InformacieSKA.sk

Téma: Výkon povolania architekta – reflexie pedagóga

Branislav Somora05.02.2015TémaPridať komentár
Téma: Výkon povolania architekta – reflexie pedagóga

Moje skúsenosti so študentami za predošlé roky sú rôzne. Podstatná väčšina si však už v okamihu záverečnej práce jasne uvedomuje, že sa pomaly končí štúdium – táto krásna hra na život - a o chvíľu ich čaká krutý boj o prežitie. Preto si na prednáškach alebo na konzultáciách zadaní nemôžem sťažovať na nedostatok študentov. Študenti usilovne konzultujú svoje zadania, lebo všeobecne platné zásady treba tvorivo aplikovať pre každé zadanie individuálne, či to je urbanistická úloha, tvorba objektu, rekonštrukcia alebo interiér.

Predmet Výkon povolania architekta sa vyučuje na Fakulte od roku 1999. Začal sa pod vedením doc. Ing. arch. Petra Puškára, PhD., a od roku 2003 som prevzal garanciu predmetu ja. Konštituovanie tohto predmetu nepriamo súvisí so vznikom Slovenskej komory architektov a jej vplyvom na FA STU. Vývoj predmetu vo svojom obsahu a forme odzrkadľuje vývoj našej porevolučnej legislatívy, ako je vznik nových zákonov: zákona  o autorizovaných architektoch a inžinieroch, autorského zákona, zákona o verejnom obstarávaní a mnohých noviel existujúcich zákonov, ako sú zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku alebo daňové zákony a ich predpisy.

Základnou ambíciou výuky predmetu bolo a je predstaviť študentom aktuálne praktické aspekty výkonu povolania architekta, ktoré dovtedy napriek širokospektrálnemu profilu štúdia na fakulte nemali možnosť poznať. Predmet má rozsah jednej hodiny prednášok v kombinácii s dvoma hodinami cvičení týždenne. Jeho absolvovanie je podmienené odovzdaním konzultovanej seminárnej práce a absolvovaním ústnej skúšky. Časovo je situovaný do posledného semestra druhého stupňa štúdia popri vypracovaní ateliéru – diplomovej práci.

Posledný fakt ma donútil premýšľať, ako zlúčiť nezáživný obsah predmetu a jeho absolútne dôležitú potrebu pre praktický život architekta. Napadla mi myšlienka aplikovať a spojiť úlohy predmetu Výkon povolania s predmetom diplomovej práce. Teda nejde o ďalšie nové zadanie, ale študent dostáva možnosť dopracovať diplomovú prácu v jej ekonomickom rozmere, čím sa prirodzene vytvorí iný vzťah k práci ako k ďalšiemu abstraktnému zadaniu.

Myslím si, že väčšina študentov si uvedomila, že to nie je veľmi pohodový ani oddychový predmet ako samotná tvorba, ale majú možnosť prvý raz pochopiť, akú hodnotu vytvorili pre klienta, ale aj pre seba. Lebo treba mať na pamäti, že popri krásnom snívaní sa treba aj najesť.

Doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD., je autorizovaným architektom, praktizujúcim architektom, pôsobí na Fakulte architektúry STU v Bratislave, kde okrem iného vedie predmet Výkon povolania architekta. 

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu