InformacieSKA.sk

Uznesenie predstavenstva SKA z 11. marca 2015

Úrad SKA20.03.2015UzneseniaPridať komentár
Uznesenie predstavenstva SKA z 11. marca 2015

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje, že

 1. zo zasadnutia sa ospravedlnili Ing. arch. A. Alexy, doc. Ing. arch. Ľ. Vitková, PhD. a Ing. arch. V. Vršanský;
 2. úlohy splatné z ostatného uznesenia boli splnené;

B. berie na vedomie

 1. informáciu Ing. arch. I. Pleidela

a)   o pracovnom stretnutí s predsedníčkou ÚVO,

b)   o stanoviskách ÚVO a MV SR k žiadosti SKA o vyjadrenie sa k elektronickému trhovisku,

c)   o liste zaslanom primátorovi mesta Košice ohľadom výstavby futbalového štadióna Košice,

d)   o vernisáži výstavy CE·ZA·AR 2014 a sprievodných podujatiach v Žiline;

2. informáciu JUDr. V. Hanulákovej o rokovaní so SAS o podmienkach novej nájomnej zmluvy a dohody o spolupráci so SAS;

3. informáciu Ing. O. Mihálikovej

a)   o príprave CE·ZA·AR 2015,

b)   o výstave Salón drevostavieb 2015 v Nitre;

C.   schvaľuje

 1. Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov po zapracovaní pripomienok členov predstavenstva;
 2. náklady na výstavu CE·ZA·AR 2014 v Banskej Bystrici vo výške 870,- €;
 3. výrobu a tlač reklamných tašiek (1 000 ks) s logom SKA na dokumenty vo výške 889,80 €;
 4. zahraničné služobné cesty:

a)     31. 3. 2015 - zasadnutie pracovnej skupiny pre súťaže Českej komory architektov (Brno, B. Kováč) – hradí SKA

b)    24. – 25. 4. 2015 - 11. konferencia architektonických komôr Strednej a Východnej Európy (Ustroń, zástupcovia SKA) – hradí SKA. Hlavnou témou konferencie bude výkon povolania architektov a BIM technológie, výmena informácií v rámci krajín V4 v oblasti právnej úpravy s ohľadom na tému stretnutia;

D. predkladá

 1. na pripomienkové konanie návrhy novelizácie Štatútu Slovenskej komory architektov po zapracovaní pripomienok členov predstavenstva, ktoré budú predložené na schválenie Valnému zhromaždeniu;
 2. na pripomienkové konanie nový Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov po zapracovaní pripomienok členov predstavenstva, ktorý bude predložený na schválenie Valnému zhromaždeniu;

 E. súhlasí

 1. s podpísaním Dohody o spolupráci so SAS;
 2. s podpísaním Nájomnej zmluvu so SAS;

F. zamieta

 1. odvolanie Ing. arch. S. Smatanu vo veci Rozhodnutia Autorizačného výboru č. KA-82/2015 o vyčiarknutí a rozhodnutie Autorizačného výboru potvrdzuje,
 2. odvolanie Ing. arch. Ľ. Bena vo veci Rozhodnutia Autorizačného výboru č. KA-79/2015 o vyčiarknutí a rozhodnutie Autorizačného výboru potvrdzuje;

G. ukladá

1. Ing. arch. I. Pleidelovi

a)   podpísať Dohodu o spolupráci a Nájomnú zmluvu so SAS;

b)   zaslať newsletter členom Komory prezentujúcej podstatné navrhované zmeny Štatútu SKA a Disciplinárneho poriadku SKA, ako aj zdôvodnenie potreby prijatia jednej z variant zvýšenia členských príspevkov;

2. Ing. O. Mihálikovej pripraviť návrh rozpočtu na ďalšie rozpočtové obdobie. 

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 15. apríla 2015 v Banskej Bystrici, organizačne ho zabezpečuje D. Bieliková.

 

 

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu