InformacieSKA.sk

Téma: Obstarávateľ musí byť profesionálne podkutý

Martina Jakušová15.11.2014TémaPridať komentár
Téma: Obstarávateľ musí byť profesionálne podkutý

Ing. arch. Jozef Istenes 

Aké majú architekti z praxe skúsenosti s procesmi verejného obstarávania a čo by sa malo v tejto oblasti zmeniť? Pozhovárali sme sa o tom s architektom Jozefom Istenesom. 

Aké máte skúsenosti s verejným obstarávaním pri svojej práci?

V posledných rokoch som sa s premenlivým úspechom zúčastnil niekoľkých akcií figurujúcich na webstránke Úradu pre verejné obstarávanie.

Sú procesy verejného obstarávania nastavené správne, umožňujú pružné riešenie potrieb obstarávateľa a dostatočne chránia aj autora diela?

Málokedy sa stane, že obstarávateľ je dostatočne profesionálne podkutý na prípravu kritérií plnenia predmetu VO a na stanovenie všetkých eventualít riešenia svojho vlastného investičného plánu. Preto nie je ani v stave posúdiť riziká uchádzačov pri spracovávaní ponuky na dodanie projektu stavby. Tým pádom autor nie je dostatočne chránený voči vypisovateľovi pred jeho dodatočnými dôvodmi zrušenia procesu VO.

Viacerí odborníci tvrdia, že aj keď zákon o VO má všetky potrebné nástroje na to, aby mohlo obstarávanie prebehnúť po všetkých stránkach správne, žiaľ, v praxi sa tieto nástroje nevyužívajú správne. Stretávate sa s podobnými problémami, podeľte sa prosím s Vašimi skúsenosťami a názormi na tieto problémy.

V značnej časti prípadov VO sú požadovaný rozsah a finančné objemy referencií neodôvodnene premrštené so zámerom vyhlasovateľa maximálne zúžiť okruh možných uchádzačov na získanie zákazky.

Stretávate sa s tým, že sa aj pri obstarávaní duševného diela rozhoduje len na základe ceny a nie kvality?

Áno, a popri tom v mnohých prípadoch spôsobuje nedostatočne detailné definovanie náplne zadania zo strany vyhlasovateľa neistotu u uchádzačov pri stanovení ceny.

Architektonický alebo urbanistický koncept je len zlomkovou položkou v porovnaní s cenou realizácie diela. Aj samotná nevhodne realizovaná realizácia obstarávaná len na základe ceny a nie kvality však môže výslednému dielu ublížiť. Ako vnímate tento problém?

Mal by byť novelizovaný celý náš právny systém v oblasti investičnej výstavby, a to podľa príkladu z Nemecka či Švajčiarska, kde sa architekt priamo spoluzodpovedá investorovi za kvalitu dokončenej stavby. Je rozhodujúcim účastníkom procesu výstavby od odovzdania staveniska až po kolaudáciu s náležitou právnou a hmotnou zodpovednosťou.

Verejný obstarávateľ – často mesto či obec – niekedy nemá dostatočné kapacity na to, aby mal aj dostatočne odborne podkutých pracovníkov na verejné obstarávanie, a tak sa zvyknú robiť pri obstarávaní chyby. Ako by sa mala táto situácia riešiť?

Naše právne predpisy by mali stanoviť prísne profesionálne a profesijné kritériá na spracovateľov elaborátov VO na predmet dodania diela, a to v členení jednak na všetky oblasti procesov v investičnej výstavbe, na druhej strane aj na dodanie diel duševnej práce v oblasti územného plánovania, krajinnej tvorby, urbanizmu, architektúry a interiérovej tvorby.

Verejný obstarávateľ niekedy na účely obstarania duševného diela využíva služby špecializovaných agentúr, máte s nimi skúsenosti?

Nie, nestretol som sa s takým prípadom. Mám však skúsenosti s externými spracovateľmi zadávacích elaborátov, s jednotlivcami, ktorí sa svedomite pokúšali zohnať mnou dodatočne požadované údaje a informácie týkajúce sa rozsahu a špecifík predmetu obstarávania, napríklad infraštrukturálne a environmentálne požiadavky vyhlasovateľa.

Čo by mohla, resp. mala SKA robiť pre zlepšenie stavu v tejto oblasti?

SKA by mala iniciovať pravidelné stretnutia aktérov v procese VO s cieľom doladiť a v niektorých prípadoch aj upraviť právne normy VO. Tak ako pri príprave nového stavebného zákona, aj v tomto prípade by mala byť stanovená pracovná skupina SKA, ktorá by pravidelne zasadala s predstaviteľmi SKSI, Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska, odborníkmi v oblasti legislatívy v NR SR a inými zainteresovanými orgánmi. Výzvu v tomto smere smerom k odbornej verejnosti by predstavitelia SKA mohli predniesť napríklad na blížiacom sa Stretnutí lídrov slovenského stavebníctva 2014.

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu