InformacieSKA.sk

65 rokov VŠVU a štúdium architektúry v dynamike času

Zoltán Holocsy15.11.2014AktualityPridať komentár
65 rokov VŠVU a štúdium architektúry v dynamike času

Informácie SKA 8/2014                                                       Aktuálne

 

 

Ing. arch. Zoltán Holocsy, PhD.

Katedra architektonickej tvorby (KAT) VŠVU v Bratislave je školou otvorenou nielen tvorivosti a inovácii, ale i širokej odbornej i laickej verejnosti. Výsledky tvorivosti sú v závere každého semestra prezentované najširšiemu publiku a raz za rok škola otvára svoje dvere pre uchádzačov o štúdium, ich rodičov i všetkým záujemcom o priebeh výuky na KAT VŠVU. Nedávna možnosť bola 13. novembra 2014, počas celého dňa bolo možné nahliadnuť do jednotlivých ateliérov, vypočuť prezentáciu o štúdiu na katedre a ateliérové prezentácie, či debatovať so študentami i pedagógmi.

 

Rok 2014 je 65. rokom od založenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, relatívne krátko po jej založení vzniklo v roku 1960 oddelenie architektúry,  v rámci ktorého došlo v krátkych časových intervaloch k sformovaniu dvoch architektonických škôl (Dušan Kuzma, Vojtech Vilhan). Významným míľnikom vo vývoji Katedry architektonickej tvorby (KAT) bol rok 1989, v ktorom sa na nasledujúcich dvanásť rokov etablovali ateliéry pod vedením profesorov Janáka, Bahnu, Mudrončíka a Vaška. Toto obdobie bolo časom postupného prechodu od majstrovského typu školy, ktorý dominoval v predchádzajúcom období, k otvorenejšiemu a flexibilnejšiemu typu školy, ktorý sa inšpiroval gropiovskou definíciou vzťahu učiteľa a študenta a spôsobom jeho pedagogického vedenia. Ateliér prof. Vaška prinášal už od polovice 90. rokov nové experimentálne postupy a kritickú reflexiu spôsobov architektonického navrhovania. V priebehu nultých rokov na postoch vedúcich ateliérov pôsobili architekti Pavol Paňák, Ernst J. Fuchs (next ENTERprise, Viedeň) a Benjamín Brádňanský. Tento trend posilnil postavenie KAT medzi architektonickými školami na Slovensku ako miesta, kde sa v prieniku výrazných osobností a inovatívnych postupov vychovávajú architekti, schopní prinášať a realizovať kreatívne koncepty riešení. Škola vždy ťažila z relatívne malého počtu študentov (v súčasnosti približne  8 až 10 študentov v ročníku), ktorí sú organizovaní vertikálne podľa jednotlivých ateliérov − táto štruktúra prináša významný synergický efekt pri získavaní dôležitých zručností a intenzívny kontakt medzi pedagógom a študentom, umožňuje individuálne prispôsobiť pedagogické vedenie a pružne reagovať na potreby študenta. KAT sa vždy snažila viesť študentov k hlbšiemu pochopeniu procesov a metód navrhovania architektúry, prekonať prístup „typológia + ľúbivá fasáda” a rozvíjať schopnosť kritického overovania postupu v každej fáze návrhu.  Diagramatické, parametrické, generatívne a ďalšie metódy architektonického návrhu, ktoré sú umožnené rozvojom digitálnych technológií, sú overované ako rovnocenné návrhové alternatívy, častokrát s presahom do architektonického výskumu. Katedra sa podieľala na výskume, ktorý bol súčasťou prezentácie v česko-slovenskom pavilóne na tohoročnom a rakúskeho pavilónu na predchádzajúcom Bienále architektúry v Benátkach. Rozvoj digitálnych technológií mení povahu práce architekta, vzrastá prepojenie medzi návrhom a jeho materializáciou, študenti majú možnosť skompletizovať svoje výstupy na 3D tlačiarni a CNC fréze a získavajú dôležitú zručnosť pre budúcu prax.

Medzi laickou a čiastočne i odbornou verejnosťou rezonuje predstava o absolventovi našej katedry ako o akomsi „umeleckom architektovi”, s implicitnou nedôverou v jeho schopnosť dotiahnuť svoj architektonický návrh aj po technickej a konštrukčnej stránke. Od polovice minulého desaťročia je integrálnou súčasťou katedry Kabinet inžinierskych predmetov pod vedením docenta Sabah Shawkata. Študenti končiaci bakalárske štúdium preukazujú na štátnej skúške z inžinierskych predmetov na komlexnom projekte vedomosti z technických predmetov a schopnosť obhájiť zvolené stavebno-konštrukčné riešenie. Projekt sa priebežne konzultuje z hľadiska statiky, konštrukcie, stavebnej fyziky i stavebnej ekonómie. Schopnosti absolventov KAT sú po tejto stránke plne porovnateľné s absolventmi škôl architektúry udeľujúcich inžiniersky titul, s priamym dosahom na ich úspešné uplatnenie v praxi.

Pre študentov je nesmierne dôležitá profesionálna spätná väzba, ktorú získavajú priebežne počas semestra (midterm) a hlavne na finálnom hodnotení semestrových zadaní, na ktorých sa pravidelne zúčastňujú poprední architekti, kritici a teoretici architektúry či už z praxe, alebo externého akademického prostredia zo Slovenska, ČR, Rakúska, Nemecka či USA a ďalších krajín. Intenzívna je spolupráca s Katedrou teórie a dejín. Teória architektúry sa nechápe oddelene, ale ako živá súčasť architektonickej praxe s priamym dopadom na kľúčové momenty vzniku a posudzovania architektonického návrhu.

Dôležitým momentom štúdia na VŠVU je priamy kontakt so študentami i pedagógmi iných umeleckých odborov a intenzívna výtvarná príprava prehlbujúca estetickú senzibilitu absolventov KAT. Ateliérová tvorba v prvom semestri prebieha v rámci prípravných kurzov na iných katedrách a študenti majú možnosť získať praktické skúsenosti s inými druhmi médií – maľba, grafika, socha, fotografia, textil, dizajn či vizuálna komunikácia.

Viacerí absolventi bakalárskeho či magisterského stupňa sa úspešne uchádzali a dokončili ďalšie štúdium na dieAngewandte či Kunstakademie vo Viedni, veľké percento absolventov začína svoju úspešnú profesionálnu prax v zahraničí. Niektorí využijú možnosť a absolvujú doktorandský stupeň štúdia na VŠVU či inej škole. Úspešnosť absolventov v praxi je potvrdením stabilnej kvality architektonického vzdelávania. Diplom o absolvovaní KAT je plne akreditovaný v rámci EÚ a umožňuje držiteľovi diplomu bezbariérovo rozvinúť prax v rámci širšieho medzinárodného kontextu.

Katedra architektonickej tvorby na VŠVU je počtom študentov i pedagógov malá škola. To, čo je z hľadiska intenzity a kvality kontaktu medzi študentom a pedagógom výhodou, komplikuje prežitie študijného odboru v rozbúrenom mori nepredvídateľných byrokratických zmien. Nechopiteľné zaradenie študijného odboru medzi vodohospodárske stavby skomplikovalo akreditáciu odboru a viedlo k zastaveniu habilitačných a inauguračných konaní v rámci odboru na škole, skomplikovalo pedagogický rast a spôsobovalo problémy so zabezpečením garantov odboru, predovšetkým po odchode profesora Vaška z KAT v roku 2013. Vedenie školy a vtedajšie vedenie katedry (Peter Stec) vyvinuli veľké úsilie na stabilizáciu pomerov na študijnom odbore. Rok 2014 prináša po sérii výberových konaní upokojenie situácie a zásadne novú personálnu situáciu na katedre, ktorá sa výrazne internacionalizovala. KAT vyšla z personálnej krízy posilnená a v ústrety prebiehajúcej akreditácii vysokých škôl čelí v obnovenej zostave. Na jar prichádza profesor Robert Voticky z Londýna a zakladá MotionLab. Vedúci KAT Peter Stec po zisku Fullbrightovho štipendia v lete odchádza do USA rozvíjať svoj výskumný projekt a uvoľnené miesto vedúceho ateliéru po úspešnom výberovom konaní obsadzuje profesor Manfred Wolff‐Plottegg z Viedne. Doplnili tak pokračujúce ateliéry pod vedením Petra Hájeka z Prahy a Jána Studeného a vytvorili predpoklady pre úspešnú akreditáciu študijného odboru architektonická tvorba na VŠVU v Bratislave. Študenti sa rozhodujú pre jednotlivé ateliéry na základe preview zadaní, na ktorom vedúci ateliérov prezentujú témy na príslušný semester a autonómne profilujú svoj profesionálny rast.

Zoltán Holocsy je vedúcim KAT VŠVU v Bratislave

Viac informácií nájdete na:

http://www.vsvu.sk/o-nas/dod2014/

http://www.vsvu.sk/o-nas/katedry/katedra-architektonickej-tvorby/

 

 

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu