InformacieSKA.sk

Uznesenie predstavenstva SKA zo 16. 10. 2014

Úrad SKA15.11.2014UzneseniaPridať komentár
Uznesenie predstavenstva SKA zo 16. 10. 2014

Uznesenie Predstavenstva SKA zo 16. októbra 2014: Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

konštatuje, že

 • zo zasadnutia sa ospravedlnili Ing. arch. A. Alexy, Ing. arch. P. Paňák, Ing. arch. J. Šujan, doc. Ing. arch. Ľ. Vitková, PhD., a Ing. arch. V. Vršanský;
 • termíny všetkých úloh splatných z ostatného uznesenia trvajú;

berie na vedomie

 • informáciu Ing. arch. I. Pleidela
  • o zásadných pripomienkach SKA k novele zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a ich uplatnení v rámci medzirezortného pripomienkového konania,
  • o aktivite SKSI a výzve k hromadnej pripomienke odbornej verejnosti k návrhu zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch;
 • informáciu JUDr. V. Hanulákovej
  • o rokovaní s JUDr. O. Kopšovou o zmene Metodického pokynu pre zaradenie diel do Registra architektonických diel SKA;
  • o rokovaní s JUDr. D. Soukeníkom o príprave nového návrhu Disciplinárneho poriadku SKA;
  • o seminári pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky 17. septembra 2014;
 • informáciu Mgr. E. Martanovičovej o rokovaní Ing. O. Mihálikovej s riaditeľom kancelárie SAS PhDr. P. Miklošom vo veci spoločného zástupcu SAS a SKA na Valnom zhromaždení IFLA EFLA v Oslo;
 • vzdanie sa členstva vo Výbore pre krajinných architektov Ing. P. Pasečného;
 • vzdanie sa funkcie regionálneho zástupcu Prešovského kraja Ing. arch. M. Juru;

schvaľuje

 • úhradu nákladov spoločného kandidáta SAS a SKA na Valné zhromaždenie IFLA EFLA vo výške 50 % nákladov;
 • náklady na organizačné zabezpečenie vernisáže a výstavy CE·ZA·AR 2014 v Prešove vo výške 1 140,- €;

súhlasí

 • s prevzatím záštity nad 10. ročníkom projektu Salón drevostavieb na rok 2015;
 • s mediálnou podporou spolupráce medzinárodnej konferencie Public spaces Bratislava;
 •  s partnerstvom a mediálnou podporou VIII. medzinárodnej konferencie Komplexná obnova bytových domov 2014;
 • s členstvom Ing. arch. I. Pleidela vo Vedeckom výbore medzinárodnej konferencie 11. Fórum koľajovej dopravy spoločnosti PSKD;
 • s vyslaním Ing. M. Horňákovej ako spoločného kandidáta SAS a SKA na Valné zhromaždenie IFLA EFLA v Oslo;

menuje

 • Ing. E. Guldana za člena Výboru pre krajinných architektov SKA od 1. novembra 2014;
 • Ing. arch. P. Marcinku za regionálneho zástupcu Prešovského kraja od 1. novembra 2014;

poveruje

 • Ing. arch I. Pleidela a JUDr. V. Hanulákovú rozhodnúť po doplnení informácií spoločnosti Comm, s.r.o. o distribúcii newslettra členom SKA;

prijíma

 • Ing. arch. Radoslava Bohuša z Liptovského Mikuláša za dobrovoľného člena SKA; členstvo vzniká 1. novembra 2014;

ukladá

 • Ing. arch. I. Pleidelovi zaslať členom komory newsletter ohľadom stanoviska SKA k zavádzajúcej a klamlivej výzve predsedu SKSI k hromadnej pripomienke odbornej verejnosti k návrhu zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch;
 • JUDr. V. Hanulákovej
  • predložiť zmenu Metodického pokynu pre zaradenie diel do Registra architektonických diel SKA na schválenie,
  • koordinovať prípravy návrhov a zmien materiálov na Valné zhromaždenie SKA. 

Ing. arch. Imrich Pleidel, v.r., predseda

JUDr. Viera Hanuláková, v.r., riaditeľka úradu

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu