InformacieSKA.sk

Účasť zástupcov SKA v porotách súťaží: nie za každú cenu, ale citlivo zvážiť

Ľubomír Lapšanský25.03.2014NázorPridať komentár
Účasť zástupcov SKA v porotách súťaží: nie za každú cenu, ale citlivo zvážiť

Cyklotrasa Devínska cesta – architektonický problém

Snaha Slovenskej komory architektov pokúsiť sa v maximálnej možnej miere mať pod dohľadom pokiaľ možno čo najväčší počet vyhlásených súťaží návrhov je chvályhodná. Účasť zástupcu našej profesijnej inštitúcie v porote, prípadne vo výberovej komisii by mala garantovať aj istý štandard víťazného návrhu z hľadiska architektonických kritérií. Výsledná kvalita je však často priamo úmerná úrovni všetkých posudzovaných návrhov. Až na výnimky je to škoda. Škoda v prípade, keď porota napriek tejto skutočnosti víťazný návrh prezentuje ako najlepšie riešenie bez upozornenia, že je to najlepšie riešenie len z posudzovaných riešení. A to môže byť veľký rozdiel.

Na jeseň minulého roku boli vyhlásené výsledky verejnej ideovej architektonicko-urbanistickej súťaže na riešenie Cyklotrasy Devínska cesta, ktorej cieľom bolo podľa súťažných podmienok „nájsť technicko-ekonomické riešenie cyklistickej cesty z Bratislavy, Karlova Ves do Devína“. Vyhlasovateľom súťaže bola mestská organizácia Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. m. SR Bratislavy (STaRZ). Porota mala 13 členov a jedného experta zo Slovenskej komory architektov. Okrem hlavnej architektky mesta, zástupcu ministerstva dopravy (vo funkcii národného cyklokoordinátora) a jedného zástupcu cyklistickej verejnosti boli všetci ostatní predstaviteľmi miestnej samosprávy. V porote však nebol žiaden špecializovaný odborník, odborník na cestnú dopravu, projektant cestných a dopravných stavieb či zástupca dopravného inšpektorátu... Pritom Cyklotrasa Devínska cesta je v prvom rade dopravný problém!

Je to problém, ktorému sa venujem už niekoľko rokov a venovali sa mu aj viaceré inštitúcie a projekčné kancelárie vrátane Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na jednotlivé úseky tejto cyklotrasy už existujú aj rôzne stupne projektovej dokumentácie: od technickej štúdie na celú trasu (Terraprojekt 2007), cez dokumentáciu pre územné rozhodnutie úseku od Devína po kameňolom (2009) až po realizačnú dokumentáciu zrealizovaného úseku na konzole protipovodňovej ochrany v Devíne (2009).

V tejto situácii bolo - nie len podľa mňa - kontraproduktívne vyhlasovať takúto súťaž. A kontraproduktívne je dnes víťazný návrh prezentovať (STaRZ, Hlavné mesto SR Bratislava) za nové záväzné riešenie bez jeho podrobenia odbornej oponentúre. Napriek tomu sa vyhlasovateľ súťaže rozhodol odborné posúdenie súťažných návrhov zveriť jedinému odborníkovi – zástupcovi SKA. Som presvedčený, že keby mal náš zástupca v porote znalosť o predchádzajúcej genéze cyklotrasy Devínska cesta, tejto úlohy (aj honoráru) by sa vzdal, prípadne by si privolal aj spomínaných odborníkov. Nemohlo by sa potom stať, že víťazné riešenie cyklotrasy počíta so štyrmi križovaniami cestnej komunikácie (Devínskej cesty), z toho trikrát úrovňovo. Je to z hľadiska bezpečnosti samotných cyklistov jednoznačne krok späť. Je to krok späť aj oproti spomínanej technickej štúdii, podľa ktorej by cyklistická trasa ani raz nekrižovala cestnú komunikáciu.

Pri lepšej informovanosti o všetkých kontextoch vyhlasovaných súťaží by bolo možné ľahšie vystihnúť vhodnosť účasti zástupcu SKA pri ich organizovaní. Slovenskej komore architektov by malo záležať na udržaní jej vysokého kreditu v spoločnosti aj citlivým zvážením účasti jej zástupcov pri podobných akciách. Lebo za všetkým sú ľudia.

Ing. arch. Ľubomír Lapšanský je autorizovaným architektom. Je spoluautorom technickej štúdie na celú trasu (Terraprojekt 2007), dokumentácie pre územné rozhodnutie úseku od Devína po kameňolom (2009) a dokumentácie pre realizáciu stavby zrealizovaného úseku na konzole protipovodňovej ochrany v Devíne (2009).

Poznámka člena redakčnej rady:

V praxi sa stretáme s viacerými druhmi súťaží a len niektoré sa organizujú s účasťou slovenskej komory architektov. Komora ponúka vyhlasovateľom svoju pomoc, zodpovednosť za priebeh súťaže ale má vyhlasovateľ a ním menovaná porota. Komora môže na požiadanie vyhlasovateľa overiť súťažné podmienky. Súťaž na cyklotrasu Devínska cesta nebola overovaná komorou architektov a nikoho nepoverila, aby v súťaži komoru oficiálne zastupoval. Účasť člena komory v porote, ak bol vyhlasovateľom k účasti vyzvaný, je jeho osobným rozhodnutím a za svoje účinkovanie v porote nesie svoju individuálnu odbornú zodpovednosť. Samozrejme, ako každý autorizovaný architekt svojou činnosťou prispieva ku dobrej (alebo zlej) povesti celej komory. V prípade, ak má niekto vážne podozrenie, že sa autorizovaný architekt pri výkone odbornej činnosti dopustil konania, ktoré je v rozpore profesiovou etikou alebo disciplinárnym poriadkom, má na to upozorniť komoru.

 

Ing. arch. Jan Komrska, CSc.

obrazové prílohy: STaRZ Bratislava

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu