InformacieSKA.sk

Uznesenie predstavenstva SKA z 12. 11. 2014

Úrad SKA19.11.2014UzneseniaPridať komentár
Uznesenie predstavenstva SKA z 12. 11. 2014

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov:

konštatuje, že

 • zasadnutia sa zúčastnili všetci členovia predstavenstva;
 • úlohy z ostatného zasadnutia boli splnené okrem úlohy H. 2.b), ktorej termín splatnosti trvá;

berie na vedomie

 • informáciu Ing. arch. I. Pleidela
  • o dôvodoch zastavenia prípravy novely zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zastavení prác na novele zákona č. 138/1992 Zb.,
  • o príprave listu generálnemu riaditeľovi MDVRR SR Ing. T. Némethovi,
  • o príprave Valného zhromaždenia 2015,
  • o disciplinárnych konaniach;
 • informáciu JUDr. V. Hanulákovej o príprave zmien vnútorných predpisov súvisiacich s Valným zhromaždením a organizačnom zabezpečení Valného zhromaždenia;
 • informáciu Ing. O. Mihálikovej
  • o vyhodnotení galavečera CE·ZA·AR 2014 s Loco agency,
  • o počte poslaných výziev neplatičov 7. a 10. 11. 2014 (223);
 • informáciu Ing. E. Wernerovej o pracovnej cestu Ing. M. Horňákovej na Valnom zhromaždení IFLA EU v Oslo

schvaľuje

 • zmenu Metodického pokynu pre zaradenie diel do Registra architektonických diel po zapracovaní pripomienok;
 • zmenu Úhrad za výkony Slovenskej komory architektov;
 • testové otázky k autorizačným skúškam,
 • zahraničné pracovné cesty;
 • Ing. O. Mihálikovej, 27. – 29. 11. 2014, Valné zhromaždenie ACE (Brusel) – mimoriadne
  • zasadnutie k Transparency exercise z 30. septembra na EK,
  • Ing. O. Mihálikovej, 8. 12. 2014, Pracovná skupina ENACA + ARB Office Londýn vo veci spracovania konkrétnych odporúčaní pre transpozíciu smernice,
  • Ing. M. Horňákovej, 18. – 19. 10. 2014, Valné zhromaždenie IFLA EU v Oslo;
 • náklady na organizačné zabezpečenie vernisáže a výstavy CE·ZA·AR 2014 v Košiciach vo výške 1175,- €;
 • vybavenie prednáškovej miestnosti premietacou technikou v sume 1 100,40 EUR;

vyhlasuje

 • nový ročník CE·ZA·AR 2015;

súhlasí

 • s prevzatím záštity nad ASB GALA 2015;
 • s nomináciu Ing. arch. I. Pleidela do Nominačnej komisie ASB GALA 2015;
 • s podpísaním zmluvy s Loco agency na prípravu ročníkov CE·ZA·AR 2015 - 2020;

nesúhlasí

 • s podpísaním dohody o poskytovaní údajov pre Sociálnu poisťovňu;

prijíma

 • Ing. arch. Adriána Kunu z Topoľčian za dobrovoľného člena SKA; členstvo vzniká 1. decembra 2014;

ukladá

 • Ing. arch. I. Pleidelovi
  • v spolupráci Výborom pre súťaže a verejné obstarávanie pripraviť list pre ÚVO,
  • opätovne obnoviť práce na sformulovaní a presadzovaní architektonickej politiky;
 • JUDr. V. Hanulákovej
  • zaslať list Sociálnej poisťovni, že SKA bude poskytovať požadované údaje len v zmysle § 233 ods. 9 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,
  • pripraviť návrh Rokovacieho poriadku Valného zhromaždenia;
 • JUDr. V. Hanulákovej a Ing. O. Mihálikovej pripraviť návrh dohody o spolupráci so Spolkom architektov Slovenska;
 • Ing. O. Mihálikovej
  • zaslať list Úradu pre verejné obstarávanie vo veci nesúhlasu s právnym výkladom o autorskej a neautorskej časti diela,
  • zaslať list Úradu pre verejné obstarávanie vo veci prípravy obstarávania na rekonštrukciu vlakového nástupiska v Štrbe,
  • zaslať predsedníčke ÚVO Ing. Z. Táborskej pripomienky SKA k zákonu o verejnom obstarávaní a ako príklad best practices súťaže návrhov informáciu o súťaži „Mestský úrad v Leopoldove“.

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 10. decembra 2014 v Bratislave, organizačne ho zabezpečuje D. Bieliková.

Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda, JUDr. Viera Hanuláková, riaditeľka úradu

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu