InformacieSKA.sk

Uznesenie predstavenstva SKA

Úrad SKA17.12.2014UzneseniaPridať komentár
Uznesenie predstavenstva SKA

Prečítajte si posledné tohtoročné uznesenie predstavenstva Slovenskej komory architektov z 11. decembra 2014:

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov:

konštatuje, že

 • zo zasadnutia sa ospravedlnili Ing. arch. A. Alexy, Ing. arch. M. Drahovský, Ing. arch. M. Kropiláková, Ing.arch. K. Viskupičová a Ing. E. Wernerová,
 • termíny všetkých úloh splatných z ostatného uznesenia trvajú,

berie na vedomie

 • informáciu JUDr. V. Hanulákovej
  • o príprave Rokovacieho poriadku Valného zhromaždenia,
  • o zasielaní údajov Slovenskou komorou architektov Sociálnej poisťovni,
  • o príprave zmeny vnútrokomorových predpisov
 • informáciu Ing. O. Mihálikovej
  • o príprave návrhu Dohody o spolupráci so Spolkom architektov Slovenska,
  • o komparácii európskych systémov prístupu k povolaniu architekta,
  • o povinnosti architektov viesť registračnú pokladňu a možnostiach zjednodušeného zabezpečenia tejto povinnosti,
  • o vyúčtovaní Ing. M. Horňákovej na Valnom zhromaždení IFLA EU v Oslo;
 • informáciu Ing. arch. I. Masára o potrebe zmeny Autorizačného poriadku Slovenskej komory architektov týkajúcej sa vykonávania praxe uchádzača pod dohľadom autorizovaného architekta alebo krajinného architekta,
 • informáciu prof. Ing. arch. B. Kováča, PhD., o návrhu zmien zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a Vyhlášky 158/2006 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty z 1. 3. 2006.,
 • informáciu doc. Ing. arch. Ľ. Vitkovej, PhD., o koncepcii kontinuálneho vzdelávania architektov a o komparácii systémov vzdelávania v iných profesijných komorách,

schvaľuje

 • koncepciu kontinuálneho vzdelávania architektov po zapracovaní pripomienok,
 • harmonogram zasadnutí predstavenstva na I. polrok 2015 (príloha),
 • zahraničné pracovné cesty (príloha),
 • harmonogram výstav CE·ZA·AR 2014 (príloha),
 • honorár advokátskej kancelárii za vypracovanie vnútrokomorových predpisov,

súhlasí

 • s účasťou Ing. arch. I. Pleidela, Ing. arch. M. Drahovského, Ing. arch. J. Šujana a Ing. O. Mihálikovej na rokovaní pracovnej skupiny V4, ktorú organizuje Česká komora architektov 16. januára 2015 v kancelárii ČKA v Brne,
 • s menovaním Ing. arch. J. Komrsku, CSc., za člena poroty súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie, ktorú organizuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s pripomienkami k nízkej architektonickej a urbanistickej kvalite riešenia hodnotených a ocenených stavieb a s odporúčaním na preferovanie architektonických súťaží návrhov pre dosiahnutie vyššej kvality súťaže,
 • so spoluprácou SKA pri organizovaní 5. ročníka EUROSTAV conference a 2. ročníka konferencie SKGBC „Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe“,
 • so spoluprácou pri reinštalácii výstavy slovinských architektov OFIS ARHITEKTI v Creative design gallery Prešov a s poskytnutím pomoci pri nadviazaní komunikácie s komorou poľských, maďarských a ukrajinských architektov;

nesúhlasí

 • s poskytnutím finančných prostriedkov na reinštaláciu výstavy slovinských architektov OFIS ARHITEKTI v Creative design gallery Prešov;

prijíma

 • B. Arch (Hons) Petra Hrušovského z Bratislavy a Ing. Mariána Baculáka z Diakoviec za dobrovoľných člena SKA; členstvo vzniká 1. januára 2015;

ukladá

 • JUDr. V. Hanulákovej predložiť na schválenie rokovací poriadok,
 • Ing. O. Mihálikovej
  • zaslať newsletter členom SKA informáciu o povinnosti architektov evidovať príjmy v hotovosti cez registračnú pokladňu od 1. apríla 2015,
  • zaslať newsletter členom SKA, o povinnosti komory poskytovať údaje, ktoré eviduje v zoznamoch podľa § 18 a 18a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, Sociálnej poisťovni v zmysle § 233 ods. 9 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

 

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 4. februára 2015 v Bratislave, organizačne zabezpečuje D. Bieliková.

 

Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda

JUDr. Viera Hanuláková, riaditeľka úradu

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu