InformacieSKA.sk

SKA zaslala otvorený list predstaviteľom samosprávy

Úrad SKA25.06.2014AktualityPridať komentár

Predseda Slovenskej komory architektov Ing. arch. Imrich Pleidel zaslal primátorom krajských miest, niektorým starostom a predsedom VÚC otvorený list vo veci podpory organizovania urbanistických a architektonických súťaží návrhov. Prečítajte si jeho znenie. 

Vážený pán primátor / starosta / predseda vyššieho územného celku, 

dovoľte mi úvodom môjho listu Vás srdečne pozdraviť v mene členov Slovenskej komory architektov i v mene svojom.
Slovenská komora architektov je samosprávna stavovská organizácia zriadená a vykonávajúca svoju činnosť na základe zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. SKA združuje v súčasnosti približne 1700 členov – autorizovaných architektov, krajinných architektov a dobrovoľných členov. Medzi jej základné úlohy a delegované právomoci štátu patrí vykonávanie autorizačných skúšok, vedenie verejne prístupných zoznamov autorizovaných architektov a autorizovaných krajinných architektov, registra architektonických diel a vykonávanie dohľadu nad výkonom povolania svojich členov.

Naša komora ako príslušný orgán zároveň plní dôležité úlohy v medzinárodnom systéme uznávania odborných kvalifikácií pre povolanie architekt, v celoživotnom vzdelávaní architektov a pri starostlivosti o stavebnú kultúru a harmonické utváranie prostredia. Pri plnení svojich úloh vstupuje SKA do spolupráce so štátnymi orgánmi, obcami a inými právnickými osobami. Participuje na  vypracovaní a pripomienkuje legislatívne návrhy, vypracúva odborné stanoviská v oblasti tvorby  základných právnych predpisov a rozvojových koncepcií v oblasti architektúry, urbanizmu, výstavby a životného prostredia.

Jednou z dôležitých oblastí, na ktorej sa podieľa naša komora, je verejné obstarávanie v oblasti urbanizmu, územného plánovania, architektúry, výstavby a tvorby krajiny. V tejto súvislosti by sme Vám radi dali do osobitnej pozornosti možnosť použitia v rámci verejného obstarávania služieb v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva metódy súťaže návrhov podľa 4. časti zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. a vyhlášky č. 158/2006, ktorou sa upravujú podrobnosti súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva. Uvedená metóda VO je najvhodnejšia pri hľadaní optimálneho, najkvalitnejšieho riešenia nielen z hľadiska urbanisticko-architektonického a krajinárskeho, ale i z hľadiska prevádzky, ekonomiky, dlhodobej udržateľnosti, ekológie a pod. Zároveň umožňuje po vyhodnotení súťaže návrhov na základe rokovacieho konania uzavrieť zmluvný vzťah s víťazom súťaže na všetky nasledujúce výkonové fázy spracovania územnoplánovacej, resp. projektovej dokumentácie a súvisiace odborné výkony. Na Slovensku existuje v súčasnosti už veľa pozitívnych príkladov úspešne zorganizovaných a vyhodnotených urbanistických a architektonických súťaží návrhov vrátane pokračovania na vypracovaní ďalších stupňov územnoplánovacej, resp. projektovej dokumentácie.

Vážený pán primátor/starosta/predseda, dovoľte mi pri tejto príležitosti obrátiť sa na Vás so žiadosťou o podporu organizovania urbanistických a architektonických súťaží návrhov. Slovenská komora architektov Vám ochotne poskytne odbornú pomoc pri príprave, overení súťažných podmienok v zmysle § 106 ods. 2, písm. l) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a organizovaní súťaží návrhov vrátane odborného zastúpenia v porote súťaže.

Veríme, že širšie uplatnenie urbanistických, architektonických a krajinárskych súťaží návrhov prispeje k výsledkom, ktoré budú ozdobou Vášho mesta, mestskej časti, kraja a širšieho regiónu a prispejú tak zvýšeniu kvality života jeho obyvateľov a návštevníkov.

S úctou

Ing. arch. Imrich Pleidel 

predseda Slovenskej komory architektov

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu