InformacieSKA.sk

Kandidáti do predstavenstva SKA

Úrad SKA18.04.2015AktualityPridať komentár
Kandidáti do predstavenstva SKA

 Predstavujeme vám kandidátov a kandidátky pre voľbu do predstavenstva Slovenskej komory architektov a ich volebné programy.

 

Ing. Eugen Guldan, PhD.

Súčasťou SKA sú aj krajinní architekti. Vo svojom profesijnom živote sa riadim profesionalitou a kvalitou a to sa týka aj kvality vzťahov medzi jednotlivými profesiami, ktoré tvoria architektúru. Korektná spolupráca architektov a krajinných architektov je pre napredovanie slovenskej architektúry nevyhnutná.

 

Ing. arch. Karol Hoffman

Chcem využiť svoje skúsenosti a vedomosti z činnosti v ACE (Architektonická rada Európy 2005 - 2009) v skupine pre architektonické súťaže a verejné obstarávanie. Viac ako dve tretiny práce európskych architektov tvoria verejné zákazky. Slovenska komora musí aktívne spolupracovať so štátom, dôsledne žiadať dodržovanie zákonov a vykonávať tie činnosti, ktoré prislúchajú modernej európskej stavovskej organizácii.

 

Ing. arch. Martin Jančok

V rámci kompetencií SKA sa budem usilovať o vytváranie podmienok na rozvoj spoločensky a kultúrne relevantnej architektúry.

 

Ing. arch. Kornel Kobák

Prispieť k činnosti komory v záujme zlepšovania právneho postavenia architektov a spoločenského ohodnotenia tvorivej architektonickej práce. Rozvinúť aktivity komory v oblasti podpory študentov a absolventov.

 

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.

Kandidatúru v minulých voľbách som prijal s vnútorným presvedčením, že v nasledovnom volebnom období už prenechám miesto mladším kolegom. V tomto smere sme aj koncipovali zloženie výboru pre súťaže. Motívom, pre ktorý som prijal oslovenie pre pokračovanie práce v Predstavenstve SKA, sa stala skutočnosť, že zásadné rozpracované legislatívne otázky v oblasti súťaží a verejného obstarávania a vzťahu povolania architekta k pôsobeniu v oblasti urbanizmu a územného plánovania, sa ešte „prevalia“ do ďaľšieho funkčného obdobia. V oblasti súťaží sa síce podarilo novelou súťažného poriadku SKA stabilizovať tento vnútorný predpis komory, ale práce súvisiace so zákonom o verejnom obstarávaní, stavebným zákonom a zákonom o autorizovaných architektoch vzhľadom na pokačovanie legislatívneho procesu ešte budú pokračovať. Ako svoju hlavnú oblasť pôsobenia ponúkam činnosť v problematike súťaží. Vzhľadom na doterajší vklad do tejto problematiky, kontakty, ktoré pri tejto činnosti vznikli, je budúcim programom aj z hľadiska udržania istej miery kontinuity činnosti cieľom pokúsiť sa presadiť v rokovaniach s Úradom pre verejné obstarávanie nielen pre našu profesiu, ale najmä s ohľadom na architektonickú kvalitu, čo najpriaznivejšie legislatívne podmienky pre súťaže návrhov. Tie samotné však nebudú stačiť. Nasledovať musí osvetová práca komory s verejnými obstarávateľmi, teda mestami a obcami, aby v čo najširšej miere pochopili kultúrny, ale aj ekonomický význam súťaží. Súčasťou programu pre budúce obdobie bude aj rozšírenie vzdelávania pre výkony porotcov a overovateľov súťažných podmienok. V oblasti stavebného zákona, ako to vyplýva aj z môjho prevažujúceho profesijného zamerania, chcem sledovať niektoré aktuálne otázky s dopadom na oblasť urbanizmu a územného plánovania. V novopripravovanom stavebnom zákone, konkrétne v oblasti vybraných činností v územnom plánovaní, bude dôležité potvrdiť tradičnú úlohu architekta a  následne ju premietnuť aj do zákona o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch a spätne aj do oblasti vysokoškolského vzdelávania architektov. V tomto by som chcel aktívne pomôcť komore svojou odbornou autoritou, ako sa na nás na akademickej pôde často obracajú.

 

Ing. arch. Pavel Kropitz

Som presvedčený, že každý člen komory by sa mal v určitom období svojho života pokúsiť o kandidatúru do orgánov komory a v prípade zvolenia by mal prijať poverenie na službu v prospech vlastnej profesijnej komunity. Môj čas nastal teraz. Chcem sa venovať oblasti urbanizmu a územného plánovania a byť činný najmä pri:

  • zlaďovaní územnoplánovacej časti stavebného zákona s tvorbou vykonávacích vyhlášok a metodických usmernení, predovšetkým v polohe definovania štandardov základného obsahu a rozsahu jednotlivých stupňov územnoplánovacích podkladov a dokumentácií,
  • tvorbe nového cenníka pre spracovanie ÚPP a ÚPD a úsilí o jeho „zlegalizovanie“ predovšetkým zmenou paradigmy: keďže konečným výstupom z tvorby územnoplánovacieho diela je verejnoprávna listina (VZN obce), tak potom pre výpočet ceny takéhoto diela treba použiť cenník územnoplánovacích prác a výkonov vo verejnom záujme, pričom pre architektúru by zostal odporúčaný honorárový poriadok,
  • rokovaní so ZMOS-om a K8 s cieľom dosiahnuť spoločne rešpektovaný cenník územnoplánovacích prác a výkonov vo verejnom záujme,ako základnú pomôcku pri cenotvorbe vo verejnom obstarávaní ÚPD a spolu so ZMOS-om dosiahnuť legislatívnu zmenu v tejto oblasti.

 

Ing. arch. Peter Majchrák

Poriadok v komore a zvýšenie vážnosti stavu i komory, oficiálny honorárový poriadok a koniec súťažiam bez réžie, znížením výdavkov zefektívniť hospodárenie komory, zjednotiť členské príspevky bez ich výrazného zvyšovania a zrušiť súvisiacu byrokraciu.

 

Ing. arch. Milan Nemec

Aby komora bola spoločenstvom. Aby komora informovala. Aby komora bola naším partnerom, nie naším regulátorom. ...a najmä, aby jej členovia dostali za povinný poplatok adekvátny servis.

 

Ing. arch. Pavol Paňák

Viaceré z okolností, ktoré podmieňujú našu profesiu, naša komora ovplyvniť môže. Chcem byť aj naďalej užitočný najmä v téme vzájomnej podmienenosti ekológie a stavebnej kultúry a v nároku na autorizáciu nových uchádzačov o členstvo. Preto, aby sme mohli naše povolanie vykonávať poctivo, talentovane a zmysluplne.

 

Ing. arch. Imrich Pleidel

Práca v komore a pre komoru je prácou pre nás všetkých. Svoje úsilie by som chcel naďalej koncentrovať na to, aby komora nebola pre mnohých len nutnosťou, ktorú káže zákon, ale priestorom pre spoločnú stavovskú synergiu na zlepšenie podmienok pre našu profesiu i pre život každého z nás. Za jeden z prvých predpokladov súčinnosti a účinnosti našich krokov v mnohých oblastiach od legislatívy cez súťaže až po riešenie individuálnych problémov považujem otvorenú a korektnú komunikáciu - dovnútra s kolegami vo všetkých regiónoch, ale i navonok, aby verejnosť aj kompetentné inštitúcie poznali a rešpektovali naše potreby a požiadavky, a to nielen v prospech nás architektov, ale širokého spoločenstva.

 

Ing. arch. Ing. Anton Reitzner

Zasadzovať sa o korektnú súťaž medzi architektmi. Prinavrátiť stavovskú etiku do povedomia architektov. Vylepšiť pohľad laickej verejnosti na prácu architekta. Prispieť k riešeniu vzťahu architekta a stavebného inžiniera. Podporovať mladých a začínajúcich architektov. Do komorového diania zapojiť mladých architektov z mimobratislavských regiónov.

 

Ing. arch. Ján Sekan

Treba dosiahnuť, aby sa členovia SKA necítili byť členmi len z donútenia, ale aby im SKA poskytovala skutočné služby a podporu v ich práci, kvôli ktorej sa oplatí byť členom.

 

Ing. arch. Juraj Šujan

Utváranie priaznivého legislatívneho rámca architektonickej praxe. Dosledovanie finišujúcej prípravy nového stavebného zákona a jeho vykonávacích vyhlášok. Presadzovanie architektonických súťaží verejných stavieb namiesto výberu najnižšej ceny projektu.

 

Ing. arch. Katarína Viskupičová

Ako člen predstavenstva a v rámci kompetencie člena redakčnej rady chcem ďalej pokračovať v komunikácii medzi členmi SKA a predstavenstvom SKA. Ďalej diskutovať na témy, ktoré ovplyvňujú výkon povolania a kvalitu architektúry. Dôsledne presadzovať požiadavky členov SKA a riešiť ich prostredníctvom členov predstavenstva a jednotlivých výkonných výborov SKA. Prostredníctvom médií zabezpečovať služby, ktoré nám uľahčia výkon povolania a zároveň prispievajú k zvýšeniu kvality architektúry. Propagovať architektúru navonok tak aby prispela k zvýšeniu kreditu nášho povolania.

 

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.

Cieľom môjho pôsobenia je oblasť vzdelávania architektov a jeho prepojenie s praxou.

 

Ing. arch. Ľubomír Závodný

Do predstavenstva na ďalšie funkčné obdobie som bol pozvaný a toto pozvanie som prijal z dôvodu záväzku k ľuďom, ktorí ma pozvali, očakávajú odo mňa dobrú prácu pre SKA a tiež z dôvodu nostalgie a spomienok na prácu v komore v minulosti… Venovať by som sa chcel naozaj normálnej a zodpovednej práci ako člen predstavenstva… V čom by som rád pôsobil, je nie ideálny vzťah ku “stavbárom” a ku SKSI a rád by som tu zužitkoval moje skúsenosti so spolupráce so stavebnými inžiniermi počas môjho pôsobenia v mojej praxi.

 

Ing. arch. Rudolf Žákovský

  • Aspoň na čas nebyť len pasažierom a nepľuť márne na perón. S viacročnou skúsenosťou z práce v súťažnom a autorizačnom výbore komory mám predstavu o predstavenstve, ktoré pozorne načúva predstavám členov komory – teda najmä tým, ktorí nechcú byť len pasažiermi a márne pľuť na perón. Krajina stojí, ak stojíme aj my. Tak ju skúsme rozhýbať – a niekedy stačí aj zbytočne nebrzdiť a opatrne sa vykloniť z okna...
  • Za pomoci členov zvýšiť sledovanie súťaží pred ich vypísaním (aj tých neoverovaných), ako aj po ich ukončení (úspešnom alebo aj neúspešnom). Vo vzťahu k vyhlasovateľom hľadať skôr spoločnú reč  medzi riadkami zákonov a predpisov a trpezlivo ich presviedčať o tom, že v poctivej súťaži víťazí nielen najlepší návrh, ale aj jej vyhlasovateľ. S ľuďmi zákona (tvorcami i vykladačmi) s otvorenou, ale ak treba aj tvrdou, hlavou viesť dialóg, tak aby krivky paragrafov boli čo najrovnejšie.
  • Pri štarte výkonu povolania dbať na to, aby sme sa nebáli vrátiť menej trénovaných späť do telocviční, a hodnotiť i štýl, nielen fyzičku štartujúcich. Neskoršie vzájomné fauly napomínať a nebáť sa, ak treba, poslať hriešnika z ihriska von. Potlesk z tribún neprináša len plná pokladnica, ani hlasná reklama, ale predovšetkým krásna hra.

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu