InformacieSKA.sk

Uznesenie predstavenstva Slovenskej komory architektov

Úrad SKA07.05.2014UzneseniaPridať komentár
Uznesenie predstavenstva Slovenskej komory architektov

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

zo 16. apríla 2014

 

A. konštatuje, že

1. zo zasadnutia sa ospravedlnili Ing. arch. A. Alexy, Ing. arch. K. Viskupičová a Ing. arch. V. Vršanský;

2. úlohy splatné z ostatného uznesenia trvajú;

B. berie na vedomie

1. informáciu Ing. arch. I. Pleidela a Ing. arch. J. Šujana o pripomienkach SKA a postupe pri prerokovávaní návrhu nového stavebného zákona a nadväzujúcej novely zákona č. 138/1992 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch;

2. informáciu Ing. arch. J. Šujana o príprave zákona o Fonde na podporu umenia;

3. informáciu Ing. arch. I. Pleidela o Dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí služby STN-online;

4. informáciu Ing. arch. M. Kropilákovej o priebehu rokovania redakčnej rady a príprave elektronických Informácií SKA;

5. informáciu Ing. O. Mihálikovej

  • o príprave a rokovaniach o organizačných, finančných a zmluvných podmienkach zabezpečenia CE·ZA·AR 2014 (v programových a priestorových variantoch),
  • o uzatvorení dohody s JUDr. O. Kopšovou o pracovnej činnosti o poskytovaní pravidelného právneho poradenstva členom SKA,
  • o otvorení a priebehu výstavy CE·ZA·AR 2013 v Bratislave;

C. schvaľuje

1. zmenu Úhrad za výkony SKA (príloha č. 1);

2. zmenu Štatútu CE·ZA·AR (príloha č. 2);

3. zahraničnú pracovnú cestu EK Ing. O. Mihálikovej na rokovania ACE/EK s kanadskými licenčnými orgánmi k zmluve o vzájomnom uznávaní kvalifikácií architektov medzi EU a Kanadou, Brusel 5. - 7. mája 2014;

D. súhlasí

1. so zaradením prihlásených diel do registra architektonických diel (príloha č. 3);

2. so zaslaním diplomov CE·ZA·AR nominovaným a laureátom ceny hneď po slávnostnom vyhodnotení;

E. vymenúva

porotu pre aktuálny ročník súťažnej prehliadky CE·ZA·AR 2014 v zložení: Arch. DI M.Arch.

Marlies Breuss (Viedeň), Ing. arch. Martin Jančok (Bratislava), Ing. arch. Michal Kuzemenský (Praha), DPLG. Umberto Napolitano (Paríž), Ing. arch. MgA. Osamu Okamura (Praha), Mgr. art. Ivan Ostrochovský, ArtD. (Bratislava), Ing. arch. Peter Vitko (Bratislava);

F. prijíma

Ing. arch. Ľubomíra Peráčka z Chorvátskeho Grobu za dobrovoľného člena SKA; členom sa stáva 1. mája 2014;

G. ukladá

1. Ing. arch. I. Pleidelovi

a) vzhľadom na skutočnosť, že nájomná zmluva s SAS končí 31. 5. 2014, požiadať vedenie Spolku architektov Slovenska o stretnutie vo veci podmienok novej nájomnej zmluvy;

2. Ing. O. Mihálikovej

a) v spolupráci s prof. Ing. arch. B. Kováčom, PhD., a JUDr. O. Kopšovou pripraviť návrh nového Štatútu registra architektonických diel a Metodického usmernenia k Registru architektonických diel.

 

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 14. mája 2014 v Trnave, organizačne ho zabezpečuje D. Bieliková.

 

predseda: Ing. arch. Imrich Pleidel

zástupkyňa riaditeľky: Ing. Oľga Miháliková

Ilustračné foto: M. Jakušová

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu