InformacieSKA.sk

Dôvera zaväzuje i motivuje

Imrich Pleidel04.06.2015ÚvodníkPridať komentár
Dôvera zaväzuje i motivuje

Vážené kolegyne a kolegovia,

viaceré a viacerí ste sa zúčastnili nedávneho valného zhromaždenia (VZ) Slovenskej komory architektov  23. mája 2015 v Bratislave. Po skúsenostiach z predchádzajúceho VZ môžeme konštatovať, že tohtoročné bolo úspešné. Vďaka tým z Vás, ktorí ste mali priamo možnosť sa ho zúčastniť, alebo poverili zastupovaním iného člena komory, boli vykonané voľby do predstavenstva a disciplinárnej komisie. Zároveň sa podarilo schváliť významné a dôležité dokumenty nielen pre chod našej komory, ale predovšetkým pre výkon činností a právomocí na základe „nášho“ zákona č. 138/192 Zb. Ide o nasledovné dokumenty:

  • nový disciplinárny poriadok SKA,
  • novela štatútu SKA – základná vo väzbe na zákon č. 138/1992 Zb.,
  • novela štatútu SKA týkajúca sa spôsobu výpočtu a výšky členského,
  • rozpočet na r. 2015 – 2017.

Kompletné znenie prijatých dokumentov nájdete tu.

Súčasťou prerokovania návrhov uvedených dokumentov bolo ich zverejnenie od 21. 3. 2015 na našej webovej stránke a formou priamych e-mailov všetkým členom, ktorí majú e-mailovú schránku, v podobe aktualít – newslettrov 21. 3., 28. 4. a 20. 5. 2015 s možnosťou pripomienkovať a podávať pozmeňujúce návrhy zmysle platného rokovacieho poriadku. Vypracovanie a schválenie rokovacieho poriadku predstavenstvom sa ukázalo ako nevyhnutné pre dodržanie princípov rovnakých možností pre všetkých členov pri podávaní  pripomienok a návrhov k predkladaným materiálom, ale aj z hľadiska postupu pri ich vyhodnotení a zapracovaní a predložení na rokovanie VZ. Priamo na rokovaní VZ už totiž nie je možné ad hoc upravovať predkladané materiály formou zmien, ku ktorým sa nemala možnosť vyjadriť členská základňa, je možné verejne prerokovaný materiál s prípadnými úpravami vychádzajúcimi z pripomienok, ktoré boli včas doručené v duchu demokratických zásad schváliť alebo neschváliť. Som rád, že valné zhromaždenie sa tento rok aj vďaka svedomitej príprave nieslo v konštruktívnom duchu a všetky predložené materiály sa podarilo schváliť jednoznačnou väčšinou.

To bolo krátke ohliadnutie za valným zhromaždením, ktoré uzavrelo jednu kapitolu našej práce. Tá nová, ktorá sa otvára, dúfam a verím spoločne s kolegami zvolenými do orgánov SKA, bude ešte aktívnejšia a viac zameraná na otázky výkonu povolania, ktoré nás mnohých trápia (verejné obstarávanie, súťaže, legislatíva, kvalita architektúry, urbanistických celkov a tvorby krajiny, etické problémy, odbornosť vo verejnej správe, ekonomické podmienky a pod.). S konkrétnejším výpočtom oblastí, ktorým sa chceme v nasledujúcom dvojročnom období venovať, sme vás už oboznamovali na našej webovej stránke, v elektronickom časopise Informácie SKA ako aj v Aktualitách zasielaných do vašich mailových schránok. 

Zvolená zostava našich zástupcov v predstavenstve a v disciplinárnej komisii SKA dáva vysoký predpoklad pre úspešné napĺňanie našich cieľov a záväzkov. Dovoľte, aby som sa v mene všetkých novozvolených členov orgánov SKA, ako aj v mene svojom úprimne poďakoval za prejavenú dôveru, ktorá zaväzuje i motivuje zároveň. Všetka práca v komore pre náš spoločný záujem však nemôže ležať na pleciach pomerne úzkej skupiny ľudí v jej orgánoch, ale bude ešte viac ako v minulosti potrebné, aby sa do diania v komore zapojilo čo najviac členov prostredníctvom výborov, pracovných skupín, v rámci rôznych odborných a regionálnych aktivít i nášho komorového periodika.

So srdečným pozdravom, 

Imrich Pleidel

Foto: Ivona Orešková

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu