InformacieSKA.sk

Uznesenie predstavenstva SKA z 9. septembra 2014

Úrad SKA19.09.2014UzneseniaPridať komentár
Uznesenie predstavenstva SKA z 9. septembra 2014

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje, že

1. zo zasadnutia sa ospravedlnili Ing. arch. K. Viskupičová a Ing. E. Wernerová; 2. úlohy splatné z ostatného uznesenia boli splnené;

B. berie na vedomie

1. informáciu Ing. arch. I. Pleidela

.                      a)  o stanovisku SKA k medzirezortnému pripomienkovému konaniu nového stavebného zákona,

.                      b)  o stave prípravy novely zákona č. 138/1992 o autorizovaných architektoch a autorizovaných 
stavebných inžinieroch,

.                      c)  o odpovediach niektorých ministrov, primátorov krajských a okresných miest, niektorých 
starostov MČ apredsedov VÚC vo veci spolupráce pri príprave aorganizovaní súťaží 
návrhov,

.                      d)  o odpovedi ministra školstva SR P. Pellegriniho vo veci veslárskeho areálu Petržalka – 
Zemník,

.                      e)  o rokovaní s predsedníčkou ÚVO ohľadom vypracovania podkladov pre metodický pokyn pre 
výpočet predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 5 zák. o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. 
z.

.                      f)  o návrhu Ing. Wernerovej vo veci udeľovania zapisovania komplexných architektov bez 
skúšky do zoznamu autorizovaných krajinných architektov;

2. informáciu Ing. arch. P. Paňáka
a) o aktualizácii testových otázok autorizačnej skúšky;

3. informáciu Ing. O. Mihálikovej
a) o príprave aktuálneho ročníka CE·ZA·AR 2014,
b) o poskytovaní údajov pre potreby Sociálnej poisťovne z databázy architektov,
c) o zmene Dohody o vykonaní práce s Ing. arch. M. Jakušovou na Dohodu o vykonaní činnosti;

C. schvaľuje

1. zahraničné služobné cesty Ing. O. Mihálikovej a Ing. arch. M. Dráhovskému (príloha); 2. predĺženie pracovnej zmluvy s Mgr. M. Marošovou na dobu neurčitú;
3. Harmonogram výstav CE·ZA·AR 2014 (príloha);

D. vyhovuje

žiadosti Ing. arch. V. Šagáta zaplatiť ďalší príspevok vo výške 1% bez spodnej hranice ďalšieho príspevku v zmysle čl. 12 ods. 7 Štatútu SKA;

E. menuje

1. Ing. arch. I. Teplana za člena poroty pre súťaž STAVBA ROKA 2014;
2. Ing. arch. M. Bišťana za náhradníka poroty pre súťaž STAVBA ROKA 2014;

F. nesúhlasí

1. so zaradením diela „MVE Ružbašská Miľava“ do Registra architektonických diel;
2. s nomináciou člena SKA za člena poroty do súťaže študentov slovenských VŠ v bakalár. a magist. odboroch zameraných na architektúru astavebníctvo všk. r. 2014/2015 zdôvodu

pripomienok k súťažným podmienkam z hľadiska autorských práv;

G. prijíma

Ing. arch. Miroslava Sopku z Trenčína za dobrovoľného člena SKA; členom sa stáva 1. októbra 2014;

H.ukladá

1. Ing. arch. I. Pleidelovi
- v spolupráci s autorizačným výborom a súťažným výborom pripraviť podklady pre metodický

pokyn pre výpočet predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 5 zák. o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z.

2. Ing. arch. P. Paňákovi
- pripraviť varianty testov pre autorizačné skúšky;

3. JUDr. V. Hanulákovej

- v spolupráci s členmi disciplinárnej komisie a skúšobnej komisie pripraviť návrh zmeny

Disciplinárneho poriadku Slovenskej komory architektov,

4. Ing. O. Mihálikovej

.    a)  pripraviť v spolupráci s autorizačným výborom návrh metodického usmernenia pre postup pri 
zapisovaní autorizovaných architektov do zoznamu autorizovaných krajinných architektov po 1. januári 2004, podľa toho či boli alebo neboli pred týmto termínom autorizovaní v kategóriách č. 3 „architekt pre krajinné plánovanie a tvorbu krajiny“ a č. 4 „architekt pre záhradnú architektúru“,

.    b)  poslať žiadosť ÚVO o informácie k riešeniu námietok vo veci súťaže „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“.

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 15. októbra 2014 v Prešove, organizačne zabezpečuje D. Bieliková.

 

Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda

Ing. Oľga Miháliková, zástupkyňa riaditeľky

 

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu