InformacieSKA.sk

Uznesenie predstavenstva SKA zo 4. februára 2015

Úrad SKA11.02.2015UzneseniaPridať komentár
Uznesenie predstavenstva SKA zo 4. februára 2015

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje, že

1. zo zasadnutia sa ospravedlnil prof. Ing. arch. B. Kováč, PhD.;

2. úlohy splatné z ostatného uznesenia boli splnené;

B. berie na vedomie

1. informáciu Ing. arch. I. Pleidela a Ing. arch. J. Šujana
o priebehu rokovania so štátnym tajomníkom ohľadom postupu prípravy nového stavebného zákona a súvisiacich predpisov;

2. informáciu Ing. arch. I. Pleidela


      a) o rokovaní pracovnej skupiny V4 v Brne,


      b) o vernisáži CE·ZA·AR 2014 v Žiline,


      c) o rokovaní so SAS o podmienkach novej nájomnej zmluvy a návrhu dohody o spolupráci so 
SAS;

3. informáciu Ing. O. Mihálikovej
o návrhu zmeny výpočtu členských príspevkov;

4. informáciu doc. Ing. arch. Ľ. Vitkovej, PhD.,
o zapracovaní pripomienok Systému sústavného vzdelávania architektov (príloha);

5. Správu Ing. arch. M. Drahovského o pôsobení vo Výkonnom výbore ACE 2013 – 2014;

C. schvaľuje

1. Rokovací poriadok Slovenskej komory architektov po zapracovaní pripomienok členov predstavenstva (príloha);

2. Memorandum o spolupráci BIM asociáciou Slovenska a SKA po zapracovaní pripomienok členov predstavenstva;

3. nomináciu prof. Ing. arch. R. Špačeka, CSc., do pracovnej skupiny pre životné prostredie a trvalo udržateľnú architektúru ACE;

4. zahraničné pracovné cesty na I. polrok 2015 (príloha);

5. finančný príspevok vo výške 400,- € Ing. arch. M. Maníkovi na prezentáciu celoživotnej architektonickej tvorby výstavy „Architektúra vec verejná, Maníková-Maník architekti“;

6. úhradu členského ACE 2015 vo výške 4 512,- €;

7. tlačivo Čestné vyhlásenie na rok 2015;

8. tlačivo Kandidátna listina VZ;

9. tlačivo Poverenie na zastupovanie na VZ;

10. vyčlenenie upratovania z nájomnej zmluvySAS;

11. úhradu nákladov vo výške 311,98 € Ing. M. Horňákovej, spoločnej kandidátke SAS a SKA vyslanej na Valné zhromaždenie IFLA EU Oslo;

D. súhlasí 


1. s návrhom Dohody o spolupráci so SAS s predloženými pripomienkami;

2. s podpísaním nájomnej zmluvu so SAS bez finančného navýšenia ceny nájmu;

3. so Zmluvu o spolupráci s ARCHINFO po zapracovaní pripomienok členov predstavenstva;

E. zvoláva
 Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov
na 23. mája 2015 do Bratislavy, aula Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9;

F. neschvaľuje 
zaradenie diela MVE Ružbašská Miľava do Registra architektonických diel;

G. prijíma 
Ing. arch. Janu Kavanovú z Bratislavy za dobrovoľnú členku SKA; členstvo vzniká 1. februára 2015

H. ukladá

1. Ing. arch. I. Pleidelovi zúčastniť sa otvorenia vernisáže CE·ZA·AR 2014 v Žiline;

2. JUDr. V. Hanulákovej pripraviť návrhy vnútrokomorových predpisov na schválenie predstavenstva;

3. Ing. O. Mihálikovej pripraviť varianty na výpočet členského v súlade so schválenými alternatívami predstavenstvom.

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 11. marca 2015 v Bratislave, organizačne ho zabezpečuje D. Bieliková.

Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda

JUDr. Viera Hanuláková,  riaditeľka úradu

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu