InformacieSKA.sk

Uznesenie predstavenstva Slovenskej komory architektov z 12. marca 2014

Imrich Pleidel25.03.2014UzneseniaPridať komentár
Uznesenie predstavenstva Slovenskej komory architektov z 12. marca 2014

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

konštatuje, že

 • zo zasadnutia sa ospravedlnili Ing. arch. A. Alexy, Ing. arch. P. Paňák a Ing. arch. V. Vršanský;
 • úlohy splatné z ostatného uznesenia trvajú;

berie na vedomie

 • informáciu Ing. arch. I. Pleidela a Ing. arch. J. Šujana o pripomienkach SKA a postupe pri prerokovávaní návrhu nového stavebného zákona a nadväzujúcej novely zákona č. 138/1992 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch;
 • informáciu Ing. arch. I. Pleidela o postúpení podnetu Ing. arch. I. Matušíka na prešetrenie Disciplinárnej komisii a súťažnému výboru SKA a o stretnutí s vedením Spolku architektov Slovenska ohľadom špecifikovania požiadavky spolupráce pri zabezpečení konferencie k 100. výročiu narodenia prof. E. Kramára;
 • informáciu Ing. O. Mihálikovej o rokovaní s JUDr. O. Kopšovou o podmienkach poskytovania právneho poradenstva členom Slovenskej komory architektov;
 • informáciu Ing. arch. M. Kropilákovej o výsledku rokovania redakčnej rady;
 • informáciu Ing. E. Wernerovej o pripravovanom projekte 20 rokov slovenskej krajinnej a záhradnej architektúry;
 • informáciu Ing. arch. K. Viskupičovej a Ing. E. Wernerovej o otvorení a priebehu výstavy CE·ZA·AR 2013 v Banskej Bystrici;

schvaľuje

 • finančný príspevok (400,- €) Ing. arch. R. Mihalčíkovej na technické zabezpečenie výstavy a náklady tlače a distribúciu katalógu pri príležitosti 100. výročiu narodenia prof. E. Kramára;
 • finančný príspevok (300,- €) Spolu architektov Slovenska na technické zabezpečenie konferencie k 100. výročiu narodenia prof. E. Kramára;
 • vyúčtovanie 2 653,79 € SAS za služby spojené s nájmom úradu komory za rok 2013;
 • pracovné miesto právnej poradne formou čiastočného pracovného úväzku;
 • Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služby STN-online;
 • úpravu čl. 8 Skúšobného poriadku SKA;
 • seminár pre architektov a projektantov v Banskej Bystrici;

súhlasí

 • s novou koncepciou CE·ZA·AR 2014 prezentovanou Mgr. Ňunézom;
 • s návrhom listu Výboru krajinných architektov pri SKA pre AA a KA pri príprave projektu 20 rokov slovenskej krajinnej a záhradnej architektúry;
 • s nomináciou Ing. O. Mihálikovej do medzirezortnej pracovnej skupiny MŠVVŠ SR;
 • s partnerskou spoluprácou pri organizovaní výstav LAND-URBIA 2014;
 • s prevzatím záštity nad architektonickými výstavami a odbornými podujatiami o ženách architektkách v SR Women Architects;
 • s návrhom MŠVVŠ SR o menovanie člena do Autorizačného výboru SKA Mgr. A. Fodorovej namiesto Mgr. G. Princovej, PhD. z dôvodu nástupu na materskú dovolenku;

poveruje

Ing. arch. I. Pleidela na základe získania bližších informácií na prevzatie záštity SKA na odbornej konferencii Smart Cities;

nesúhlasí

s finančným príspevkom Ing. arch. M. Maníka (ARCHITEKT EUGEN KRAMÁR, n.o.) pri podpore knižného vydania spomienok prof. E. Kramára vzhľadom na schválenie poskytnutia príspevkov na podujatia k 100. výročiu narodenia prof. E. Kramára v zmysle bodu C.1 a C.2.;

vyhovuje

odvolaniu Ing. arch. J. Uličného a zrušuje Rozhodnutie Autorizačného výboru č. KA-57/2014 vo veci vyčiarknutia zo zoznamu autorizovaných architektov a odpúšťa Ďalší príspevok na činnosť orgánov komory za rok 2013 v zmysle čl. 12 ods. 1 štatútu SKA;

zamieta

odvolanie Ing. arch. P. Zemana vo veci rozhodnutia Autorizačného výboru č. KA-59/2014 o vyčiarknutí a rozhodnutie výboru potvrdzuje;

ukladá

 • Ing. arch. I. Pleidelovi
  • rokovať s Mgr. P. Ňunézom o finančných a zmluvných podmienkach zabezpečenia CE·ZA·AR 2014 v programových a priestorových variantoch,
  • rokovať s vedením Spolku architektov Slovenska o podmienkach predĺženia nájomnej zmluvy,
  • uzavrieť Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služby STN-online;
 • Ing. O. Mihálikovej uzavrieť s JUDr. O. Kopšovou dohodu o pracovnej činnosti o poskytovaní pravidelného právneho poradenstva členom Slovenskej komory architektov.

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 9. apríla 2014 v Bratislave, organizačne ho zabezpečuje D. Bieliková.

 

Ing. arch. Imrich Pleidel
predseda

Ing. Oľga Miháliková
zástupkyňa riaditeľky

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu