InformacieSKA.sk

Žilina – Centrum Rudiny 3.cena, súťažný návrh „A“

Redakcia10.02.2014SúťažePridať komentár
Žilina – Centrum Rudiny 3.cena, súťažný návrh „A“

autorský kolektív: 

Ing. arch. Michal Diviš, Konská 315, 013 13 Rajecké Teplice
Ing. arch. Peter Šoltész, Polomská 1781/2, 010 08 Žilina
Ing. arch. Silvia Jančiaková, Fatranská 3100/4, 010 08 Žilina
Ing. arch. Kristína Kováčová, Stránske 235, 013 13 Rajecké Teplice

Z hodnotenia poroty:

Návrh riešenia v základnej koncepcii rozmiestňuje jednotlivé nové funkcie s vytvorením jednoznačného hlavného pešieho prepojenia v smere Sever – Juh. V riešení ale absentuje podobne jednoznačne koncipované hlavné pešie prepojenie v smere Východ- Západ vo väzbe na existujúcu zastávku MHD na ulici A. Rudnaya, a možnú , ale z hľadiska plánovaného zámeru  aj potrebnú, novu zastávku na ulici Obvodovej. Nedostatočným sa tiež javí pešie prepojenie existujúcich OC LIDL a OC TESCO s navrhovaným hlavným centrálnym priestorom obvodového centra na takto komponovanom novom priečnom pešom V-Z prepojení. 

Z hľadiska širších dopravných vzťahov je základná koncepcia dopravnej obsluhy správne koncipovaná na komunikácie Obvodovú a Centrálnu, ktoré predstavujú hlavné dopravné komunikácie po obvode riešeného územia, ale navrhovaná dopravná obsluha v napojení na kapacitne nedostatočný vnútorný komunikačný  systém sídliska na, ulicu Bajzovu, je negatívom riešenia. Nevhodným sa tiež javí  aj navrhovaná hmota obytného objektu na východnom ohraničení  riešeného územia vo vzťahu k existujúcemu bytovému domu na ulici Bajzovej.  Rovnako jeho úrovňová dopravná obsluha  je negatívom tak k existujúcej ako aj navrhovanej bytovej funkcii. Navrhovane spevnené plochy hlavného  centrálneho priestoru svojim organickým riešením  nevymedzujú  jednoznačne definovaný priestor hlavného námestia.

Otvorenie hlavného centrálneho priestoru zo strany severnej k  jestvujúcim vežovým bytovým domom priľahlej obytnej zóny s ich nevyhovujúcim  architektonickým riešením sa tieto  stávajú súčasťou nového námestia, čím sa negatívne ovplyvňujú jeho celkový výraz.

Z hľadiska navrhovaných funkcii návrh v zásade rieši optimálne rozmiestnenie nových funkcií, s dostatočnými kapacitnými parkoviskami vrátane parkovacieho domu. Problematickým sa ale javí už spomínaný bytový dom na východnom okraji riešenej zóny ale aj navrhovaná administratívna funkcia v západnej časti centra. Rozsah tejto funkcie, vzhľadom na súčasné spoločensko-ekonomické podmienky  sa, aj z hľadiska požiadaviek investora, javí nereálnym.

Z hľadiska etapizácie a tým aj následnej možnej realizácie a tým aj reálnosti navrhovanej urbanisticko-architektonickej koncepcie, je tento návrh vhodným riešením a umožňuje tak postupnú realizáciu  obvodového centra. 

Autorská správa:

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu