InformacieSKA.sk

Autorizácia nie je živnosť

Mária Šefcová06.02.2015PoradňaPridať komentár
Autorizácia nie je živnosť

Podľa § 3 ods. 9 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, poskytovanie služieb podľa § 4 a 4a – autorizácia - nie je živnosťou, ale podnikaním podľa osobitných predpisov.

Podľa § 3 ods. 7 možno vykonávať regulované povolanie:

 • sústavne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, ako samostatne zárobkovo činná fyzická osoba podnikajúca podľa osobitných predpisov – FO SZČO
 • v mene a na zodpovednosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby ako jej zamestnanec, spoločník alebo konateľ.

Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, architekt alebo inžinier môže poskytovať služby sám alebo spoločne s inými architektmi alebo inžiniermi. Architekti alebo inžinieri môžu na vykonávanie povolania vytvoriť obchodnú spoločnosť, ak sú v nej väčšinovými spoločníkmi.

Z toho vyplývajú  tri formy výkonu povolania:

 1. FO SZČO (fyzická osoba samostatne zárobkovo činná),
 2. zamestnanec, spoločník a konateľ,
 3. právnická osoba.

Poskytovať služby podľa § 4 a 4a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov možno odo dňa zapísania do zoznamu alebo registra do dňa vyčiarknutia zo zoznamu alebo registra.

Počas celého členstva v komore sa o forme, akou bude autorizovaný architekt vykonávať svoje povolanie, a o čase, od kedy do kedy bude ktorú z foriem využívať, rozhoduje sám architekt.

Podnikateľ, ktorý podniká formou SZČO, má povinnosť  registrovať sa:

 • na Štatistickom úrade SR,
 • na daňovom úrade,
 • v zdravotnej poisťovni,
 • v Sociálnej poisťovni.

V praxi sa môže vyskytnúť súbeh rôznych foriem výkonu povolania architekt v súbehu so  živnosťami a ďalšími formami na výkon iných činností. V prípade súbehu autorizácie vykonávanej formou FO SZČO a živnosti treba registrovať obe formy samostatne.

V prípade zrušenia jednej alebo všetkých foriem opäť treba zrušiť registráciu každej formy.

Kombinácie, ktoré môžu vzniknúť v praxi, sú:

 • živnosť + autorizácia vykonávaná ako FO SZČO,
 • autorizácia vykonávaná ako FO SZČO + živnosť,
 • živnosť + autorizácia vykonávaná ako FO SZČO + založenie právnickej osoby,
 • živnosť + autorizácia vykonávaná ako FO SZČO + založenie právnickej osoby + zamestnanec,
 • a mnoho ďalších.

Pri každej možnej vzniknutej kombinácii je dôležité posudzovať registráciu každej formy voči každému štátnemu orgánu samostatne, pretože v každej zo štyroch povinných registrácií sú samostatné pravidlá.

 • Registrácia na ŠÚ SR – každú formu treba registrovať pri vzniku začatia vykonávania činnosti. IČO je len jedno jedinečné číslo, ale je dôležité, aké formy podnikania sú pod ním zaregistrované.
 • Registrácia na daňovom úrade – registruje sa pri vzniku prvej činnosti, aby daňový úrad pridelil DIČ. Vznik ďalšej formy nie je povinné registrovať.
 • Registrácia v zdravotnej poisťovni - registruje sa pri vzniku prvej činnosti.
 • Registrácia v Sociálnej poisťovni - registruje sa pri vzniku prvej činnosti a po dosiahnutí zákonom stanoveného limitu.

Príjmy, ktoré architekt dosahuje ako FO SZČO podnikajúca podľa osobitných predpisov, sa zdaňujú podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Registračný orgán, ktorý treba uvádzať na faktúrach pri činnostiach podľa § 4 a  4a zákona č. 138/1992 o autorizovaných architektoch, je komora. 

Doklady potrebné pri začatí činnosti architekta formou SZČO a povinnosti registrácie 

1. ŠÚ SR – tu treba registrovať činnosť na základe autorizáciedo 10 dní od začiatku vykonávania činnosti architekta podľa osobitných predpisov:

 • žiadosť o pridelenie IČO,
 • kópia autorizačného osvedčenia,
 • kolok v hodnote 3 eurá.

ŠÚ SR pridelí buď nové IČO alebo doplní činnosti k už existujúcemu IČO.

2. Daňový úrad – tutreba registrovať činnosť na základe autorizáciedo konca mesiaca po mesiaci, kedy sa architekt rozhodne vykonávať činnosť podľa osobitných predpisov:

 • žiadosť o registráciu na daň z príjmov,
 • kópia autorizačného osvedčenia.

Daňový úrad pridelí DIČ, ak ešte nie je pridelené. Ak DIČ pridelené je, nevzniká zákonná povinnosť ďalšej registrácie. Výnimkou je len situácia, ak začne architekt FO SZČO zamestnávať.

3. Zdravotná poisťovňa – tu treba registrovať činnosť na základe autorizáciedo 8 dní od začiatku vykonávania činnosti architekta:

 • registračný list fyzickej osoby – prihláška,
 • kópia autorizačného osvedčenia.

V prípade už existujúcej registrácie nie zákonná povinnosť ďalšej registrácie. 

4. Sociálna poisťovňa – tutreba registrovať činnosť na základe autorizácie do 8 dní od začiatku vykonávania činnosti architekta a  po dosiahnutí zákonom stanoveného limitu:

 • registračný list fyzickej osoby - prihláška,
 • kópia autorizačného osvedčenia.

V prípade už existujúcej registrácie nie zákonná povinnosť ďalšej registrácie. Túto povinnosť bude od 1. januára 2015 všetkým SZČO písomne oznamovať priamo Sociálna poisťovňa. 

Doklady potrebné pri skončení činnosti architekta formou SZČO a povinnosti zrušenia registrácie

1. ŠÚ SR – tu treba zrušiť registráciudo 10 dní od skončenia vykonávania činnosti architekt podľa osobitných predpisov:

 • vlastná žiadosť o zrušenie činností s pod IČO,
 • čestné vyhlásenie, že sa činnosť autorizovaného architekta ako FO SZČO skončila, a ďalej bude vykonávaná ako napr. zamestnanec, s.r.o. a pod.

ŠÚ SR na požiadanie vydá za poplatok 1,5 eura výpis z registra s dátumami, od kedy do kedy bolo IČO platné. Tento doklad je potrebný pre Sociálnu poisťovňu.

2. Daňový úrad – tutreba zrušiť registráciudo konca mesiaca po mesiaci, kedy sa architekt rozhodne prestať vykonávať činnosť architekta podľa osobitných predpisov.

 • žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov,
 • kópia dokladu o zrušení IČO alebo o zrušení činností autorizovaného architekta alebo výpis z registra IČO.

3. Zdravotná poisťovňa – tu treba zrušiť registráciudo 8 dní od skončenia vykonávania činnosti architekta:

 • registračný list fyzickej osoby - odhláška,
 • kópia dokladu o zrušení IČO alebo o zrušení činností autorizovaného architekta alebo výpis z registra IČO,
 • čestné vyhlásenie o ukončení činnosti autorizovaného architekta a ukončení poberania príjmov podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov.

4. Sociálna poisťovňa – tu treba zrušiť registráciudo 8 dní od začiatku vykonávania činnosti architekta a po dosiahnutí zákonom stanoveného limitu:

 • registračný list fyzickej osoby – odhláška,
 • kópia dokladu o zrušení IČO alebo o zrušení činností autorizovaného architekta alebo výpis z registra IČO,
 • čestné vyhlásenie o ukončení činnosti autorizovaného architekta a ukončení poberania príjmov podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov.

Je obzvlášť dôležité správne postupovať pri skončení činností a zrušení registrácií, hlavne ak majú byť zrušené všetky činnosti, napr. živnosť aj autorizácia.

Najčastejšie chyby a prípady z praxe

1. Nie je zaregistrovaná činnosť autorizovaného architekta na základe autorizácie na ŠÚ SR. Je potrebné mať zaregistrované všetky činnosti. ŠÚ SR má rôzne kódy, ktoré prideľuje pri registrácii živnosti, autorizácie alebo kombinácie týchto činností. Ak činnosť autorizovaného architekta nie je zaregistrovaná, pri skočení činnosti ŠÚ SR nemá čo zrušiť a teda nevie vydať doklad o ukončení činnosti. A tento doklad je potrebný priložiť Sociálnej poisťovni k dokladom o ukončení.

Správne treba registrovať aj činnosť na základe autorizácie.

2. V daňovom priznaní sa príjmy zo živnosti a z autorizácie vykazujú v zlých kolónkach.

Správne patria príjmy zo živnosti do § 6 ods. 1 písm. b) a príjmy z autorizácie do príjmov z podnikania podľa osobitných predpisov do § 6 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov.

3. Príjmy a výdavky v účtovníctve sa nerozdeľujú.

Správne je potrebné sledovať príjmy a výdavky v účtovníctve podľa rôznych foriem podnikania z rôznych dôvodov. Napr. patria do rôznych riadkov daňového priznania, majú iný registračný orgán, poplatky komore sa odvádzajú len z činnosti autorizovaného architekta.

4. Na faktúrach sa používa zlý registračný orgán.

Správne majú živnosť a autorizácia dva rôzne registračné orgány - živnostenský úrad a komoru. Pri vystavovaní faktúr treba použiť ten správny podľa toho, čo sa faktúruje

5. Pri skončení činnosti SZČO je zrušená živnosť a má byť zrušená aj autorizácia.

Správne: pretože autorizácia nezakladá len podnikanie formou FO SZČO, netreba požiadať komoru o vyčiarknutie. Niekedy to ani nie je možné, keďže sa autorizácie môže používať formou právnickej osoby alebo zamestnanca. V tomto prípade stačí dodržať správny postup pri zrušení registrácií vo všetkých štyroch štátnych inštitúciách.

6. Pri skončení alebo prerušení živnosti sa nezruší alebo neodregistruje autorizácia.

Správne: na živnostenskom úrade podajú informáciu, že budú informovať o zrušení živnosti ŠÚ SR aj daňový úrad. To je pravda, ale tá informácia bude len o zrušení živnosti. Ak sa architekt rozhodol skončiť aj činnosť podľa osobitných predpisov ako SZČO, tak túto činnosť treba zrušiť tiež, a to podľa postupu opísaného vyššie.

V prípade nejasností alebo ďalších životných a podnikateľských kombinácií vám úrad komory rád poskytne alebo zistí ďalšie informácie.

Mária Šefcová, hlavný účtovník SKA

ilustračné foto: Martina Jakušová 

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu