InformacieSKA.sk

Vyhodnotenie urbanistickej súťaže návrhov na riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky

Martina Jakušová07.05.2014SúťažePridať komentár
Vyhodnotenie urbanistickej súťaže návrhov na riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky

Prvá cena: Autori: Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., Ing. Ladislav Benček, PRO.BE. Spoluautori: Ing. arch. Karol Görner, Ing. arch. Lucia Štefancová, spolupráca: Ing. arch. Igor Hianik, Ing. arch. Nikola Winková

Koncom marca 2014 vyhlásilo mesto Bratislava výsledky súťaže návrhov Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky. Túto verejnú anonymnú ideovú urbanistickú súťaž vypísalo Hl. m. SR Bratislava pod vedením hlavnej architektky Ingrid Konrad novembri 2013 a súťažné podmienky overila Slovenská komora architektov. Návrhy, ktoré postúpili do druhého kola na priame rokovacie konanie, vybrala deväťčlenná odborná porota spomedzi celkovo 15 odovzdaných návrhov. Výsledok súťaže sa stane podkladom na obstaranie urbanistickej štúdie a bude taktiež slúžiť na vypracovanie územných plánov zón podrobne regulujúcich budúci rozvoj dotknutého územia.

Súťažou mesto hľadalo inovatívne riešenia pre udržateľný rozvoj tohto územia v kontexte zavedenia električky do Petržalky. Pri riešení centrálnej osi Petržalky ide o územie, ktorým bude v budúcnosti viesť nosný systém mestskej hromadnej dopravy a v dotknutom území sa dlhodobo pripravuje udržateľný rozvoj tejto lokality. Účelom súťaže bolo obstarať spracovateľa urbanistickej štúdie pre toto územie.

Odovzdaných bolo 15 súťažných návrhov. Odborná porota zasadala vo februári 2014. Za predsedu poroty bol jednomyseľne zvolený urbanista Peter Gero, ktorý 12 rokov riadil rozvoj centrálnych častí severonemeckého mesta Hamburg. Medzi členmi poroty boli ako zástupcovia mesta hlavná architektka Ingrid Konrad a hlavný dopravný inžinier Tibor Schlosser, v porote boli aj architektka Zuzana Kordošová z MČ Bratislava-Petržalka, bratislavská urbanistka a architektka Eva Balašová, architekt Juraj Šujan za Slovenskú komoru architektov a architekt Patrik Kotas z Prahy, odborník na verejné priestory a mestskú koľajovú dopravu. Medzi zahraničnými členmi poroty boli odborníčka na rozvoj mesta Alena Kubová-Gauché z Paríža a špecialistka na verejné priestory a električkovú dopravu, architektka Barbara Jakubíková zo Štrasburgu. Náhradníkom poroty bol architekt Boris Hrbáň. Prvýkrát bol pri práci poroty ako pozorovateľ prítomný aj zástupca verejnosti. Za účasti notára bol spomedzi 39 prihlásených záujemcov vylosovaný inžinier Emil Halik z Petržalky.

Porota určila ako najlepší návrh a prvú cenu udelila autorom prof. Ing. arch. Bohumilovi Kováčovi, PhD., a Ing. Ladislavovi Benčekovi so spoluautormi Ing. Karolom Görnerom a Ing. arch. Luciou Štefancovou a spolupracovníkmi Ing. arch. Igorom Hianikom a Ing. arch. Nikolou Winkovou. Druhú a tretiu cenu porota na základe veľkého kvalitatívneho rozdielu neudelila.

Porota pri víťaznom návrhu ocenila, že ideové riešenie ponúka vznik verejných a poloverejných priestorov a zelených plôch v rozvojovej osi Petržalky, ktoré v rôznych priestorových formách vstupujú do mestskej štruktúry vzájomne na seba nadväzujúcimi polyfunkčnými centrami, ktoré sú priestorovo viazané na električkovú trať s novonavrhnutými zastávkami. Trať je pritom riešená na úrovni terénu, vďaka čomu sa električka stáva integrálnou súčasťou parteru mesta a mestskej krajiny, a jej zástavky budú iniciačnými bodmi vzniku nového mestského priestoru v nadväznosti na súčasnú Petržalku.

Hlavné mesto pripravuje verejnú prezentáciu riešenia, ktoré bude v rokovacom konaní úspešné.

Na priame rokovacie konanie vyzve mesto aj autorov návrhov, ktoré získali druhý a tretí najvyšší počet bodov – združenie Aprox-Dopravoprojekt a kolektív autorov okolo Ing. arch. Tomáša Šeba a Igora Lichého. Definitívny víťaz, spracovateľ urbanistickej štúdie na riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky, bude známy po rokovacom konaní.

Všetkých 15 súťažných návrhov nájdete na stránke vyhlasovateľa súťaže: http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11041755&p1=11049947

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu