InformacieSKA.sk

Žilina – Centrum Rudiny 1.cena, súťažný návrh „G“

Redakcia10.02.2014SúťažePridať komentár
Žilina – Centrum Rudiny 1.cena, súťažný návrh „G“

autorský kolektív:    

PROMA, s.r.o., Ul. Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina
v zložení: Ing. arch. Miroslav Marendiak, Ing. arch. Jozef Sobčák

Z hodnotenia poroty:

Súťažný návrh „G“ logicky a jasne pripája Centrum Rudiny ll. na urbanistickú štruktúru mesta. Plne rešpektuje hlavný peší ťah, ktorý je v S-J smere vedený z centra mesta cez Centrum Rudiny l do vlastného riešeného územia, kde na jeho krížení s ďalšími pešími osami správne situuje ústredný - centrálny verejný priestor tohto centra.

Vnútorné a vonkajšie väzby Centra Rudiny ll. akceptujú a využívajú preddefinované väzby a prepojenia  na mesto Žilina a jeho mestské časti so svojimi obvodovými a okrskovými centrami.

Urbanistická koncepcia riešenia aj základné rozvrhnutie funkčných zón je správne, vhodne podporuje vyriešenie vnútorných väzieb medzi navrhovanými a existujúcimi objektmi.

Návrh predkladá adekvátne riešenie polyfunkčného centra so zariadeniami vyššej a základnej občianskej vybavenosti a bývania. Veľkopriestorové formy predajných jednotiek vhodne radí do západnej časti disponibilnej plochy ku stávajúcemu OD TESCO. Obytná funkcia je rozvinutá vo východnej časti územia, čo je považované za pozitívum.

Plochy verejných priestorov a obvodového parku s oddychovými plochami a bohatou zeleňou sú dimenzované dostatočne, zodpovedajúco svojmu významu v organizme centra a obvodu. Umiestnenie centrálneho verejného priestoru – námestia do prirodzeného priesečníka peších trás je výborne situované. Samotné riešenie námestia s pobytovou funkciou, ktoré má byť jadrom zóny Rudiny II a tiež južnej časti Žiliny je primerané.

Súťažný návrh sa snažil navrhnúť centrum ako dominantu obvodu prejavujúcu sa nie len funkciou ale aj hmotovo-priestorovým pôsobením v rámci obvodu Rudiny. Vzhľadom k dominancii jestvujúcich troch 13 podlažných bytových domov a dvoch 8 podlažných sekciových domov uzatvárajúcich severnú a východnú stranu riešeného územia, bola úloha obtiažna. Napriek tomu autori vyjadrili kultivovaný názor na riešenie ťažiskového priestoru územia a hmotovo-priestorové vyjadrenie zvládli dobre. Sporné sa javia hmoty obytných častí centrálneho útvaru z dôvodu  malého objemu na účelné rozvinutie pôdorysov obytného podlažia.

Jedine tento súťažný návrh priznal významný nárast dopravnej záťaže do riešeného územia  a adekvátne tomu ho aj riešil návrhom prestavby jestvujúceho dopravného pripojenia OD TESCO na Obvodovú ulicu úrovňovou križovatkou tvaru „T“ na okružnú križovatku. Je trochu chybou, že nevyužil kapacitu navrhnutej okružnej križovatky aj na dopravné pripojenie supermarketu LIDL. Zmena miesta dopravného napojená supermarketu LIDL by výrazne napomohla upokojiť dopravnú situáciu v križovatke ulíc Obvodová a Bajzova. 

V sprievodnej správe autori uviedli: „Tento návrh si dáva za úlohu vybudovať pre hore uvedené funkcie za najnižšie náklady, ale so zohľadnením niektorých funkcií, ktoré sú pre fungovanie tohto komplexu nevyhnutné.“ Tento cieľ ich podľa všetkého brzdil pri veľkorysejšom a z hľadiska optimálneho využitia daností územia vhodnom riešení, ktorým by bolo doplnenie dopravnej obsluhy lokality aj z južnej strany, z ulice Centrálna, čo by bolo riešenie primerané významu centra a jeho polohovej rente. Preverenie takejto možnosti v ďalších etapách spolupráce s vypisovateľom súťaže by bolo určite žiaduce.

Parkovacie plochy pre návštevníkov navrhovaných predajných zariadení sú umiestnené v strede priestoru a kvalita urbanistickej štruktúry tým trochu trpí, ale je to zároveň výborná disponibilná plocha na iné využitie, keď by sa v budúcnosti pristúpilo k dopravnej obsluhe z Centrálnej ulice. Kladom je to, že autori nepredimenzovali počty parkovacích staní, pretože predpokladajú, že sa budú využívať existujúce kapacity pri OD TESCO, čo považujeme za správne. Dopravná obsluha východnej časti centra a bývania je napojená na koncový bod miestnej obslužnej komunikácie v obytnej zóne, čo nie je vhodné vzhľadom k už jestvujúcej záťaži na MK. Toto je ďalší argument pre hľadanie riešenia dopravného napojenia z Centrálnej ulice.

Hlavná pešia trasa je umiestnená správne, rozvinutie ďalších peších trás je logické a zabezpečuje vhodnú pešiu obsluhu územia.

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu