrenia,

c)   vedie evidenciu finančných aktív a pasív,

d)   navrhuje valnému zhromaždeniu rozpočtové opatrenia podľa odseku 8.

 

(12)  Valné zhromaždenie môže na vykonanie kontroly finančného hospodárenia Komory zriadiť dočasnú kontrolnú komisiu alebo požiadať o kontrolu audítora.

 

(13)   Ak nie je rozpočet na nasledujúce rozpočtové obdobie schválený valným zhromaždením do 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka, spravuje sa rozpočtové hospodárenie komory v nasledujúcom rozpočtovom období až do schválenia rozpočtu na príslušné rozpočtové obdobie rozpočtovým provizóriom. Rozpočtové hospodárenie komory sa počas rozpočtového provizória spravuje rozpočtom na predchádzajúce rozpočtové obdobie. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú s rozpočtom schváleným valným zhromaždením komory na príslušné rozpočtové obdobie.

 

Článok 33

Hospodárenie s majetkom Komory

 

(1) Komora hospodári so svojím majetkom samostatne.

 

(2) Svoj majetok, ako aj cudzí majetok, ktorý má v správe, vedie v predpísanej účtovnej evidencii.

 

(3) Komora svoj majetok nepoužije, ani neposkytne na podnikanie alebo inú zárobkovú činnosť iných osôb. Majetok Komory možno použiť len na činnosť, ktorá je v súlade s jej úlohami (§ 24 ods. 2 Zákona).

 

(4) Hospodárenie s majetkom Komory organizuje predstavenstvo. Predstavenstvo, prípadne na základe jeho splnomocnenia predseda Komory, najmä.

a)   rozhoduje o nakladaní s hnuteľným majetkom Komory, vrátane jeho nadobudnutia a scudzenia, a vykonáva s tým súvisiace majetkovoprávne úkony,

b)   rozhoduje o nájme a prenájme nehnuteľného majetku Komory, ak doba nájmu alebo prenájmu nepresiahne tri roky,

c)   vykonáva iné úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku, ktoré nie sú podľa tohto štatútu zverené valnému zhromaždeniu.

 

(5) O nakladaní s nehnuteľným majetkom, najmä o jeho nadobudnutí a scudzení, s výnimkou úkonov podľa odseku 4 písm. b) a c), rozhoduje valné zhromaždenie.

 

(6)  Bežné úkony súvisiace so správou majetku Komory, ako aj nadobúdanie a scudzovanie hnuteľného majetku potrebného na bežnú činnosť Komory do 500 eur nadobúdacej alebo zostatkovej ceny vykonáva Úrad Komory samostatne, ak si predstavenstvo v jednotlivom prípade nevyhradí, že o majetkovoprávnom úkone rozhodne samo.

 

Článok 34

Odmeny a náhrady

 

(1) Účasť členov Komory na valnom zhromaždení je členskou povinnosťou a nepatrí im za ňu nijaká náhrada ani odmena z rozpočtu Komory.

 

(2) Členstvo v orgánoch Komory je čestné a nezastupiteľné. Členovi predstavenstva, autorizačného výboru, disciplinárnej komisie, skúšobnej komisie, disciplinárneho senátu, predbežného senátu, skúšobného senátu, regionálnemu zástupcovi, účastníkovi pracovnej porady, členovi redakčnej rady, členom výborov a vedúcim pracovných skupín, patrí náhrada cestovných a súvisiacich vecných výdavkov v rozsahu podľa všeobecných predpisov[11]) a náhrada za stratu času za každé zasadnutie, ktorého sa zúčastnil, ak trvalo aspoň dve hodiny. Náhrady za stratu času určuje predstavenstvo[12]).

 

(3) Predsedovi Komory a v čase jeho zastupovania aj podpredsedovi Komory, patrí popri náhrade cestovných a súvisiacich vecných výdavkov a náhrade za stratu času podľa odseku 2, aj náhrada trov spojených s výkonom funkcie.

 

(4) Náhradu trov spojených s výkonom funkcie podľa odseku 3 určuje predstavenstvo paušálnou sumou; patria za každý kalendárny mesiac, ak sa v ňom vykonávala funkcia aspoň 15 kalendárnych dní. V prípade pochybností o období vykonávania funkcie v kalendárnom mesiaci, je predseda Komory alebo podpredseda Komory povinný na výzvu predstavenstva preukázať, že v kalendárnom mesiaci vykonával funkciu aspoň 15 kalendárnych dní, inak mu náhrada trov spojených s výkonom funkcie nepatrí.

 

SIEDMA ČASŤ

závereČNÉ USTANOVENIA

 

Článok 35

Volebné obdobie orgánov Komory

 

(1) Volebné obdobie predstavenstva a disciplinárnej komisie je dvojročné. Volebné obdobie autorizačného výboru je trojročné.

 

(2) Počas volebného obdobia zaniká členstvo v orgánoch Komory

a)   vzdaním sa,

b)   uplynutím volebného obdobia,

c)   vznikom prekážky,

d)   smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.

 

(3) Vzdaním sa zaniká členstvo v orgáne Komory doručením písomného vyhlásenia o vzdaní sa predsedovi orgánu Komory. Členstvo zaniká dňom uvedeným v písomnom vyhlásení; inak dňom jeho doručenia.

 

(4) Uplynutím volebného obdobia zaniká členstvo v orgáne Komory na základe výsledku volieb do orgánu Komory na valnom zhromaždení. Členstvo zaniká dňom uvedeným v uznesení o výsledku volieb; inak dňom konania volieb.

 

(5) Prekážkou členstva v orgáne Komory je

a)   vznik prekážky členstva v Komore,

b)   právoplatné udelenie disciplinárneho opatrenia,

c)   práceneschopnosť, študijný pobyt, zahraničná pracovná cesta alebo iná obdobná prekážka prítomnosti architekta trvajúca v súhrne 183 dní v prvom roku volebného obdobia,

d)   neúčasť na viac ako polovici zasadnutí orgánu Komory v kalendárnom roku,

e)   tri neospravedlnené neúčasti na zasadnutí orgánu Komory.

 

(6) Namiesto člena, ktorému zaniklo členstvo v orgáne Komory, nastupuje do orgánu Komory zvolený náhradník. Ak náhradník nebol zvolený, orgán Komory plní úlohy a rozhoduje aj bez člena, ktorému zaniklo členstvo v orgáne Komory.

  

Článok 36

Prechodné ustanovenie

 

Zloženie orgánov Komory zostáva nezmenené aj po nadobudnutí účinnosti tohto štatútu, a to až do zvolenia nových orgánov Komory.

 

Článok 36a

Prechodné ustanovenia k 1. júnu 2015

 

(1) Rozpočtové obdobie a rozpočtové provizórium určené podľa doterajších predpisov sú platné a pre Komoru záväzné do 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom valné zhromaždenie schváli rozpočet Komory na nové rozpočtové obdobie.

 

(2) Rozpočtové obdobie začínajúce 1. januára 2016 sa končí 31. decembra 2016. Nasledujúce rozpočtové obdobia sa spravujú podľa článku 32 ods. 3.

 

Článok 37

Zrušovacie ustanovenie

 

Zrušuje sa Štatút Slovenskej komory architektov z 27. marca 1993 v znení zmien a doplnkov z 24. septembra 1996 a zo 4. júna 1999.

 

Článok 38

Účinnosť

 

Tento štatút nadobúda účinnosť 1. augusta 2000[13]).

 

Predseda: Ing. arch. Branislav Somora, v.r.

Riaditeľ úradu: JUDr. Vladimír Hutta, CSc., v.r.


[1])          § 17 ods. 3 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

[2])          § 23 ods. 3 Zákona.

[3])          § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

[4])          § 4 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

[5])          § 5 zákona č. 595/2003 Z.z.

[6])          § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 595/2003 Z.z.

6a)  Napr. zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

[7])   § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z.z.

[8])   § 6 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z.z

[9])   § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z.

[10])         Regionálny zástupca Slovenskej komory architektov, uznesenie predstavenstva z 29. apríla 1999. 

[11]) § 3 a nasl. zákona č. 283/2002 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

[12]) Náhrady za výkony v prospech Slovenskej komory architektov (uznesenie predstavenstva z 25. septembra 2008).

[13])   Zmena štatútu zo 14. júna 2001 nadobudla účinnosť 1. augustom 2001.

    Zmena štatútu z 15. mája 2003 nadobudla účinnosť 1. augustom 2003, okrem ustanovení týkajúcich sa hosťujúcich architektov, ktoré nadobudli účinnosť 1. májom 2004.

    Zmena štatútu zo 14. mája 2005 nadobudla účinnosť 14. mája 2005.

    Zmena štatútu z 19. mája 2007 nadobudla účinnosť 1. júna 2007, okrem ustanovení týkajúcich sa prebratia smernice o uznávaní odborných kvalifikácií, ktoré nadobudli účinnosť 20. októbra 2007.

    Zmena štatútu z 15. mája 2009 nadobudla účinnosť 1. júna 2009.

    Zmena štatútu z 8. júla 2010 nadobudla účinnosť 1. septembra 2010, okrem bodu 14., ktorý nadobudol účinnosť 9. júla 2010.

    Zmena štatútu zo 14. mája 2011 nadobúda účinnosť 1. júna 2011.

    Zmena štatútu z 25. mája 2013 nadobúda účinnosť 1. júna 2013.

    Zmena štatútu z 23. mája 2015 nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu