InformacieSKA.sk

Kandidáti do disciplinárnej komisie SKA

Úrad SKA18.04.2015AktualityPridať komentár
Kandidáti do disciplinárnej komisie SKA

Predstavujeme vám kandidátov a kandidátky pre voľbu do disciplinárnej komisie Slovenskej komory architektov a ich volebné programy. 

 

JUDr. Juraj Babiš

---

 

Ing. arch. Eleonóra Hejzlarová

V prospech našej stavovskej organizácie chcem hlavne ponúknuť pri rozhodovaní o disciplinárnych previneniach kolegov využitie a aplikáciu mojich praktických skúseností z dlhoročnej odbornej práce vo verejnej správe na ÚHA.

 

Ing. arch. Zoltán Holocsy

Svojou prácou v disciplinárnej komisii chcem prispieť k budovaniu korektných profesionálnych vzťahov medzi členmi komory a šíriť povedomie o výhodách etického správania pri výkone profesie architekta.

 

Ing. arch. Vladimír Hrdý

Korektné vzťahy ku klientom a architektov medzi sebou, by mali byť samozrejmosťou, skutočnosť je však niekedy iná. V predchádzajúcom období sme sa snažili nedorozumenia riešiť predovšetkým pred mediačným senátom – dohodou. Svojou činnosťou chcem prispieť k zvýšeniu etiky a morálneho kreditu našich profesijných vzťahov.

 

Ing. arch. Ladislav Kollár

Zdôrazňovať a riešiť postavenie architekta v spoločnosti, vylepšovať a zvýrazňovať akceptáciu SKA a architektov, prinavrátiť postavenia architekta z hľadiska vážnosti ako aj financií. 

 

JUDr. Patrik Majerský

---

 

Akad. arch. Štefan Mitro

Svojou činnosťou v disciplinárnej komisii by som rád nadviazal na predchádzajúce obdobie, ktoré sa nieslo v duchu dodržiavania korektných vzťahov medzi kolegami vo vnútri SKA a dodržiavania korektného prístupu členov SKA vo vzťahu ku klientom.

 

Ing. arch. Pavol Mrázek

Mojím pôsobením v disciplinárnej komisii SKA chcem prispieť k posilneniu právneho sebavedomia architektov ako vo vzťahoch medzi sebou, tak aj pri uplatňovaní autorského zákona a dodržiavaní autorskej etiky. Zároveň chcem na základe mojich skúseností prispieť k zlepšeniu pozície profesionálnych architektov na voľnom trhu a prispieť tým k zvýšeniu spoločenskej autority členov Slovenskej komory architektov vo vedomí spoločnosti.

 

Ing. arch. Ľubomír Peráček

V podstate je to vec etiky a morálky každého architekta a  verím, že väčšina autorizovaných architektov si uvedomuje dôležitosť byť členom SKA a bude sa správať a konať v zmysle stanov komory, čím sa vyrieši veľká časť podaní na disciplinárnu komisiu už v mediačnom senáte - dohodou.

 

Ing. arch. Daniel Priehoda

Chcem sa aktívne pričiniť o korektné vzťahy medzi kolegami architektmi.

Som autorizovaný krajinný architekt. Zastúpenie odboru krajinný architekt v orgánoch komory považujem za veľmi dôležité a moje spolupôsobenie v predchádzajúcich volebných obdobiach vnímam ako výsledok vzájomnej spolupráce.

 

Ing. Katarína Serbinová, PhD.

Svojou prácou by som rada pokračovala v činnosti komisie so snahou o pozitívne zviditeľňovanie krajinných architektov, ale aj so snahou o našu ďalšiu úspešnú spoluprácu.

Riešenie vzniknutých podnetov, najmä keď sú ukončené vzájomnou dohodou, je, myslím si, spoločným cieľom všetkých členov komisie, ku ktorému sa snažím aktívne pristupovať. Plnenie úloh komisie považujem za veľmi dôležité pre dodržiavanie etiky, legislatívy ako aj morálneho kódexu.

 

Ing. arch. Ladislav Slabey

Budem sa usilovať o to, aby postavenie autorizovaného architekta nestrácalo svoje dôležité miesto v zložitých vzťahoch medzi investormi, realizátormi stavieb, úradmi, ako aj samotnými projektantmi. V rámci riešenia konkrétnych problémov zo stavebnej praxe sa budem snažiť zaujímať konštruktívne stanoviská smerujúce k ich vyriešeniu.

 

Doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD.

Ľudstvo sa dlhodobo opiera o vieru v neustály technologický pokrok a z neho plynúce výhody. Môžme konštatovať, že tento fakt sa darí realizovať ku všeobecnej spokojnosti. Čo však pokrivkáva a je zjavne spozdené, je morálno-etická adaptácia spoločnosti na technologický rozvoj. Tento rozpor sa prejavuje vo vypätých medziľudských vzťahoch. Platí to aj pre nás architektov. Vtedy je treba sa dôraznejšie obracať k osvedčeným morálnym hodnotám a o to mi ide.

 

JUDr. David Soukeník

---

 

Ing. arch. Pavel Suchánek

Solídnou prácou v disciplinárnej komisii prispievať k budovaniu korektných vzťahov medzi architektmi, vzájomnému rešpektovaniu a úcte k tvorivej práci architektov navzájom. Prispieť k samozrejmému dodržiavaniu etického poriadku, zvyšovať vzájomnú dôveru členov SKA.

 

Ing. arch. Tomáš Šebo

Činnosť v disciplinárnej komisii SKA vidím ako možnosť svojou troškou prispieť k tomu, aby výkon profesie architekta na Slovensku bol profesionálnejší. Kým bude mať SKA viac ako dvoch členov, je pravdepodobné, že bude dochádzať k rôznemu výkladu etických pravidiel medzi kolegami. Disciplinárnu komisiu vidím ako orgán schopný aj do potenciálne nepríjemných situácií vnášať kultúrnosť a kolegialitu.

 

Mgr. arch. Nora Vranová

V uplynulom volebnom období som pracovala v disciplinárnej komisii ako členka disciplinárneho i mediačného senátu. Prax ukazuje, že samotné disciplinárne konanie nie vždy dostatočne rieši podstatu konfliktov, ktoré chtiac-nechtiac pri výkone povolania architekta vznikajú. V nasledujúcom volebnom období by som uvítala možnosť predchádzať disciplinárnym konaniam vytvorením platformy pre vypočutie zúčastnených strán napr. formou prípravných konaní.

 

Ing. arch. Tibor Zelenický

Kandidujem preto, aby som v budúcom volebnom období aspoň v malej miere mohol pomôcť SKA v jej činnosti. Hlavne na poli ochrany čistých vzťahov s vonkajšou investorskou sférou, ale aj vo vnútri našej profesijnej komunity. Ďakujem.

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu