InformacieSKA.sk

Čo je inžinierska činnosť?

Oľga Kopšová 20.04.2015PoradňaPridať komentár
Čo je inžinierska činnosť?

Pojem inžinierska činnosť nie je v právnych predpisoch explicitne vyjadrená, preto treba konkrétne vymedziť obsah a rozsah tohto pojmu v zmluve. Pod inžiniersku činnosť možno zahrnúť veľký rozsah prác a činností, ktoré súvisia najmä s prípravou stavby, ale aj s jej uskutočňovaním.

Výkladové stanovisko k pojmu inžinierska činnosť používanému v praxi uvádza odbor štátnej stavebnej správy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR: „V praxi sa pod zaužívaným označením inžinierska činnosť rozumie nadstavbová služba pri príprave a uskutočňovaní stavieb, ktorou sa zabezpečuje spravidla balík služieb pri zastupovaní investora (stavebníka) v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami (najmä zabezpečuje vstupné podklady, prieskumy, odborné posudky a stanoviská, zastupuje investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, pripravuje konanie na výber dodávateľa stavby, zabezpečuje podklady pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie, a podobne).

Pretože rozsah činností, ktoré možno zahrnúť pod inžiniersku činnosť, je veľmi rozsiahly, bude treba v zmluve konkrétne vymedziť predmet a určenie služieb, ktoré sa poskytujú. Vhodnou zmluvou môže byť mandátna zmluva §§ 566 – 576 obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Mandatár vtedy vykonáva činnosť pre mandanta na jeho účet a za odplatu. Mandant si k zariaďovaniu činnosti bude spravidla vyberať osobu, ktorá poskytuje záruku odbornosti.

Viac sme o mandátnej zmluve písali v Informáciách SKA 7/2014 a na stránke komory.

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu