InformacieSKA.sk

Uznesenie predstavenstva Slovenskej komory architektov

Úrad SKA25.06.2014UzneseniaPridať komentár
Uznesenie predstavenstva Slovenskej komory architektov

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje, že

 • zo zasadnutia sa ospravedlnili Ing. arch. A. Alexy, Ing. arch. M. Kropiláková, Ing. arch. P. Paňák, Ing. arch. V. Vršanský, Ing. E. Wernerová;
 • úlohy splatné z ostatného uznesenia boli splnené okrem úlohy F. 1, ktorej termín splatnosti trvá;

B. berie na vedomie

 • informáciu Ing. arch. I. Pleidela
  • o rokovaní so SAS o podmienkach nájmu priestorov úradu SKA a o námetoch pre ďalšiu 
spoluprácu,
  • o právnej analýze výkonu stavebného dozoru autorizovanými architektmi,
  • o priebehu VZ SKSI,
  • o liste primátorom, niektorým starostom a predsedom VÚC,
  • o liste prezidentovi Ing. A. Kiskovi,
  • o liste primátorovi hl. mesta Bratislavy doc. RNDr. M. Ftáčnikovi, CSc. vo veci súťaže 
„Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky,
  • o liste MŠ SR vo veci veslárskeho areálu Petržalka – Zemník,
  • o priebehu, výsledkoch ariešení protestu voči rozhodnutiu poroty súťaže vobci Jarok 
„Nájomné byty Jarok“;
 • informáciu Ing. O. Mihálikovej
a) o príprave aktuálneho ročníka CE·ZA·AR 2014,
b) o návrhu Štatútu registra architektonických diel,
c) o žiadosti Implementačnej agentúry pre OP ZaSI (IA ZASI) o poskytnutie informácie 
a kontaktov odborníkov na tvorbu bezbariérového prostredia v zmysle metódy „Univerzálne navrhovanie“;
 • informáciu Ing. arch. K. Viskupičovej a) o rokovaní redakčnej rady;
 • informáciu PhDr. P. Mikloša
a) o návrhu spolupráce medzi SKA a SAS;

C. schvaľuje

 • Nový Štatút registra architektonických diel (príloha);
 • Metodický pokyn pre zaradenie diel do Registra architektonických diel po zapracovaní 
pripomienok (príloha);
 • Zmenu Úhrad za výkony Slovenskej komory architektov (príloha);
 • Dodatok č. 14 k zmluve o nájme nebytových priestoroch spolu s Rámcovým návrhom spolupráce medzi SKA a SAS;
 • Honorár audítora za overenie účtovnej závierky za rok 2013;
 • Harmonogram zasadnutí predstavenstva na II. polrok 2014 (príloha);
 •  

D. súhlasí

 • s konečným vyúčtovaním a s preplatením celkových nákladov 28 115,15 € za súťaž CE·ZA·AR 2013;

E. menuje

 • sekretára poroty CE·ZA·AR 2014 Ing. O. Mihálikovú;
2. náhradníka do poroty CE·ZA·AR 2014 DPLG. Maxime Enrico (architekt, Francúzsko);

F. prijíma

 • Ing. Petra Brezu z Nižných Ružbach za dobrovoľného člena SKA; členom sa stáva 1. júla 2014;

G. ukladá

 • Ing. arch. I. Pleidelovi
  • uzatvoriť zmluvu o spolupráci s RTVS, súčasne so zmluvou o spolupráci s LOCO AGENCY 
na zabezpečenie prípravy a realizácie televízneho programu a galavečera súťaže CE·ZA·AR 
2014,
  • zaslať list primátorovi hl. mesta Bratislava doc. RNDr. M. Ftáčnikovi, CSc. vo veci súťaže 
„Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky,
  • zaslať list ministrovi školstva Doc. PhDr. D. Čaplovičovi, DrSc. vo veci veslárskeho areálu 
Petržalka - Zemník;
 • Ing. O. Mihálikovej
  • odporučiť IA ZASI, aby sa s predmetnou požiadavkou o poskytnutie informácie a kontaktov 
odborníkov na tvorbu bezbariérového prostredia v zmysle metódy „Univerzálne navrhovanie“ obrátila na špecializované pracovisko FA STU „Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania“,
  • pripraviť listy primátorom miest, starostom mestských častí Bratislavy a Košíc a predsedom VÚC s ponukou na spoluprácu, najmä pri príprave a organizovaní súťaží návrhov,
  • zabezpečiť uverejnenie na webovom sídle SKA informáciu o právnej analýze výkonu stavebného dozoru autorizovanými architektmi.

 

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 10. septembra 2014 v Bratislave, organizačne  ho zabezpečuje D. Bieliková.

Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda

Ing. Oľga Miháliková, zástupkyňa riaditeľky

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu