InformacieSKA.sk

Elektronické trhovisko a architektonické služby

Imrich Pleidel13.03.2015PoradňaPridať komentár
Elektronické trhovisko a architektonické služby

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

vzhľadom na viaceré podnety od členov týkajúce sa registrácie v systéme elektronického trhoviska, dovoľte mi, aby som Vás informoval o krokoch, ktoré v uvedenej veci Slovenská komora architektov vykonala, ako aj o stanovisku komory k registrácii v samotnom systéme.

Slovenská komora architektov aj na základe podnetov od svojich členov požiadala 19. februára 2015 o výkladové stanovisko vo veci využívania elektronických aukcií na účely obstarávania architektonických služieb vrátane projektových prác Úrad pre verejné obstarávanie ako nezávislý orgán vykonávajúci nad verejným obstarávaním dohľad a následne 25. februára 2015 aj Ministerstvo vnútra SR ako inštitúciu, ktorá má elektronické trhovisko v gescii. Obe žiadosti o stanovisko sú prílohou tohto článku a sú uverejnené aj na webovej stránke komory.

Pri koncipovaní žiadostí sme sa opierali aj o výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie k § 43 zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Zb., v ktorom sa uvádza, že: „medzi negatívne vymedzené zákazky, pri ktorých sa elektronická aukcia nepoužije, patria služby, ktorých hlavným predmetom je intelektuálne plnenie (právne služby, analytické služby, vedecká a výskumná činnosť, služby architektov atď.), ktorého kvalitu nie je možné vyhodnotiť kvantifikovateľnou hodnotou.“ Vzhľadom na charakteristiky obstarávania prostredníctvom elektronického trhoviska považujeme za adekvátne analogické vymedzenie a vyčlenenie architektonických služieb, aké sa vzťahuje na elektronické aukcie. Sme presvedčení, že služby, ktoré nie je možné kvantifikovať (ich obsah a rozsah je v čase obstarávania neznámy) a ktorých predmetom je intelektuálne plnenie, medzi ktoré patria architektonické služby, vrátane projektových prác a vypracovania územnoplánovacej dokumentácie, sa nemajú obstarávať prostredníctvom elektronického trhoviska.

Dňa 25. februára 2015 sa na Úrade pre verejné obstarávanie uskutočnilo stretnutie medzi predsedníčkou úradu a vedením Slovenskej komory architektov. Výsledkom tohto rokovania je potvrdenie, že architektonické služby vrátane projektových prác by sa analogicky nemali prostredníctvom elektronického trhoviska obstarávať.

Slovenská komora architektov obdržala 9. marca 2015 stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré je prílohou článku. Za najpodstatnejšiu časť odpovede Úradu pre verejné obstarávanie považujeme ich odvolanie sa na ustanovenie § 9b ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktoré definuje bežne dostupné tovary, stavebné práce a služby, ktoré možno obstarávať prostredníctvom elektronického trhoviska. Ich presné definovanie upravuje zákon o verejnom obstarávaní v § 9b takto:

§ 9b

Bežná dostupnosť na trhu

(1) Bežne dostupné tovary, stavebné práce alebo služby na trhu sú na účely tohto zákona také tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré

a) nie sú vyrábané, poskytované alebo uskutočňované na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek,

b) sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané, poskytnuté alebo uskutočnené a zároveň

c) sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, poskytované alebo uskutočňované pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, dodávané, poskytované alebo uskutočňované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu.

(2) Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami podľa odseku 1 sú najmä tovary, stavebné práce alebo služby, určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa a obstarávateľa.

(3) Bežne dostupnými tovarmi alebo službami podľa odseku 1 sú najmä tovary a služby spotrebného charakteru.

Odsek 1 písm. a) a b) a čiastočne ods. 2 vyjadrujú pomerne jasne, že predmetom obstarávania cez elektronické trhovisko nemajú byť služby, ktorými sa získavajú jedinečné, čiže pôvodné, originálne riešenia na základe špecifických a jedinečných požiadaviek obstarávateľa, a čo je dôležité, ktoré sa poskytujú až následne na základe týchto požiadaviek a ako také teda nie sú k dispozícii v čase obstarávania.

Môžeme sa odôvodnene domnievať, že sa to týka aj typových projektov, ktoré spĺňajú podmienku ods. 1 písm. c), ale ods. 1 písm. b), avšak len čiastočne, lebo každý typový projekt treba jednoznačne špecifikovať, definovať pre konkrétneho objednávateľa, osadiť na reálny pozemok, pripojiť na dopravnú a technickú infraštruktúru, preveriť geologické a hydrogeologické pomery a podľa toho upraviť zakladanie a pod., čiže v čase nákupu takýto projekt nie je takisto ihneď použiteľný a treba ho dopracovať, resp. upraviť.

V závere Úrad pre verejné obstarávanie ešte odkazuje na odpoveď uverejnenú v kolónke „najfrekventovanejšie otázky“ na oficiálnej webovej stránke EKS (ET), v ktorej sa explicitne uvádza, že cez elektronické trhovisko sa budú obstarávať len také „tovary, služby a stavebné práce bežne dostupné na trhu, ktoré bez prispôsobenia môžu byť okamžite po nadobudnutí používané bez potreby akejkoľvek úpravy“. Z toho logicky vyplýva, že sa prostredníctvom elektronického trhoviska nemajú obstarávať architektonické služby, ktoré sa bez prispôsobenia, resp. akejkoľvek úpravy nedajú používať okamžite, pretože práve ich jedinečnosť a individuálna úprava pre potreby klienta je ich základnou charakteristikou.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti neodporúčame členom SKA registrovať sa v systéme elektronického trhoviska a poskytovať architektonické služby vrátane projektových prác prostredníctvom elektronického trhoviska.

S pozdravom

Imrich Pleidel, predseda

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu