Disciplinárny poriadok SKA

Disciplinárny poriadok SKA

Ilustračné foto: Chris Gladys

 

Slovenská komora architektov (ďalej len „komora“) sa podľa § 27 ods. 1 písm. b) v spojitosti § 39 ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa článku 25 ods. 1 písm. d) Štatútu komory (ďalej len „štatút“) uzniesla na tomto disciplinárnom poriadku:

 

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Článok 1

Základné ustanovenie

 

Disciplinárny poriadok upravuje

a)    disciplinárne previnenia,

b)    disciplinárne opatrenia a pravidlá ich ukladania,

c)    postavenie a činnosť disciplinárnej komisie komory (ďalej len „disciplinárna komisia“),

d)    postup predsedu komory, disciplinárnej komisie, predstavenstva komory (ďalej len „predstavenstvo“), účastníkov disciplinárneho konania a Úradu komory (ďalej len „úrad“) tak, aby sa spoľahlivo zistil skutkový stav a rozhodlo o tom, či sa autorizovaný architekt zapísaný v zozname architektov, autorizovaný krajinný architekt zapísaný v zozname krajinných architektov alebo iná fyzická osoba, ktorá je členom komory (ďalej len „člen komory“), hosťujúci architekt zapísaný v registri hosťujúcich architektov alebo hosťujúci krajinný architekt zapísaný v registri hosťujúcich krajinných architektov (ďalej len „hosťujúci architekt“) dopustil disciplinárneho previnenia,

e)    ďalšie podrobnosti disciplinárneho konania.

 

Článok 2

Disciplinárne previnenia

 

(1)    Disciplinárnym previnením člena komory a hosťujúceho architekta je závažné alebo opätovné porušenie povinností ustanovených zákonom alebo štatútom, ak nejde o trestný čin alebo priestupok.

 

(2)    Na zodpovednosť za disciplinárne previnenie postačuje zavinenie z nedbanlivosti, ak zákon alebo štatút výslovne neustanoví, že je potrebné úmyselné zavinenie.

 

(3)    Komora môže odovzdať vybavenie disciplinárneho previnenia hosťujúceho architekta orgánu štátnej správy, profesijnej komore alebo profesijnému združeniu, ktoré podľa práva Švajčiarskej konfederácie, členského štátu Európskej únie, alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, v ktorom hosťujúci architekt získal odbornú kvalifikáciu na výkon povolania, ktorého obsah je porovnateľný s regulovaným povolaním architekta alebo krajinného architekta, je orgánom oprávneným uznávať odborné kvalifikácie pre povolania architekt alebo krajinný architekt (ďalej len „regulačný orgán domovského členského štátu“).

 


Článok 3

Disciplinárne opatrenia a pravidlá ich ukladania

 

(1)    Za disciplinárne previnenie možno uložiť členovi komory niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:

a)    písomné napomenutie,

b)    pokutu až do 3 000 eur,

c)    vylúčenie z komory.

 

(2)    Za disciplinárne previnenie možno uložiť hosťujúcemu architektovi niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:

a)    písomné napomenutie,

b)    pokutu až do 3 000 eur,

c)    vyčiarknutie z registra hosťujúcich architektov alebo registra hosťujúcich krajinných architektov.

 

(3)    Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia prihliada najmä na rozsah a povahu porušenej povinnosti, na spôsob konania, následok a mieru zavinenia, ako aj na to, či ide o opakované disciplinárne previnenie.

 

(4)    Od uloženia disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie možno upustiť, ak sa prerokovanie disciplinárneho previnenia považuje za postačujúce vzhľadom na menej závažný charakter porušenej povinnosti, na spôsob konania alebo mieru zavinenia; to neplatí, ak ide o opakované disciplinárne previnenie.

 

Článok 4

Disciplinárna komisia

 

(1)    Disciplinárna komisia má pätnásť členov; dvanásti členovia sú autorizovaní architekti a traja ďalší členovia musia mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo a nesmú byť členmi komory.

 

(2)    Disciplinárna komisia zo svojich členov zostavuje disciplinárne senáty na prejednanie disciplinárnych previnení členov komory a hosťujúcich architektov, a na uloženie disciplinárnych opatrení.

 

(3)    Disciplinárny senát má päť členov, z ktorých jeden musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo a nie je členom komory. Predseda disciplinárnej komisie je zároveň predsedom disciplinárneho senátu. Predsedov zostávajúcich disciplinárnych senátov vymenúva predseda disciplinárnej komisie.

 

(4)    Disciplinárna komisia zo svojich členov zostavuje predbežný senát na vykonanie potrebných úkonov pred začatím disciplinárneho konania podľa tohto disciplinárneho poriadku. Predseda disciplinárnej komisie nesmie byť členom predbežného senátu.

 

(5)    Predbežný senát má troch členov, z ktorých jeden musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo a nie je členom komory. Predsedu predbežného senátu vymenúva predseda disciplinárnej komisie. Predbežný senát vykonáva úkony voči iným subjektom v mene disciplinárnej komisie.

 

(6)    Rozhodnutia disciplinárnej komisie a disciplinárnych senátov podpisuje predseda disciplinárnej komisie.

 

DRUHÁ ČASŤ

DISCIPLINÁRNE KONANIE

 

Prvá hlava

Konanie predchádzajúce disciplinárnemu konaniu

 

Článok 5

Postup pred začatím disciplinárneho konania

 

(1)    Úrad prijíma podnety podané na člena komory alebo hosťujúceho architekta (ďalej len „podnet“) a postupuje ich predbežnému senátu. Predbežný senát eviduje a zabezpečuje vybavovanie podnetov podľa predchádzajúcej vety a zabezpečuje, aby bol podávateľ podnetu o postupe vybavovania podnetu vyrozumený. Na účel posúdenia dôvodnosti podnetu je predbežný senát oprávnený vyžiadať si od člena komory alebo hosťujúceho architekta a podávateľa podnetu potrebné doklady a vyjadrenia.

 

(2)    Predbežný senát je povinný vykonať šetrenie o každom skutku, ktorý je predmetom podnetu a ktorý môže byť disciplinárnym previnením člena komory alebo hosťujúceho architekta. Na tento účel si zadovažuje potrebné doklady a vyjadrenia. Predbežný senát založí o každej veci disciplinárny spis, do ktorého sa zakladajú všetky písomnosti súvisiace so šetrenou vecou, najmä všetky záznamy a dôkazy použité v disciplinárnom konaní, zápisnice a rozhodnutia vydané v disciplinárnom konaní (ďalej len „disciplinárny spis“).

 

(3)    Každý člen komory a hosťujúci architekt je povinný poskytnúť predbežnému senátu súčinnosť podľa odsekov 1 a 2.

 

(4)    Predbežný senát je povinný postupovať pri šetrení tak, aby bola vec riadne objasnená. Šetrenie vykonáva predbežný senát tak, aby nedošlo k premlčaniu disciplinárneho previnenia. Disciplinárne previnenie sa považuje za premlčané, ak disciplinárny návrh nemožno dať do jedného roka odo dňa, keď sa o disciplinárnom previnení člena komory alebo hosťujúceho architekta dozvedel predseda komory, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď sa disciplinárne previnenie stalo.

 

(5)    Člen predbežného senátu sa nesmie zúčastniť ako člen disciplinárneho senátu na prerokovaní a rozhodovaní o návrhu na začatie disciplinárneho konania (ďalej len „disciplinárny návrh“) podanom na základe podnetu, na ktorého šetrení sa zúčastnil.

 

(6)    Výsledok šetrenia každej veci predbežný senát oznámi písomne predsedovi komory aj so svojím stanoviskom najneskôr do 90 dní od zaevidovania podnetu.

 

(7)    Predbežný senát v stanovisku navrhne vec odložiť, ak zistí, že nie je dôvod na podanie disciplinárneho návrhu, pretože

a)    skutok, ktorý je predmetom šetrenia, sa nestal, alebo nie je dokázané, že ho spáchal člen komory alebo hosťujúci architekt podozrivý z disciplinárneho previnenia,

b)    skutok, ktorý je predmetom šetrenia, nie je disciplinárnym previnením,

c)    disciplinárne previnenie je premlčané,

d)    podávateľ podnetu vzal podnet späť; ak je daný dôvod na podanie disciplinárneho návrhu, predbežný senát vec nenavrhne odložiť napriek tomu, že podávateľ podnetu vzal podnet späť.

 

(8)    Predbežný senát v stanovisku navrhne podať disciplinárny návrh, ak zistí, že člen komory alebo hosťujúci architekt sa dopustil disciplinárneho previnenia.

 

(9)    Predseda komory na základe stanoviska predbežného senátu vec odloží alebo uloží predsedovi predbežného senátu, aby do 30 dní zabezpečil pre predsedu komory vypracovanie disciplinárneho návrhu.

 

(10) Ak predseda komory odloží vec šetrenú na základe podnetu, predbežný senát upovedomí podávateľa podnetu o odložení veci listom, v ktorom stručne uvedie dôvody, ktoré viedli k odloženiu veci. Kópiu listu zašle predbežný senát na vedomie členovi komory alebo hosťujúcemu architektovi, proti ktorému podnet smeroval.

 

(11) Ak predseda komory vec odloží z dôvodov podľa odseku 7 písm. b) alebo c), alebo zistí, že člen komory alebo hosťujúci architekt porušil niektorú z povinností ustanovených zákonom alebo štatútom, ale porušenie nedosahuje intenzitu disciplinárneho previnenia, disciplinárna komisia písomne člena komory alebo hosťujúceho architekta upozorní na porušenie povinnosti a napomenie ho za nesprávny postup.

 

(12) Proti rozhodnutiu predsedu komory o odložení veci nie je prípustný opravný prostriedok.

 

Druhá hlava

Disciplinárne konanie

 

Článok 6

Začatie disciplinárneho konania

 

(1)    Disciplinárne konanie sa začína na disciplinárny návrh, ktorý podá predseda komory. Disciplinárne konanie sa začína dňom doručenia disciplinárneho návrhu disciplinárnej komisii na adrese sídla komory.

 

(2)    Disciplinárny návrh podáva predseda komory do jedného roka odo dňa, keď sa o disciplinárnom previnení člena komory dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď sa disciplinárne previnenie stalo. Ak predseda komory podá disciplinárny návrh vo veci šetrenej na základe podnetu, disciplinárna komisia písomne upovedomí podávateľa podnetu o podaní disciplinárneho návrhu.

 

(3)    Disciplinárny návrh sa podáva písomne. Obsahuje najmä meno a priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, registračné číslo a adresu disciplinárne obvineného člena komory alebo hosťujúceho architekta, proti ktorému sa disciplinárny návrh podáva (ďalej len „disciplinárne obvinený“), popis skutku, ktorý napĺňa skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia, označenie, ktoré povinnosti podľa zákona alebo štatútu disciplinárne obvinený porušil, odôvodnenie, návrh na vykonanie dôkazov v disciplinárnom konaní a výpis z evidencie disciplinárnych opatrení.

 

(4)    S disciplinárnym návrhom sa disciplinárnej komisii predkladá aj disciplinárny spis.

 

(5)    Disciplinárny návrh môže vziať predseda komory počas disciplinárneho konania späť najneskôr do okamihu, keď disciplinárny senát vyhlási rozhodnutie.

 

Článok 7

Pridelenie veci

 

(1)    Predseda disciplinárnej komisie bezodkladne najneskôr do 14 pracovných dní po doručení disciplinárneho návrhu pridelí vec disciplinárnemu senátu na prerokovanie.

 

(2)    Ak disciplinárny senát v pridelenej veci nezačne konať do jedného mesiaca odo dňa pridelenia veci, môže predseda disciplinárnej komisie vec senátu odňať a prideliť ju inému senátu.

 

(3)    Predstavenstvo môže na návrh predsedu disciplinárnej komisie pozastaviť činnosť člena disciplinárnej komisie, ktorý si neplní povinnosti vyplývajúce z členstva v disciplinárnej komisii, a to až do konca jeho volebného obdobia.

 

Článok 8

Vylúčenie člena disciplinárnej komisie

 

(1)    Z prerokovania a rozhodovania veci je vylúčený člen disciplinárneho senátu, u ktorého možno mať pochybnosť o nezaujatosti pre jeho pomer k prerokovávanej veci, k účastníkom disciplinárneho konania alebo ich zástupcom. Ak sa člen disciplinárneho senátu dozvie o skutočnostiach, pre ktoré je vylúčený, oznámi to bezodkladne predsedovi disciplinárnej komisie.

 

(2)    O vylúčení člena disciplinárneho senátu z dôvodov uvedených v odseku 1 rozhodne bezodkladne najneskôr do 15 pracovných dní predseda disciplinárnej komisie na žiadosť člena disciplinárneho senátu, prípadne na námietku disciplinárne obvineného. O námietke podanej opakovane z rovnakých dôvodov sa nerozhoduje.

 

(3)    Z rovnakých dôvodov, ako je uvedené v odseku 1, je z prerokovania a rozhodovania vylúčený aj predseda disciplinárnej komisie. O námietke zaujatosti podanej proti predsedovi disciplinárnej komisie rozhoduje predstavenstvo. O námietke podanej opakovane z rovnakých dôvodov sa nerozhoduje.

 

Článok 9

Účastníci disciplinárneho konania

 

(1)    Účastníkom disciplinárneho konania je disciplinárne obvinený a člen predstavenstva poverený predsedom komory (ďalej len „navrhovateľ“).

 

(2)    Podávateľ podnetu nie je účastníkom disciplinárneho konania. Podávateľovi podnetu sa rozhodnutia vydané v disciplinárnom konaní nedoručujú.

 

Článok 10

Práva disciplinárne obvineného

 

Disciplinárne obvinený má právo

a)    vyjadriť sa k disciplinárnemu návrhu, nazerať do disciplinárneho spisu a robiť si z neho výpisy,

b)    podať námietku zaujatosti proti členovi disciplinárneho senátu,

c)    zúčastniť sa na prerokovaní veci pred disciplinárnym senátom, vyjadriť sa ku skutku, ktorý je predmetom disciplinárneho konania, navrhovať vykonanie dôkazov, klásť otázky, vyjadrovať sa k vykonaným dôkazom a znalcom a na záver disciplinárneho pojednávania (ďalej len „pojednávanie“) sa vyjadriť k skutkovej a právnej stránke prerokovanej veci,

d)    odvolať sa proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie,

e)    podať na súd návrh na preskúmanie právoplatného disciplinárneho rozhodnutia.

 

Článok 11

Príprava pojednávania

 

(1)    V rámci prípravy pojednávania disciplinárny senát preskúma, či má disciplinárny návrh náležitosti uvedené v článku 6 ods. 3. Ak senát zistí, že disciplinárny návrh nemá náležitosti podľa článku 6 ods. 3, vyzve navrhovateľa na ich doplnenie.

 

(2)    Ak nie je potrebné postupovať podľa odseku 1, doručí predseda disciplinárneho senátu disciplinárne obvinenému disciplinárny návrh do vlastných rúk. Súčasne mu určí lehotu nie kratšiu ako 15 pracovných dní, v ktorej sa môže vyjadriť k disciplinárnemu návrhu. Zároveň mu oznámi mená členov disciplinárneho senátu s výzvou, aby v tej istej lehote vzniesol prípadnú námietku zaujatosti. Po uplynutí lehoty sa nariadi pojednávanie.

 

(3)    Disciplinárny senát poučí účastníkov disciplinárneho konania, že všetky dôkazy musia predložiť alebo označiť najneskôr do momentu vyhlásenia dokazovania za skončené disciplinárnym senátom. Na dôkazy predložené alebo označené neskôr disciplinárny senát nemusí prihliadať, ak ich nepovažuje za nevyhnutné na rozhodnutie.

 

(4)    Do disciplinárneho spisu môže nahliadnuť iba účastník disciplinárneho konania alebo jeho právny zástupca. Podávateľ podnetu ani iná osoba nie je oprávnená nahliadať do disciplinárneho spisu alebo žiadať o informácie z disciplinárneho spisu okrem informácie o tom, či bolo začaté disciplinárne konanie a ako bolo v prípade začatia disciplinárneho konania vo veci právoplatne rozhodnuté.

 

Osobitné spôsoby postupu disciplinárneho konania

 

Článok 12

Skrátené disciplinárne konanie

 

(1)    V skrátenom disciplinárnom konaní môže disciplinárny senát rozhodnúť vo veci nezaplatenia príspevkov na činnosť orgánov komory aj bez nariadenia pojednávania. V skrátenom disciplinárnom konaní možno rozhodnúť aj vtedy, ak je nepochybné, že skutok uvedený v disciplinárnom návrhu sa stal, disciplinárne obvinený spáchanie skutku nepopiera a skutok vykazuje znaky disciplinárneho previnenia.

 

(2)    Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu podľa odseku 1 je možné podať odvolanie podľa článku 21.

 

(3)    Člen komory alebo hosťujúci architekt, ktorý bol v skrátenom disciplinárnom konaní uznaný za vinného, je po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia povinný komore zaplatiť paušálne náklady konania vo výške 50 % minimálnej mesačnej mzdy stanovenej osobitným predpisom.

 


Zastavenie a prerušenie disciplinárneho konania

 

Článok 13

Zastavenie disciplinárneho konania

 

Disciplinárny senát disciplinárne konanie rozhodnutím podľa článku 20 zastaví, ak

a)    bol disciplinárny návrh vzatý späť,

b)    bol disciplinárny návrh podaný oneskorene,

c)    v inom konaní za skutok, ktorý je predmetom disciplinárneho návrhu bolo rozhodnuté, že skutok je priestupkom alebo trestným činom,

d)    bol disciplinárne obvinený potrestaný v inom konaní za skutok, ktorý je predmetom disciplinárneho návrhu a tento trest možno považovať z hľadiska účelu disciplinárneho konania za dostačujúci,

e)    disciplinárne obvinený po začatí disciplinárneho konania zomrie, alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

f)    bol disciplinárne obvinený pozbavený spôsobilosti na právne úkony,

g)    bol disciplinárne obvinený právoplatne vylúčený z komory alebo právoplatne vyčiarknutý z registra hosťujúcich architektov alebo hosťujúcich krajinných architektov,

h)    disciplinárny návrh neobsahuje náležitosti uvedené v článku 6 ods. 3 a tento nedostatok nebol odstránený v lehote určenej predsedom disciplinárneho senátu.

 

Článok 14

Prerušenie disciplinárneho konania

 

(1)    Disciplinárny senát môže disciplinárne konanie rozhodnutím podľa článku 20 prerušiť, ak disciplinárne obvinený podá proti podávateľovi podnetu trestné oznámenie alebo návrh na začatie konania o ochranu osobnosti v súvislosti s obsahom podnetu.

 

(2)    Disciplinárny senát disciplinárne konanie rozhodnutím podľa článku 20 preruší po dobu stíhania disciplinárne obvineného v inom konaní za skutok, ktorý je predmetom disciplinárneho návrhu. Ak nebol disciplinárne obvinený v inom konaní potrestaný, alebo ak nie je možné uložený trest považovať z hľadiska účelu disciplinárneho konania za dostačujúci, disciplinárny senát bezodkladne pokračuje v disciplinárnom konaní.

 

(3)    Pred prerušením disciplinárneho konania vykoná predseda disciplinárneho senátu alebo ním poverený člen disciplinárneho senátu všetko, čo je potrebné na zabezpečenie priebehu disciplinárneho konania. Ak zanikne dôvod na prerušenie, v disciplinárnom konaní sa pokračuje.

 

Pojednávanie

Článok 15

 

(1)    Na prejednanie veci nariadi predseda disciplinárneho senátu pojednávanie, ak tento disciplinárny poriadok neustanovuje inak.

 

(2)    Pojednávanie pripraví predseda disciplinárneho senátu tak, aby sa konalo najneskôr do 30 dní od doručenia disciplinárneho návrhu. Predĺženie lehoty môže povoliť len predseda disciplinárnej komisie z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

 

(3)    Termín pojednávania určí predseda disciplinárneho senátu tak, aby disciplinárne obvinený a navrhovateľ mali od upovedomenia aspoň päť pracovných dní na prípravu. Túto lehotu možno skrátiť len s ich súhlasom.

 

(4)    Pojednávanie sa koná za stálej prítomnosti disciplinárneho senátu a zapisovateľa povereného predsedom disciplinárneho senátu.

 

(5)    Účasť navrhovateľa na pojednávaní je povinná. Disciplinárny senát môže pojednávať v jeho neprítomnosti, ak sa na pojednávanie nedostaví napriek riadnemu upovedomeniu, alebo ak súhlasí, aby sa pojednávalo v jeho neprítomnosti.

 

(6)    Pojednávanie sa koná v prítomnosti disciplinárne obvineného. Disciplinárny senát môže pojednávať v neprítomnosti disciplinárne obvineného, ak s tým disciplinárne obvinený písomne súhlasí.

 

(7)    Ak sa disciplinárne obvinený na pojednávanie nedostaví a písomne nepožiadal aspoň jeden pracovný deň pred určeným termínom pojednávania o odročenie pojednávania z dôležitého dôvodu, môže disciplinárny senát pojednávať v jeho neprítomnosti. Ak disciplinárne obvinený požiada najneskôr do začatia pojednávania o jeho odročenie a ak sú na odročenie dôvody hodné osobitného zreteľa, predseda disciplinárneho senátu môže pojednávanie odročiť.

 

(8)    Pojednávanie je neverejné.

 

(9)    O pojednávaní sa spíše zápisnica, ktorá musí obsahovať

a)    označenie disciplinárneho senátu,

b)    miesto a čas pojednávania,

c)    meno a priezvisko členov disciplinárneho senátu, disciplinárne obvineného a svedka, u disciplinárne obvineného alebo svedka aj adresu na účely doručovania,

d)    stručné, ale výstižné opísanie priebehu pojednávania, podstatný obsah rozhodnutí vyhlásených na pojednávaní vrátane výrokových častí rozhodnutia vo veci samej a ak bol na pojednávaní doručený rovnopis rozhodnutia, osvedčenie o tomto doručení,

e)    návrhy účastníkov, poskytnutie poučenia, prípadne vyjadrenie poučených osôb,

f)    námietky účastníkov alebo vypočúvaných osôb proti obsahu zápisnice,

g)    podpisy predsedu disciplinárneho senátu, členov disciplinárneho senátu a zapisovateľa.

 

(10) Ak je v priebehu pojednávania potrebné doplniť dôkazy, ktoré nemožno ihneď predložiť alebo vykonať, disciplinárny senát pojednávanie odročí. Dôkazy zabezpečí predseda disciplinárneho senátu alebo ním poverený člen disciplinárneho senátu. Predseda disciplinárneho senátu môže na pojednávanie predvolať svedkov a znalcov.

 

Článok 16

 

(1)    Na začiatku ústneho pojednávania navrhovateľ prednesie disciplinárny návrh. Ak nie je navrhovateľ prítomný, prečíta disciplinárny návrh predseda disciplinárneho senátu alebo ním poverený člen disciplinárneho senátu.

 

(2)    Disciplinárne obvinený má právo vyjadriť sa k disciplinárnemu návrhu. Ak nevyužil svoje právo vyjadriť sa ústne, prečíta sa jeho písomné vyjadrenie k disciplinárnemu návrhu, ak ho podal.

 

(3)    Po vyjadrení disciplinárne obvineného nasleduje ďalšie dokazovanie. Ako dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť k objasneniu veci, najmä výpovede svedkov, listiny, písomnosti a znalecké posudky.

 

Článok 17

Svedkovia

 

(1)    Člen komory, hosťujúci architekt a pracovníci úradu sú v prípade potreby povinní vypovedať v disciplinárnom konaní ako svedkovia.

 

(2)    Svedok nesmie byť vypočutý o utajovaných skutočnostiach, ak nebol zbavený mlčanlivosti podľa osobitného predpisu. Svedok je povinný vypovedať pravdu a nič nezamlčať.

 

(3)    Svedok je oprávnený odoprieť výpoveď, ak je vo vzťahu disciplinárne obvinenému osobou blízkou alebo ak s disciplinárne obvineným poskytuje služby spoločne podľa § 9 zákona. Svedok je oprávnený odoprieť výpoveď aj vtedy, ak by výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkym osobám. O dôvodnosti odopretia výpovede rozhoduje predseda disciplinárneho senátu.

 

(4)    Na začiatku výsluchu je potrebné poučiť svedka o jeho právach a povinnostiach, o význame jeho výpovede na zistenie skutkového stavu veci a vyzvať ho, aby vypovedal pravdu a nič nezamlčoval.

 

(5)    Predseda disciplinárneho senátu vyzve svedka, aby súvisle opísal všetko, čo vie o predmete výsluchu. Potom mu kladie otázky potrebné na doplnenie a vyjasnenie jeho výpovede. Otázky môžu dávať i členovia disciplinárneho senátu a so súhlasom predsedu disciplinárneho senátu aj účastníci disciplinárneho konania a znalci.

 

Článok 18

Znalci

 

(1)    Ak závisí rozhodnutie disciplinárneho senátu od posúdenia skutočností, na ktoré treba odborné znalosti, ustanoví disciplinárny senát po vypočutí účastníkov disciplinárneho konania znalca. Disciplinárny senát znalca vypočuje; znalcovi môže tiež uložiť, aby posudok vypracoval písomne. Výsluch znalca možno nahradiť prečítaním znaleckého posudku. Ak je ustanovených niekoľko znalcov, môžu podať spoločný posudok.

 

(2)    Disciplinárne obvinenému, prípadne i niekomu inému môže disciplinárny senát uložiť, aby sa ustanovil k znalcovi, predložil mu potrebné predmety, podal mu potrebné vysvetlenia, alebo aby niečo vykonal alebo znášal, ak je to na podanie znaleckého posudku potrebné.

 

(3)    Namiesto posudku znalca možno použiť potvrdenie alebo odborné vyjadrenie príslušného orgánu, o správnosti ktorých nemá disciplinárny senát pochybnosti.

 

Článok 19

Záver pojednávania

 

(1)    Po skončení dokazovania a po oboznámení s obsahom disciplinárneho spisu udelí predseda disciplinárneho senátu slovo na záverečné návrhy. Ako prvý prednesie návrh navrhovateľ. Disciplinárne obvinený hovorí vždy posledný.

 

(2)    Po záverečných návrhoch účastníkov disciplinárneho konania sa koná porada disciplinárneho senátu, na ktorej sa zúčastní disciplinárny senát a zapisovateľ. O hlasovaní sa vyhotoví osobitný zápis, ktorý podpíšu predseda disciplinárneho senátu a členovia disciplinárneho senátu a bude uschovaný v zalepenej obálke v disciplinárnom spise.

 

(3)    Po porade vyhlási predseda disciplinárneho senátu rozhodnutie spolu s odôvodnením a poučením o odvolaní. Vyhlásenie rozhodnutia je verejné. Vyhlásenie musí byť v úplnej zhode s obsahom rozhodnutia tak, ako bolo odhlasované.

 

(4)    Rozhodnutie sa vždy vyhotoví písomne. Podpíše ho predseda disciplinárneho senátu a zabezpečí jeho doručenie disciplinárne obvinenému a navrhovateľovi najneskôr do 30 dní po jeho vyhlásení.

 

Článok 20

Rozhodnutie disciplinárneho senátu

 

(1)    Disciplinárny senát môže rozhodnúť iba o skutku, ktorý je uvedený v návrhu. Na rozhodnutie je potrebná väčšina hlasov, pričom hlasovať sú povinní všetci členovia disciplinárneho senátu. Hlasovanie vedie predseda disciplinárneho senátu.

 

(2)    Disciplinárny senát rozhodnutím

a)    disciplinárne konanie zastaví z dôvodov podľa článku 13,

b)    disciplinárne konanie preruší z dôvodov podľa článku 14,

c)    disciplinárne obvineného oslobodí spod disciplinárneho návrhu,

d)    uzná disciplinárne obvineného za vinného.

 

(3)    Disciplinárny senát disciplinárne obvineného oslobodí spod disciplinárneho návrhu, ak

a)    sa nedokáže, že sa stal skutok, ktorý je predmetom disciplinárneho návrhu,

b)    skutok, ktorý je predmetom disciplinárneho návrhu nie je disciplinárnym previnením,

c)    sa nedokáže, že skutok, ktorý je predmetom disciplinárneho návrhu spáchal disciplinárne obvinený.

 

(4)    Disciplinárny senát uzná disciplinárne obvineného za vinného, ak bolo dokázané, že sa stal skutok, ktorý je predmetom disciplinárneho návrhu, že ho spáchal disciplinárne obvinený a že skutok je disciplinárnym previnením v zmysle § 39 ods. 1 zákona.

 

(5)    Rozhodnutie obsahuje označenie disciplinárneho senátu, o rozhodnutie ktorého ide, mená a priezviská členov disciplinárneho senátu, ktorí sa na rozhodovaní zúčastnili, dátum a miesto vyhlásenia rozhodnutia, výrok rozhodnutia s uvedením ustanovení zákona a predpisov komory, ktoré sa použili, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. Výrok, ktorým sa disciplinárne obvinený uznáva za vinného, alebo ktorým sa spod disciplinárneho návrhu oslobodzuje, musí presne označovať disciplinárne previnenie (skutok), ktorého sa výrok týka, a to nielen zákonným pomenovaním s uvedením právnej kvalifikácie, ale aj s uvedením miesta, času a spôsobu spáchania, prípadne aj s uvedením iných skutočností potrebných na to, aby skutok nemohol byť zamenený s iným, ako aj výrok o disciplinárnom opatrení a náhrade trov disciplinárneho konania.

 

(6)    Ak sa rozhodlo o zastavení disciplinárneho konania podľa odseku 2 písm. a) a rozhodnutie o prerušení disciplinárneho konania podľa odseku 2 písm. b), môže sa vyhotoviť zjednodušené písomné rozhodnutie, ktoré neobsahuje odôvodnenie.

 

TRETIA ČASŤ

KONANIE O OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOCH

 

Prvá hlava

Riadne opravné prostriedky

 

Článok 21

Odvolanie

 

(1)    Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu môže podať odvolanie disciplinárne obvinený a navrhovateľ.

 

(2)    Odvolanie má odkladný účinok. Ak podá účastník disciplinárneho konania včas odvolanie, nenadobúda rozhodnutie právoplatnosť, dokiaľ o odvolaní právoplatne nerozhodne predstavenstvo. Právoplatnosť ostatných výrokov rozhodnutia však nie je dotknutá vtedy, ak odvolanie smeruje len proti výroku o náhrade trov disciplinárneho konania.

 

(3)    Odvolanie sa podáva predstavenstvu do 15 dní od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi disciplinárneho konania.

 

(4)    Odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí lehoty podľa odseku 3 preto, že sa účastník disciplinárneho konania spravoval nesprávnym poučením disciplinárneho senátu o lehote na podanie odvolania. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o lehote na podanie odvolania alebo ak obsahuje nesprávne poučenie o tom, že odvolanie nie je prípustné, možno podať odvolanie do troch mesiacov od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi disciplinárneho konania.

 

(5)    Predstavenstvo môže odpustiť zmeškanie lehoty na podanie odvolania, ak ju disciplinárne obvinený zmeškal z dôležitého dôvodu a do 15 dní od odpadnutia prekážky podal žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty. Ak nebolo odvolanie ešte podané, musí sa k žiadosti pripojiť.

 

(6)    V odvolaní musí účastník disciplinárneho konania uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup disciplinárneho senátu považuje za nesprávny a čoho sa účastník disciplinárneho konania domáha. Odvolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné.

 

(7)    Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže účastník disciplinárneho konania rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie.

 

Článok 22

Úkony disciplinárneho senátu

 

Predseda disciplinárneho senátu bezodkladne najneskôr do 15 dní po doručení odvolania zašle rovnopis odvolania druhému účastníkovi disciplinárneho konania spolu s výzvou, aby sa k podanému odvolaniu najneskôr v lehote 15 dní písomne vyjadril. Po uplynutí lehoty určenej vo výzve, predseda senátu najneskôr do 15 dní predloží disciplinárny spis predstavenstvu.

 

Článok 23

Odvolacie disciplinárne konanie

 

(1)    O odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu podľa článku 20 ods. 2 rozhoduje predstavenstvo.

 

(2)    Na odvolacie disciplinárne konanie sa primerane použijú ustanovenia o disciplinárnom konaní pred disciplinárnou komisiou, ak nie je v tejto časti uvedené inak.

 

(3)    Predstavenstvo je viazané skutkovým stavom, tak ako ho zistil disciplinárny senát. Predstavenstvo môže výnimočne doplniť dokazovanie, ak je doplnenie dokazovania nevyhnutné na to, aby mohlo o odvolaní rozhodnúť. Ak sa vykonávajú dôkazy, použijú sa primerane ustanovenia o dokazovaní pred disciplinárnym senátom.

 

(4)    Predstavenstvo spravidla rozhoduje o odvolaní bez nariadenia pojednávania. Ak predstavenstvo nariadi na prejednanie odvolania pojednávanie, použijú sa primerane ustanovenia o pojednávaní pred disciplinárnym senátom.

 

(5)    Z prerokovania a rozhodovania o veci v odvolacom disciplinárnom konaní je vylúčený navrhovateľ a člen predstavenstva, u ktorého možno mať pochybnosť o nezaujatosti pre jeho pomer k prerokovávanej veci, k účastníkom odvolacieho disciplinárneho konania alebo ich zástupcom. Ak sa člen predstavenstva dozvie o skutočnostiach, pre ktoré je vylúčený, oznámi to bezodkladne predsedovi komory.

 

Rozhodnutie predstavenstva komory

Článok 24

 

(1)    Predstavenstvo je rozsahom a dôvodmi odvolania viazané.

 

(2)    Predstavenstvo v rámci odvolacieho disciplinárneho konania preskúma výrok napadnutý odvolaním, ako aj zákonnosť a odôvodnenosť napadnutého rozhodnutia a postup disciplinárneho senátu. Na chyby, ktoré neboli odvolaním napadnuté, prihliada predstavenstvo len vtedy, ak mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie.

 

(3)    Predstavenstvo rozhodnutím

a)    odvolacie disciplinárne konanie preruší,

b)    odvolacie disciplinárne konanie zastaví,

c)    odvolanie zamietne,

d)    rozhodnutie disciplinárneho senátu potvrdí,

e)    rozhodnutie disciplinárneho senátu zmení,

f)    rozhodnutie disciplinárneho senátu zruší a vec vráti disciplinárnemu senátu na nové prerokovanie a rozhodnutie,

g)    rozhodnutie disciplinárneho senátu zruší a disciplinárne konanie zastaví.

 

(4)    Rozhodnutie predstavenstva nadobúda právoplatnosť doručením rozhodnutia.

 

(5)    Proti rozhodnutiu predstavenstva nie je odvolanie prípustné.

  

Článok 25

 

(1)    Predstavenstvo preruší odvolacie disciplinárne konanie, ak bolo po rozhodnutí disciplinárneho senátu proti disciplinárne obvinenému pre skutok uvedený v rozhodnutí disciplinárneho senátu začaté trestné konanie alebo konanie pred iným orgánom. Ak nebol disciplinárne obvinený v inom konaní potrestaný, alebo ak nie je možné uložený trest považovať z hľadiska účelu disciplinárneho konania za dostačujúci, predstavenstvo bezodkladne pokračuje v odvolacom disciplinárnom konaní.

 

(2)    Predstavenstvo môže odvolacie disciplinárne konanie prerušiť, ak disciplinárne obvinený podá proti podávateľovi podnetu trestné oznámenie alebo návrh na začatie konania o ochranu osobnosti v súvislosti s obsahom podnetu.

 

Článok 26

 

Predstavenstvo zastaví odvolacie disciplinárne konanie, ak bolo odvolanie vzaté späť.

 

Článok 27

 

Predstavenstvo odvolanie odmietne, ak

a)    bolo odvolanie podané oneskorene,

b)    bolo odvolanie podané osobou, ktorá nie je na podanie odvolania oprávnená,

c)    odvolanie neobsahuje náležitosti uvedené v článku 21 ods. 6.

 

Článok 28

 

(1)    Predstavenstvo potvrdí rozhodnutie disciplinárneho senátu, ak je vo výroku vecne správne.

 

(2)    Ak sa predstavenstvo v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

 

Článok 29

 

Predstavenstvo rozhodnutie disciplinárneho senátu zmení, ak nie je uvedené inak, ak disciplinárny senát

a)    disciplinárne obvineného oslobodil spod disciplinárneho návrhu, hoci neboli splnené podmienky uvedené v článku 20 ods. 3,

b)    uznal disciplinárne obvineného za vinného, hoci neboli splnené podmienky uvedené v článku 20 ods. 4,

c)    uložil disciplinárne opatrenie, ktoré je neprimerané s prihliadnutím na podmienky uvedené v článku 3 ods. 3,

d)    upustil od uloženia disciplinárneho opatrenia, hoci neboli splnené podmienky uvedené v článku 3 ods. 4.

 

Článok 30

 

(1)    Predstavenstvo rozhodnutie disciplinárneho senátu zruší a vec vráti disciplinárnemu senátu na nové prerokovanie a rozhodnutie, ak disciplinárny senát

a)    konanie zastavil, hoci neboli splnené podmienky uvedené v článku 13,

b)    v disciplinárnom konaní nedodržal postup určený zákonom, štatútom a týmto disciplinárnym poriadkom,

c)    nezistil skutkový stav dostatočným spôsobom.

 

(2)    Predstavenstvo môže rozhodnutie disciplinárneho senátu zrušiť a vec vrátiť disciplinárnemu senátu na nové prerokovanie a rozhodnutie aj z dôvodov uvedených v článku 29.

 

Článok 31

 

Predstavenstvo rozhodnutie disciplinárneho senátu zruší a disciplinárne konanie zastaví, ak zistí že sú splnené podmienky podľa článku 13 písm. b) až g).

 

Článok 32

Konanie pred disciplinárnym senátom po zrušení rozhodnutia

 

(1)    Disciplinárny senát, ktorému bola vec vrátená na nové prerokovanie a rozhodnutie, je viazaný právnym názorom, ktorý vyslovilo vo svojom rozhodnutí predstavenstvo. Disciplinárny senát je povinný vykonať úkony, ktoré predstavenstvo nariadilo.

 

(2)    Ak predstavenstvo zrušilo rozhodnutie disciplinárneho senátu na základe odvolania, ktoré podal len disciplinárne obvinený alebo v jeho prospech navrhovateľ, nemôže disciplinárny senát v novom disciplinárnom konaní uložiť prísnejšie disciplinárne opatrenie, ako uložil v rozhodnutí, ktoré bolo predstavenstvom v odvolacom disciplinárnom konaní zrušené. 

 

Druhá hlava

Spoločné ustanovenia k právoplatnému rozhodnutiu

 

Článok 33

Náklady disciplinárneho konania

 

(1)    Náklady disciplinárneho konania preddavkuje komora.

 

(2)    Ak tento disciplinárny poriadok neustanovuje inak, člen komory alebo hosťujúci architekt, ktorý bol v disciplinárnom konaní uznaný za vinného, je po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia povinný komore zaplatiť paušálne náklady konania vo výške minimálnej mesačnej mzdy stanovenej osobitným predpisom a hotové výdavky, ktorými sa rozumejú vynaložené trovy dôkazov, najmä znalečné, tlmočné, odmena notára za vykonávané úkony, správne poplatky a iné.

 

Článok 34

Výkon disciplinárneho opatrenia

 

(1)    Predseda disciplinárnej komisie doručí právoplatné rozhodnutie disciplinárneho senátu do 15 dní úradu.

 

(2)    Úrad v lehote 15 dní od doručenia právoplatného rozhodnutia disciplinárneho senátu písomne informuje o právoplatnom rozhodnutí disciplinárneho senátu podávateľa podnetu a rozhodnutie založí do osobného spisu člena komory alebo hosťujúceho architekta.

 

(3)    V prípade, ak bol v disciplinárnom konaní právoplatne uložené disciplinárne opatrenie hosťujúcemu architektovi, úrad informuje o uložení disciplinárneho opatrenia aj regulačný orgán domovského členského štátu hosťujúceho architekta.

 

(4)    Oznámenie o uložení disciplinárneho opatrenia komora oznámi aj regulačnému orgánu domovského členského štátu.

 

(5)    Disciplinárne opatrenia vykonáva úrad.

 

(6)    Výnos z pokút podľa článku 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) je príjmom komory.

 

Článok 35

Evidencia disciplinárnych opatrení

 

(1)    Právoplatne uložené disciplinárne opatrenie sa zaznamená v evidencii disciplinárnych opatrení, ktoré vedie disciplinárna komisia. Súčasťou evidencie disciplinárnych opatrení je aj disciplinárny spis. Evidencia disciplinárnych opatrení je súčasťou registratúry komory.

 

(2)    Predseda disciplinárnej komisie oznámi právoplatne uložené disciplinárne opatrenie bez zbytočného odkladu autorizačnému výboru, ktorý toto disciplinárne opatrenie zapíše do zoznamu architektov alebo zoznamu krajinných architektov, ak ide o člena komory, alebo do registra hosťujúcich architektov alebo registra hosťujúcich krajinných architektov, ak ide o hosťujúceho architekta.

 

(3)    Zápis právoplatne uloženého disciplinárneho opatrenia podľa odseku 2 obsahuje meno a priezvisko člena komory alebo hosťujúceho architekta, skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia a uložené disciplinárne opatrenie.

 

Tretia hlava

Mimoriadne opravné prostriedky

 

Článok 36

Preskúmanie právoplatného rozhodnutia

 

Právoplatné disciplinárne rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe žaloby účastníka disciplinárneho konania v zmysle § 39 ods. 8 zákona.

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

ZAHLADENIE DISCIPLINÁRNEHO OPATRENIA

 

Článok 37

 

(1)    Disciplinárne odsúdený, ktorý sa správal bezúhonne a nedopustil sa nového disciplinárneho previnenia, je oprávnený požiadať predsedu disciplinárnej komisie, aby vykonané disciplinárne opatrenie zahladil a vymazal z evidencie disciplinárnych opatrení

a)    po uplynutí jedného roka, ak ide o disciplinárne opatrenie uložené podľa článku 3 ods. 1 písm. a) alebo ods. 2 písm. a); lehota začína plynúť dňom, v ktorom nadobudne právoplatnosť disciplinárne rozhodnutie, ktorým bolo uložené písomné napomenutie,

b)    po uplynutí troch rokov, ak ide o disciplinárne opatrenie uložené podľa článku 3 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2 písm. b), lehota začína plynúť dňom zaplatenia pokuty,

c)    po uplynutí piatich rokov, ak ide o disciplinárne opatrenie uložené podľa článku 3 ods. 1 písm. c) alebo ods. 2 písm. c); lehota začína plynúť dňom, v ktorom nadobudne právoplatnosť disciplinárne rozhodnutie, ktorým bolo uložené vylúčenie z komory alebo vyčiarknutie z registra hosťujúcich architektov alebo registra hosťujúcich krajinných architektov.

 

(2)    Disciplinárne odsúdený doručí žiadosť podľa odseku 1 predsedovi disciplinárnej komisie, ktorý zabezpečí, aby bolo vykonané disciplinárne opatrenie, ktoré spĺňa podmienky podľa odseku 1, zahladené a vymazané z evidencie disciplinárnych opatrení do 30 dní od doručenia žiadosti disciplinárne obvineného.

 

(3)    Disciplinárna komisia doručí oznámenie o zahladení a výmaze disciplinárneho opatrenia z evidencie disciplinárnych opatrení autorizačnému výboru komory, regulačnému orgánu domovského členského štátu a úradu, ktorý oznámenie založí do osobného spisu člena komory alebo hosťujúceho architekta.

 

(4)    Na disciplinárne odsúdeného, ktorého disciplinárne opatrenie bolo zahladené, sa hľadí, ako keby nebol disciplinárne potrestaný.

 

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Článok 38

Doručovanie

 

(1)    Písomnosti adresované disciplinárne obvinenému si disciplinárne obvinený môže prevziať osobne alebo sa mu doručujú.

 

(2)    Písomnosti sa doručujú disciplinárne obvinenému na adresu jeho stáleho sídla ateliéru alebo kancelárie zapísanú v zozname architektov alebo zozname krajinných architektov, alebo na adresu pobytu na území Slovenskej republiky zapísanú v registri hosťujúcich architektov alebo registri hosťujúcich krajinných architektov, alebo na inú adresu, ktorú komore oznámi zástupca disciplinárne obvineného, ako poštové zásielky adresované do vlastných rúk.

 

(3)    Písomnosti sa považujú za doručené dňom, keď ich disciplinárne obvinený alebo jeho zástupca prevzali alebo odmietli prevziať.

 

(4)    Ak nie je možné písomnosť doručiť disciplinárne obvinenému alebo jeho zástupcovi na adresu podľa odseku 2, ani si ju nevyzdvihol v odbernej lehote, považuje sa písomnosť za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky komore, a to aj vtedy, keď disciplinárne obvinený alebo jeho zástupca, ktorému bola písomnosť adresovaná, o tom nedozvedel.

 

(5)    Predsedovi komory, predsedovi disciplinárnej komisie, predsedovi disciplinárneho senátu, úradu a iným orgánom komory sa doručujú písomnosti na adresu sídla komory.

 

(6)    V prípade pochybnosti o dni doručenia rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke alebo na doručenke.

 

(7)    Údaje na doručenke sa považujú za správne až dovtedy, kým sa nepreukáže opak.

 

(8)    Doručovať možno aj elektronicky s použitím zaručeného elektronického podpisu s časovou pečiatkou.

 

Článok 39

Zrušovacie ustanovenie

 

Zrušuje sa Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov z 1. júna 2013.

 

Článok 40

Účinnosť

 

Tento disciplinárny poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. júna 2015.

 

Predseda:   Ing. arch. Imrich Pleidel

Riaditeľka úradu: JUDr. Viera Hanuláková

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu