InformacieSKA.sk

Výsledky súťaže na nájomné byty v obci Jarok sú známe

Martina Jakušová25.06.2014SúťažePridať komentár
Výsledky súťaže na nájomné byty v obci Jarok sú známe

zdroj: Obec jarok

V polovici mája zasadala porota verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže Nájomné byty Jarok - Školská ulica. Porota rozhodla o udelení cien dielam vybratým spomedzi 17 doručených súťažných návrhov.

Porota zasadala v tomto zložení:

Riadni členovia poroty

  • Pavol Paňák, architekt, predseda poroty - Slovenská komora architektov - AA, nezávislý
  • Oliver Sadovský, architekt - AA, nezávislý
  • Lukáš Kordík, architekt - AA, nezávislý
  • Alžbeta Žitňanská, referent spoločného stavebného úradu, Nitrianske Hrnčiarovce - za vyhlasovateľa
  • Daniel Zeleňák, predseda stavebnej komisie Jarok, člen OZ Jarok - za vyhlasovateľa

Náhradníci

  • Martin Kusý, architekt - AA, nezávislý
  • Jozef Kozík, autorizovaný stavebný dozor - za vyhlasovateľa

1. cena znížená (1250 eur) : návrh č. 6: Ing. arch. Peter Lényi, Ing. arch. Ondrej Marko, Ing. arch. Peter Kurčay

Z hodnotenia poroty: Návrh je silný svojou primárnou zastavovacou črtou, t. j. položením líniového urbánneho bloku radovej zástavby k južnému okraju určeného pozemku. Silný jednoznačný objem neveľkej výšky necháva dominovať objekt školy a v celistvej podobe voľné zelené priestranstvo južne pod školou. Vo svahovitej topografii obce takto zostáva škola a jej zelený kontext jednou z jej prirodzených dominánt, naviac podtrhnutá horizontálou novej radovej zástavby. Takto vzniknuté voľné priestranstvo je atraktívnym poloverejným potenciálom aktivít parteru pre obyvateľov i školu. Dlhá líniová hmota je želateľne traktovaná premennou typológiou bytov a jej architektonickým jazykom. Mierka a jednoduché výrazové prostriedky dávajú predpoklad príjemnej obývateľnosti prostredia v bezprostrednej blízkosti radovej architektúry. Nenarába s interpretáciou vernakulárnej znakovosti a napriek tomu nie je cudzia prostrediu obce najmä svojou mierkou a jednoduchou samozrejmosťou. Toto dáva tiež predpoklad splnenia daných investičných limitov stavby.

Isté nedostatky sú zrejmé v dispozičnom riešení jednotlivých typov bytov. Bolo by tiež treba preriešiť časť schematicky koncipovaného parkoviska v prospech zelene. Taktiež by bolo vhodné prehodnotiť mieru odstupu južnej hrany budúcich predzáhradiek a prípadne vsadenie aspoň jedného možného priečneho prepojenia, napr. pasážou veľkorysého zeleného medzipriestoru s južným pozdĺžnym koridorom.

 

1. cena znížená (1250 eur): návrh č. 13: Ing. arch. Daniela Šestinová, Ing. arch. Tomáš Ružiak, Ing. arch. Miroslav Šestina, Ing. arch. Eva Šišková, Bc. Matúš Šestina

Z hodnotenia poroty: Svojou jasnou zastavovacou schémou vhodne prepája súbor troch bytových domov priestorovo zelené priestranstvo miesta stavby južne od areálu školy voči obci. Zároveň ponúka poloverejné voľné plochy pre obyvateľov budúcich bytov s primeraným odstupom voči hmote školy. Táto prostá schéma je v danom zastavovacom i topografickom kontexte logická, účinná a rešpektuje vysokú zeleň lokality. Silnou črtou návrhu je jednoznačná jednoduchá figúra domov a zdržanlivý až strohý výraz. Tento návrh pravdivo reflektuje podstatnú podmienku úlohy, t.j. kritérium investičných nákladov. Zároveň interpretuje dávne podstatné črty pôvodnej vidieckej architektúry. Svojím objemom je malým bytovým domom sprostredkujúcim väčší objem školy voči drobnejšej mierke nižšie položenej staršej i novšej zástavby. Je možnou želateľnou podobou bytových domov pre vidiek, t.j. čoraz častejšieho prenikania novej väčšej mierky do vidieckej urbánnej štruktúry. Prostá repetícia troch rovnakých domov jednoduchej siluety spolu s jestvujúcou vysokou zeleňou vytvára predpoklad príjemného obytného prostredia i dobré zaradenie sa do budúcej štruktúry rozvoja obce v tejto jej zóne. Isté nedostatky návrhu sú v čiastočnej schematickosti niektorých dispozičných charakteristík, v traktovaní a veľkostiach otvorov a v niektorých proporčných vzťahoch samotných objemov. Potenciál využitia parteru i výraz priečelí voči škole nie je dostatočne dopracovaný.

 

3. cena zvýšená (700 eur): návrh č. 5: Ing. arch. Benjamín Brádňanský, Mgr.art. Vít Halada ArtD., Ing. arch Zoltán Holocsy PhD.

Z hodnotenia poroty: Návrh ponúkol jasnú schému troch hmôt obytných domov osadených v plynulom pokračovaní dedinskej zástavby. Orientácia na svetové strany (východ - západ) je pre funkciu bývania ideálna.

Základnou črtou návrhu je, že každá bytová jednotka ma svoj vlastný exteriérový priestor - záhradku. Rovnako autori pracujú s ďalším prvkom typickým pre vidiek - gánkom, krytou terasou. To ponúka možnosť individuálne obsadzovať prekrytý  exteriér budúcimi nájomníkmi a umožňuje individuálne zväčšenie obytnej plochy. Zvolený systém dvojpodlažnej radovej zástavby svojou mierkou vhodne a citlivo zapadá do okolitého prostredia vidieckeho urbanizmu. Porota ocenila jednoznačnosť navrhnutej urbanistickej schémy a architektonické stvárnenie domov, ktoré svojou jednoduchosťou a ľahkosťou na prvý pohľad nemajú ambíciu exhibovať.

Nedostatky návrhu porota vnímala v pomerne predimenzovanej dopravnej schéme, ktorá zbytočne zväčšuje spevnené plochy, čím vytláča spoločný komunitný priestor mimo jadra riešeného územia. Napriek tomu, že porota pozitívne hodnotila zvolený systém radovej rodinnej zástavby, má návrh určité nedostatky v dispozíciách (vertikálne rozdelenie dennej časti, poloha schodísk v jednotlivých bytoch).

Odmena (450 eur): návrh č. 17: Ing. arch. Štefan Rafanides, Ing. Dušan Selecký

Z hodnotenia poroty: Návrh ponúkol urbanistickú schému troch bytových domov. Ich osadenie na pozemku rešpektuje existujúcu zeleň. Na tomto návrhu porota ocenila, že autori svojím názorom podnietil diskusiu o vhodnosti umiestnenia škôlky na mieste, ktoré predpisovali súťažné podmienky. Tento návrh osadil budovu škôlky za objekt existujúcej základnej školy, a tým vytvoril škole veľkorysé predpolie.

 

Odmena (450 eur): návrh č. 15: Ladislav Nagy a Daniela Nagyová

Z hodnotenia poroty: Návrh zaujal svojou urbanistickou schémou štyroch objektov umiestnených na pozemku v dvojiciach do tvaru písmena L. Táto konfigurácia domov má potenciál vytvoriť medzi domami príjemné komunitné poloverejné priestory, žiaľ, tie ostali nevyužité umiestnením parkovacích plôch. Hierarchizácia priestorov od verejného parku pri škole logicky prechádza od poloverejných medzi domami až po súkromné záhradky v južnej časti pozemku.

Súťažné návrhy nájdete na linku vyhlasovateľa.

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu