InformacieSKA.sk

Činnosť komory v uplynulých dvoch rokoch a valné zhromaždenie

Imrich Pleidel20.03.2015ÚvodníkPridať komentár
Činnosť komory v uplynulých dvoch rokoch a valné zhromaždenie

Vážené členky a vážení členovia Slovenskej komory architektov,

od ostatného valného zhromaždenia SKA uplynuli bezmála 2 roky a momentálne už vrcholia prípravy na ďalšie, ktoré sa bude konať v sobotu 23. mája 2015 v Bratislave. Dovoľte mi pri tejto príležitosti zhrnúť, čo sme v našej stavovskej organizácii v končiacom sa volebnom období vykonali, dosiahli a čo nás čaká v nasledujúcom období.

Hneď v úvode musím konštatovať, že to nebolo obdobie jednoduché nielen pre komoru, ale ani pre mnohých z nás, autorizovaných architektov a krajinných architektov. Podmienky na trhu práce v našom odvetví majú ďaleko od optimálneho stavu, každý z nás musí riešiť okrem odborných zadaní aj množstvo problémov, ktoré by mali byť v civilizovanej vyspelej spoločnosti už za nami. Skutočnosť je však taká, že podmienky výkonu povolania architekta sú zrkadlom stavu spoločnosti vo všetkých oblastiach, ktoré sa nás týkajú: ekonomiky, legislatívy, verejnej správy, kultúrnej vyspelosti, etiky, morálky a podobne. Aj keď dokážeme ovplyvniť len nepatrný zlomok z uvedeného ako profesijný stav i ako jednotlivec vo svojom okolí, nemôžeme rezignovať a musíme sa usilovať o pozitívne zmeny. Toto bolo aj takým „leitmotívom“ práce aktuálneho predstavenstva.

Napriek tomu, že komora po neúspešnom rokovaní na ostatnom Valnom zhromaždení naďalej funguje len v rozpočtovom provizóriu a máme, ako sa hovorí zviazané ruky, myslím, že sa v tejto súvislosti urobil neprehliadnuteľný kus práce. Popri aktivitách smerom navonok k štátnej správe a samosprávam najmä v oblasti legislatívy dotýkajúcej sa výkonu povolania architekta, verejného obstarávania, súťaží sme hodný kus energie sústredili aj dovnútra našej stavovskej organizácie. Podarilo sa nám naštartovať nové elektronické Informácie SKA, ktorých v minulom roku vyšli 9-krát a ktoré spolu s Ročenkou, Aktualitami SKA na www.komarch.sk a rýchlymi správami v podobe newslettrov, ktoré dostávate do Vašich e-mailových schránok tvoria silnú a širokú informačnú databázu v rámci servisu pre našich členov. Obzvlášť teší, že reflexia v podobe ohlasov a reakcií z Vašich radov je veľmi pozitívna. Komunikáciu s Vami sa snažíme permanentne zintenzívniť aj prostredníctvom výjazdových zasadnutí predstavenstva v regiónoch Slovenska (v Košiciach, Prešove, Žiline, Trnave a najbližšie 15. apríla 2015 v Banskej Bystrici), ako aj na ďalších podujatiach, predovšetkým na vernisážach putovnej výstavy CE∙ZA∙AR, ale i na iných odborných podujatiach, ktoré spoluorganizovala alebo poskytla záštitu naša komora.

Nebudem spomínať všetky ďalšie kroky, na ich podrobnejší odpočet bude priestor na valnom zhromaždení, ale spomeňme aspoň tie najdôležitejšie:

Podarilo sa nám zostaviť a prijať systém sústavného (tzv. celoživotného) vzdelávania architektov v jednoduchej štruktúre, ktorá umožní každému členovi v priebehu jedného 5-ročného cyklu pohodlne splniť jeho minimálne podmienky a v prípade záujmu ho využívať do tej miery, aká mu bude vyhovovať. Predstavenstvo schválilo tiež rokovací poriadok SKA, ktorý sme pripravili v spolupráci s právnikmi a ktorý je zverejnený na našom webe. Rokovací poriadok sa ukázal ako dôležitý, aby sa rokovania všetkých orgánov SKA vrátane valného zhromaždenia riadili záväzným dokumentom tak, aby sa dosiahla potrebná efektivita a účelnosť. V rámci našich obmedzených možností sme zaviedli právnu poradňu pre našich členov, kde je možné dohodnúť si bezplatnú konzultáciu s JUDr. O. Kopšovou. Pripravili sme návrhy úprav ďalších vnútorných noriem, predovšetkým, štatútu a disciplinárneho poriadku SKA, ktoré ste pred krátkym časom dostali do vašich e-mailových schránok.

Návrh nového disciplinárneho poriadku bolo potrebné pripraviť preto, že súčasný nespĺňa niektoré procesné požiadavky súvisiace s efektívnym priebehom a funkčnosťou disciplinárneho konania a niektoré jeho ustanovenia treba viac precizovať v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

Novelizácia štatútu je pripravená v dvoch rovinách. V základnej novele sa navrhuje presunutie doteraz v disciplinárnom poriadku definovaných povinností pri výkone povolania architekta vo vzťahu k spoločnosti, klientovi, ostatným architektom alebo komore do štatútu Slovenskej komory architektov v zmysle zákonnej požiadavky definovanej v § 39 ods. 1 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch, v zmysle ktorého možno uložiť niektoré z troch disciplinárnych opatrení (písomné napomenutie, finančná pokuta, vylúčenie z komory) za disciplinárne previnenie, ktorým je závažné alebo opätovné porušenie povinností ustanovených zákonom alebo štatútom SKA, ak nejde o trestný čin alebo priestupok.Preto treba skutkové podstaty disciplinárnych previnení presunúť do štatútu Slovenskej komory architektov.

Samostatnou novelou štatútu navrhujeme po dlhých rokoch od založenia komory upraviť mechanizmus aj výšku členských príspevkov v dvoch variantoch. Na jednej miske váh je súčasný stav rozpočtového provizória, ktoré je už za hranicou ďalšej udržateľnosti, pretože funguje len za cenu odčerpávania z minulosti prenášaného hotovostného zostatku. V tejto súvislosti musím upozorniť, že ako komora nemáme vytvorenú relevantnú finančnú rezervu pre nepredvídané prípady, napr. keby komora nebola úspešná v nejakom právnom spore a aj preto ich z našej strany v zásade neiniciujeme. Navyše je súčasný model  rozpočtového obdobia medzi dvomi valnými zhromaždeniami, ktorý sa nekryje s fiškálnym obdobím kalendárnych rokov, závislý od preukazovania príjmov členov na účely stanovenia ďalšieho príspevku, čo predstavuje dlhodobý problém. Mnohí členovia ho vnímajú negatívne a prináša i nadmernú záťaž pre úrad, ktorého pracovné kapacity by sa dali využiť aj zmysluplnejšie. Základným problémom však je, že výber príspevkov, ktorých výška bola zatiaľ menená len raz v roku 2009 pri prechode meny na euro smerom nadol, nepokrýva súčasné potreby stavovskej organizácie nad rámec nevyhnutných zákonom stanovených funkcií - to znamená vykonávania skúšok, udeľovanie autorizácií, vedenia registrov, disciplinárnych konaní a pod. Mnohé zo súčasných aktivít, ktoré sa snažíme rozvíjať alebo by sme chceli vyvíjať v budúcnosti najmä v oblasti legislatívnych iniciatív, súťaží návrhov, mediálnych aktivít a prezentácie našej práce (CE∙ZA∙AR a i.), organizovania odborných podujatí na vybrané témy, podpory mladých architektov do 35 rokov a členov – seniorov nad 65 rokov a mnoho iných by sme boli nútení utlmiť alebo od nich celkom upustiť.

Na druhej miske váh teda stojí udržanie a rozvoj aktivít komory vo väzbe na nový model členských príspevkov, ktorý predstavuje v princípe:

  1. do príslušnej zmeny zákona č. 138/1992 Zb. zníženie percentuálnej sadzby ďalšieho príspevku na 0,001% zo základu dane so zaokrúhlením na celé eurá nadol so súčasným zrušením minimálnej sadzby, čím by sa fakticky ďalší príspevok eliminoval vrátane jeho preukazovania a administrovania;
  2. stanovenie základného príspevku v nadväznosti na výšku priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok predchádzajúci roku, za ktorý vzniká daňová povinnosť, a to jej podielom v dvoch variantoch: 25 %, resp. 22 % z priemernej mzdy. Zjednodušene povedané, model financovania vo výške členského na úrovni 25 % z priemernej mzdy je mierne rozvojový, so sadzbou 22 % vyžadujúci si úspory, ale ešte udržateľný približne v súčasných intenciách. Podrobné informácie nájdete v príslušnom newslettri SKAktuality č. 13/2015.

Spolu s ďalšími kolegami v predstavenstve i s vedením úradu SKA si uvedomujeme, že naše spoločné rozhodnutie na valnom zhromaždení nebude ľahké, ale vzhľadom na súčasnú situáciu a zodpovednosť, ktorú sme od vás mandátom vo voľbách na ostatnom valnom zhromaždení prevzali, sme povinní vám čestne situáciu popísať a navrhnúť jej zmysluplné riešenie. Vyzývam vás preto na oboznámenie sa s predkladanými materiálmi, ku ktorým máte možnosť uviesť svoje pripomienky alebo doplňujúce návrhy. Po ich vyhodnotení a zapracovaní do návrhov disciplinárneho poriadku a novely štatútu budú predložené na rokovanie valného zhromaždenia 23. mája 2015 v Bratislave, na ktoré vás už v predstihu srdečne pozývam.

Imrich Pleidel, predseda SKA

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu