InformacieSKA.sk

Uznesenie predstavenstva SKA z 15. apríla 2015

Úrad SKA18.04.2015UzneseniaPridať komentár
Uznesenie predstavenstva SKA z 15. apríla 2015

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov


A. konštatuje, že

1. zo zasadnutia sa ospravedlnili Ing. arch. M. Kropiláková, Ing. arch. J. Šujan, Ing. arch. K. Viskupičová a Ing. arch. Vršanský;

2. úlohy splatné z ostatného uznesenia boli splnené;

B. berie na vedomie

1informáciu Ing. arch. I. Pleidela o pracovnom stretnutí so štátnym tajomníkom MDVRR SR p. F. Palkom,

2. informáciu JUDr. V. Hanulákovej

  • o správe audítora za rok 2015,
  • o predložení návrhov noviel schvaľovaných VZ do pripomienkového konania končiaceho 20. apríla 2015 a o doposiaľ doručených pripomienkach členov SKA;

3. inf ormáciu Ing. arch. M. Drahovskéhoo pripomienkach členov košického kraja k preloženým návrhom noviel v rámci pripomienkového konania;

4. informáciu regionálnych zástupcov Ing. arch. P. Marcinku, Ing. arch. R. Turčana a Akad. arch. D. Voštenáka o prerokovaní pripomienok k návrhom predstavenstvom predložených noviel v rámci ich regiónov a ich podpore k pripravovaným zmenám;

C. schvaľuje

1program Valného zhromaždenia 2015;

2. honorár audítora;

3. zmluvu o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby;

4. predĺženie platnosti ochrannej známky CE·ZA·AR v SKA aj v CZ na ďalších 10 rokov;

5. záštitu nad konferenciou BIM;

6.zahraničné služobné cesty na II. polrok 2015 (príloha).

D. Súhlasí 

1. s prezentovaním spoločnosti FunderMax na Valnom zhromaždení 2015;

2. s účasťou prof. Ing. arch. B. Kováča, Ing. arch. I. Pleidela a Ing. arch. J. Šujana na konferencii o verejnom obstarávaní v Prahe dňa 12. júna 2015, ktorú organizuje Európska komisia a Ministerstvo pre miestny rozvoj ČR;

3. s návrhom redakčnej rady vytvoriť diskusne fórum k článkom v Informáciách SKA po preverení technicko-organizačných a personálnych možností pre jeho spustenie v internom formáte pre členov SKA;

E. vyhlasuje

kandidátov do predstavenstva SKA a disciplinárnej komisie SKA volených valným zhromaždením (príloha);

F. prijíma

Ing. arch. Mateja Wittgrubera z Trnávky za dobrovoľného člena SKA; členom sa stáva 1. mája 2015;

G. poveruje

JUDr. V. Hanulákovú

  • vyhodnotiť pripomienky zaslané členmi SKA k materiálom na VZ,
  • preveriť možnosti spustenia interného diskusného fóra v rámci Informácií SKA

H. ukladá

1Ing. arch. I. Pleidelovi

  • podpísať mandátnu zmluvu poskytovaní pracovnej zdravotnej služby,
  • predložiť návrh členov mandátnej komisie a volebnej komisie;

 2. Ing. O. Mihálikovej predložiť návrh rozpočtu SKA na roky 2015 – 2017 na najbližšie rokovanie predstavenstva.

 

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 13. mája 2015 v Bratislave, organizačne ho zabezpečuje D. Bieliková.

 

Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda

JUDr. Viera Hanuláková, riaditeľka úradu

Prílohy:

 

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu