InformacieSKA.sk

Súťaž Trenčín − mesto na rieke

Martina Jakušová25.03.2014SúťažePridať komentár
Súťaž Trenčín − mesto na rieke

Mesto Trenčín vyhlásilo koncom januára medzinárodnú verejnú anonymnú ideovú súťaž na urbanistické riešenie prepojenia centra mesta Trenčín s oboma brehmi rieky Váh. Súťažné návrhy sa stanú podkladom pre tvorbu Územného plánu centrálnej mestskej zóny.

Nutnosť zmien urbánnej štruktúry mesta Trenčín je vyvolaná preložením železničnej trate v centre mesta, ku ktorej práve dochádza v rámci modernizácie európskeho železničného koridoru s plánovaným ukončením do roku 2016. Formou súťaže hľadá komplexné urbanistické riešenie na prepojenie centra mesta s riekou a využitie priestoru, ktorý sa zmení po modernizácii a prekládke železničnej trate. Návrhy majú nájsť spôsob, ako prekonať dopravné bariéry, prepojiť historické centrum s oboma brehmi rieky Váh a umožniť mestu žiť v dotyku s riekou. Ako pre Informácie SKA povedala Ing. arch. Katarína Jägrová, kurátorka súťaže, ideová súťaž hľadá novú nadčasovú interpretáciu obrazu mesta vychádzajúcu z existujúcich štruktúr, genia loci, súčasného charakteru mesta a súbežne rozvíjajúcu nový dialóg, napätie medzi existujúcim a novodobým. „Práve časť mesta v bezprostrednej nadväznosti na historické jadro a s priamym prepojením na rieku má potenciál vytvoriť novú platformu pre budúci dynamický rozvoj. Očakáva sa, že súťažné tímy v svojich návrhoch vygenerujú bohaté mixy užívania, podporia environmentálne princípy a vytvoria ekologicky i ekonomicky udržateľné územie. Proces transformácie Trenčína je inovatívny. Podmienky, nároky na budúci rozvoj centrálneho mestského prostredia sa formovali v opakovaných diskusiách s odbornou a širokou verejnosťou. Do procesu boli zapojené i akademické štruktúry, hľadali sa nové, špecifické riešenia územia, či už formou workshopu alebo semestrálnymi prácami prezentovanými a pripomienkovanými občanmi Trenčína,“ pokračuje K. Jägrová.

Porota súťaže

Vyhlasovateľ zostavil početnú porotu a skupinu expertov s medzinárodnou účasťou, čo by malo zaručiť nezávislosť výsledku súťaže. Široké zastúpenie odborníkov aj z príbuzných súvisiacich oblastí by malo viesť ku komplexnosti odborného posúdenia súťažných návrhov.

 

Riadni členovia medzinárodnej poroty:

Nezávislí:

 • Uli Hellweg (Internationale Bauausstellung − IBA GmbH, Hamburg, Nemecko),
 • Prof. emeritus Robert Schnüll (Institut für Verkehrswirtschaft, Straßenwesen und Städtebau an der Universität Hannover / Institute for transport, economics, roadways and town and City planning Hannover University. Associate of Schnüll, Haller und Partner – Hannover, Germany),
 • Prof. Thomas R. Matta (emeritný profesor, HSR Hochschule für Technik Rapperswil, Švajčiarsko),
 • Drahan Petrovič (Inštitút urbánneho rozvoja, Bratislava, SR),
 • Juraj Šujan (Slovenská komora architektov, Bratislava, SR),
 • Peter Gero (riaditeľ rozvoja a výstavby centrálnych štvrtí mesta Hamburg a.D., odborný garant projektu Trenčín si Ty),
 • Martina Veselá (Národní památkový ústav Telč, Česká republika),
 • Daniela Gažová (SPECTRA centrum excelencie pri STU Bratislava, SR),
 • Pavol Kajánek (riaditeľ divízie výskumu a vývoja, Výskumný ústav dopravný, a.s., Žilina, SR),
 • Tomáš Hanáček (doktorand, Fakulta architektúry STU Bratislava, člen pracovného tímu projektu Trenčín si Ty)

Za vyhlasovateľa:

 • Martin Beďatš (vedúci útvaru hlavného architekta mesta Trenčín)

 

Experti poroty:

Nezávislí:

 • Pamiatková starostlivosť: Jozef Múdry (Krajský pamiatkový úrad Trenčín, SR), Lýdia Kubeková (Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Bratislava),
 • Ekológia: Eva Wernerová (AWE – ateliér záhradnej tvorby, členka výboru krajinných architektov pri Slovenskej komore architektov, Piešťany, SR),
 • Vodné toky: prof. Viliam Macura (Katedra vodného hospodárstva krajiny, STU Bratislava, SR),
 • Urbánna ekonómia: Viktor Nižňanský (Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o.Piešťany, SR),
 • Doprava: Jiří Kašpar (autorizovaný dopravný inžinier, DHV CR, s.r.o., Praha, ČR),
 • Urbánna bezpečnosť: Vladimír Ondrejička (SPECTRA centrum excelencie pri STU Bratislava, SR) 


 • Sociológia, výskum verejnej mienky:
 Miroslav Švec (Dicio Marketing, s.r.o., Bratislava, SR).

Za vyhlasovateľa:

 • Urbanizmus: Dušan Šimun (Mesto Trenčín, útvar hlavného architekta),
 • Doprava: Jarmila Maslová (Mesto Trenčín, útvar životného prostredia investícií a dopravy).

 

Participácia verejnosti

Zadanie súťaže prihliada na takmer trojročný proces komunikácie s odbornou i laickou verejnosťou, ktorý v Trenčíne prebiehal v participatívnom projekte nazvanom Trenčín si Ty. V rámci neho zástupcovia mesta absolvovali množstvo otvorených diskusií s odbornou verejnosťou, multidisciplinárne cielených odborných seminárov a konzultácií, ako aj diskusií s verejnosťou a prieskum verejnej mienky. Záznamy z týchto stretnutí, výstupné správy, foto- a videoreportáže, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke www.trencinsity.sk v časti galéria. Sumárne výstupy boli spracované do brožúry, ktorá tvorí jeden zo súťažných podkladov. Riešeniu územia sa venovali aj  študenti Fakulty architektúry STU Bratislava, ktorí riešili tému Trenčín - mesto na rieke v rámci svojich ročníkových zadaní. Tieto práce sú dostupné na linku na stránke STU Bratislava.

 

Ing. arch. Martina Jakušová

obrazové prílohy: Mesto Trenčín

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu