InformacieSKA.sk

Súťaže ako cesta ku kvalite

Martin Drahovský15.09.2014TémaPridať komentár
Súťaže ako cesta ku kvalite

Ing. arch. Martin Drahovský

Všetko čo sa má rozvíjať, má prinášať prospech a má mať úspech, sa musí diať s plným nasadením a zanietením aj láskou. Aj celá oblasť architektonických súťaží so svojou objektívnou aj subjektívnou stránkou má úspech, iba ak sa jej zhostíme s plným nasadením a zanietením a láskou. Veď aj samotné súťaženie je práve o tom. 

V porevolučnom období sa veľa zmenilo k lepšiemu. Aj v stavebníctve a architektúre. K veľmi rôznorodému, ak nie k horšiemu sa ale zmenil prístup k investorskej činnosti, k potrebe postaviť stavbu pre konkrétneho investora. Len málokedy a málokde sa to deje s plným nasadením, zanietením a láskou. Nie užívateľ, ale developer, nie vizionár, ale 4-ročný politický skokan sú zadávateľmi a rozhodovateľmi o stavbách, o našom prostredí. A tak sa zmenili aj kritériá pre výber stavieb. Sú o rentabilite a o efektnosti. Sú o rýchlosti reakcie na momentálne trendy a nálady. Len málokedy sú o holistickom prístupe, o hľadaní najlepších komplexných riešení...

Hľadanie. Ak hľadajú viacerí, je väčšia možnosť nájdenia. Ako zapojiť viacerých do hľadania? Nevymyslelo ľudstvo už nesmierne dávno súťaženie? Kto nájde lepšie a komplexnejšie riešenie? Je súťaženie také neprirodzené, že ho používame málo, alebo je prirodzeným prostriedkom výberu?

Normálne a prirodzené súťaženie, veľmi prirodzené v športe v rôznych disciplínach a rôznych odvetviach, má aj rôzne parametre hodnotenia a kritériá. Raz je to čas, raz vzdialenosť, inokedy počet bodov či gólov, technická náročnosť či umelecký dojem. Nedá sa rôznosť disciplín merať jedným kritériom. A akoby nechápajúc túto základnú premisu súťaží, v  nešportovom, reálnom živote sme prijali jediné kritérium. Cena. Či ide o výmysel, vynález alebo kúpu papiera. Pre výber podľa ceny sa parametre kvality snažíme špecifikovať a v hodnotení aj hierarchizovať, ale tam, kde sa tieto parametre kvality vytvárajú samotným návrhom v súťaži - tam sme krátki. Tam je to opäť najistejšie zo všetkých kritérií CENA.

Na výbere podľa ceny Vás nikto nemôže obviniť . Na výbere podľa ceny sa nemôžete pomýliť. Pri výbere podľa ceny ste prakticky neodvolateľný zo svojho postu. Je to prirodzené. Pokiaľ súťaže v rôznych športových disciplínach majú svojich rozhodcov špeciálne školených a pripravených na každú disciplínu, na zápolenie o kvalitu nášho prostredia sme si vystačili s jedným tímom verejných obstarávateľov, prípadne poslancov či iných zástupcov ľudu. Asi by sme sa pobavili na tenisovom zápase rozhodovanom nekvalifikovaným rozhodcom alebo na rozhodcovi krasokorčuliarskeho zápolenia, ktorý možno aj rozozná Axela od Rittbergera, ale už si nie je istý pri Salchove a Lutzi, kde by jeho odbornosť končila. Našej, ale aj mnohým zahraničným societam sa nezdá neprirodzené nominovať do porôt súťaží, v ktorých ide o odborné kreatívne výkony, neodborníkov, ktorí sa síce vedia vyjadriť k farebnosti vizualizácie, ale sťažka prečítajú dispozičný výkres, a to už vôbec nehovorím o znalosti trendov v užívaní objektu a vzťahov v ňom aj navonok k svojmu prostrediu.

Ako má určovať a posudzovať kvalitu niečoho persóna v danej oblasti neznalá? No podľa toho, v čom sa vyzná – v počtoch. Jeden je menej ako dva. A najlepšie je vôbec nemusieť rozhodovať. A tak máme súťaží pomenej a kritérium kvality, respektíve komplexnej kvality skoro absolútne absentuje.

Pochopenie a presadenie kritéria kvality a odbornej poroty na jej posúdenie, dialóg v porote s odborníkmi a ponechanie odborníkom aspoň v minimálnej majorite rozhodovať o výbere budúcej realizácie je kľúčom nielen k možnosti väčšieho množstva súťaží a úspešnejších realizácií, ale aj kľúčom k múdrosti a nakoniec aj prestíže obstarávateľa.

Tento úvod o pohľade spoločnosti mal vlastne iba pomôcť podporiť to, čo sa už aj dnes v chápavom a naozaj hľadajúcom prostredí dá realizovať. Aj dnešný zákonný stav dovoľuje realizovať výber architektonického diela pomocou architektonickej súťaže. A v prostredí, v ktorom všetci chápu, že kvalita musí byť kritériom najvyšším (možno obávajúc sa medzinárodného fiaska), alebo vďaka dlhodobému pôsobeniu profesionálov –  architektov sa nakoniec aj darí takéto súťaže vypísať.

 

Kasárne Kulturpark v Košiciach, ktoré vnikli vrámci projektu EHMK 2013, sú výsledkom súťaže návrhov.

Kasárne Kulturpark v Košiciach, ktoré vnikli vrámci projektu EHMK 2013, sú výsledkom súťaže návrhov. 

 

Z titulu Európskeho hlavného mesta kultúry sa aj v Košiciach podarilo na investičné akcie mesta vypísať súťaže. Boli to architektonické súťaže, v tom čase ešte podmienené aj dokladovaním viacerých administratívnych potvrdení, ale podstata, porota a výber a nakoniec aj výsledok a realizácie presvedčili, že výber pomocou súťaží bol absolútne správny. Dnes sú Kasárne Kulturpark, Výmenníky, Mestský park a ďalšie diela nielen citované a publikované, ale mnohé aj nominované na architektonické ceny. Niektoré diela sa nezrealizovali – napríklad amfiteáter, ktorého riešenie výrazne pretváralo križovatku pod Kalváriou na mestský priestor. Tu však investičná náročnosť odvážneho riešenia presiahla štedrosť projektu. Myslím si, že komplexná výstava prezentujúca postup prípravy, náklady, čas, prihlásené návrhy a víťazné diela aj s ich realizáciou by presvedčila všetkých zákonodarcov, primátorov a aj Úrad pre verejné obstarávanie, nielen o možnosti, ale o správnosti cesty robiť výber architektonického diela týmto spôsobom. A nezamerať svoje úsilie na 10- a viac stranový popis spôsobu dokladovania administratívnych obmedzení, a polstranový popis lokalitného programu, ale presne naopak.

Bolo šťastím, že sme tieto súťaže začali pripravovať a tlačili mesto do ich vypísania dostatočne zavčasu pred samotnou realizáciou. Bolo šťastím, že do každej poroty sme pozývali aj zahraničného architekta, že išlo o renomovaných odborníkov, že bol aspoň základný čas na prípravu súťaže, jej realizáciu aj vyhodnotenie a že sa našli prostriedky aj na ceny – i keď minimálne. Bolo šťastím, že v tom období tím Útvaru hlavného architekta v Košiciach ešte nebol rozložený na anióny a katióny, že vo vedení mesta a na magistráte vládla atmosféra nasadenia a zanietenia k potrebe vytvoriť dobré architektonické diela v Košiciach a že prípravný team EHMK, ÚHA a oddelenie verejného obstarávania sa snažili a spolupracovali.

Som presvedčený, že odborné tímy zodpovedné za rozvoj miest a obcí musia dostať dôveru a právomoc od svojich primátorov a starostov, aby takto pripravovali výber urbanistických či architektonických diel vo svojom teritóriu. Veď práve výber s nezávislou porotou aj z iných miest a zahraničia ich zbaví aj tieňu podozrenia z manipulovania, ktorého sa mnohí obávajú, alebo sa aspoň za túto fabulu skrývajú.

Napriek tomu, že sa hovorí, že nemáme súťaže, mesto Žilina pravidelne vypisuje súťaže na urbanistické aj architektonické témy. Je to opäť vďaka zanietenému tímu a ľuďom, ktorí to robia s láskou a plným nasadením. V porote sú v majorite architekti a výsledky sú akceptované aj zástupcami ľudu. Tendencia vypisovať súťaže sa predsalen v poslednom období zlepšuje. V roku 2011 a 2012 overila komora po 4 súťaže, a v rokoch 2013 a 2014 doteraz po 8 súťaží. Nie je to dostatok, ale ak by to bol trvalý jav, svedčil by o dospievaní spoločnosti k potrebe kvality. Som presvedčený, že aj za touto tendenciou sa skrýva nasadenie, zanietenie a aj láska k súťažiam predsedu a aj celého výboru pre súťaže.

Vo februári tohto roku Európska únia vydala novú smernicu o verejnom obstarávaní - 2014/24/EÚ. Množstvo stretnutí s tútormi tejto smernice na úrovni Architektonickej rady Európy (ACE) a presviedčanie o špecifiku tvorivých povolaní a architektonického povolania zvlášť nakoniec dosiahlo, že v tomto legislatívnom dokumente, ktorý členské štáty majú implementovať do svojej legislatívy do dvoch rokov od uverejnenia, sa posilňujú možnosti národných špecifík, vytvára sa povinnosť viesť samostatné obstarávanie pre projekt a pre dodávku,  podporuje sa súťaž návrhov a rušia sa diskriminačné podmienky pre malé architektonické kancelárie. Sme ešte ďaleko od stavu v niektorých členských štátoch EÚ, kde súťaže sú honorované pre vyzvaných a je povinnosťou do súťaže pozvať aj mladé kolektívy bez referencií.

Čaká nás teda neľahká cesta rokovania s našimi ústrednými orgánmi a legislatívcami. Príklady kvalitných realizácií na základe výberu pomocou súťaží - cestu, ktorú nespochybnili ani mnohé kontroly komisií EÚ na projekty EHMK by mali presvedčiť tieto orgány, že architektonické súťaže sú viac ako plnohodnotným výberom kvalitných projektov. A že v konečnom dôsledku ich zakotvenie do legislatívy ako povinnosti výberu urbanistických a architektonických diel nespomaľuje, ale svojou nespochybniteľnosťou zrýchľuje proces verejného obstarávania a že prostriedky vynaložené na prípravu aj ceny, sú zlomkom ušetrených nákladov v prípade nevhodnej realizácie vyžadujúcej si neustále úpravy a opravy – ktorá bola vybratá na základe tendra o najmenšej cene.

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu