InformacieSKA.sk

Uznesenie predstavenstva Slovenskej komory architektov

Úrad SKA05.02.2014UzneseniaPridať komentár

SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV
XI. volebné obdobie

6

UZNESENIE

predstavenstva Slovenskej komory architektov

z 5. februára 2014

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

 

 1. konštatuje, že

  1. zo zasadnutia sa ospravedlnili Ing. arch. M. Drahovský, Ing. arch. J. Šujan, doc. Ing. arch. Ľ. Vitková, PhD., Ing. Wernerová;

  2. úlohy splatné z ostatného uznesenia trvajú;

  3. Newsletter SKA Aktuality bude aj naďalej pripravovaný a rozosielaný v zmysle uznesenia predstavenstva E.1.a) z 24. októbra 2013, v gescii predsedu a riaditeľky úradu;

 

 1. berie na vedomie

 1. informáciu Ing. arch. I. Pleidela

  1. o pripomienkach SKA a postupe pri prerokovávaní návrhu nového stavebného zákona a nadväzujúcej novely zákona č. 138/1992 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch,

  2. o priebehu rokovaní s generálnym komisárom pre prípravu slovenskej expozície EXPO 2015,

  3. o stave príprav CE·ZA·AR 2014 a záveroch z porady predsedu,

  4. o podnetoch Ing. arch. I. Matušíka na začatie disciplinárneho konania,

  5. o novom koncepte CE·ZA·AR 2014,

  6. o posúdení prihlásených diel do Registra architektonických diel;

 1. informáciu Ing. O. Mihálikovej

  1. o seminári pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky 15. 1. 2014,

  2. o stave prípravy ročenky,

  3. o zániku členstva troch dobrovoľných členov z dôvodu nezaplatenia príspevku;

 1. informáciu Ing. arch. M. Kropilákovej

  1. o výsledku rokovania redakčnej rady;

 

 1. schvaľuje

  1. predložené Pripomienky SKA k návrhu nového Zákona o územnom plánovaní a výstavbe (stavebný zákon) v znení 10. pracovnej verzie zo dňa 30. 1. 2014;

  2. zmenu  Pravidiel podpory verejnej prezentácie vlastnej celoživotnej architektonickej tvorby (príloha);

  3. koncepciu vydávania elektronickej formy Informácií v periodicite 10 čísiel/ročne, spravidla v nadväznosti na rokovania predstavenstva;

  4. finančný príspevok Ing. arch. D. Voštenákovi na technickú prípravu a zabezpečenie výstavy pri príležitosti životného jubilea;

  5. zahraničnú pracovnú cestu EK Ing. O. Mihálikovej Brusel 10.-12.2.2014;

  6. zahraničnú pracovnú cestu Ing. arch. I. Pleidela, Ing. O. Mihálikovej a Mgr. M. Marošovej, Ustroň 6.–8.3.2014 (náklady na ubytovanie a stravu hradí pozývajúca strana);

  7. zahraničnú pracovnú cestu ENACA Ing. O. Mihálikovej a Mgr. M. Marošovej, Budapešť 27.-28.3.2014;

  8. úhradu členského ACE 2013 vo výške 4 574,- €;

  9. účasť prof. Ing. arch. B. Kováča, PhD. na 3. ročníku Inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu v akademickom roku 2012/2013, ktorý sa koná 6. februára 2014 v úrade SKSI;

  10. účasť Ing. arch. I. Pleidela na Stretnutí lídrov slovenského stavebníctva 2014, ktoré sa koná 27. marca 2014 v Incheba Expo Bratislava;

  11. harmonogram výstav CE·ZA·AR 2013 (príloha);

   1.  

 1. súhlasí

  1. so zaradením prihláseného diela do registra architektonických diel (príloha);

  2. so spoluprácou pri realizácii konferencie k 100. výročiu narodenia prof. E. Kramára;

  3. s preplatením cestovných nákladov ZSC Praha ČKA, Ing. O. Mihálikovej a Mgr. M. Marošovej vo výške 280,26 €;

  4. s partnerstvom SKA s vydavateľom ERA Média časopisu ERA21;

 

 1. ukladá

 1. Ing. arch. I. Pleidelovi

  1. postúpiť podnety Ing. arch. I.  Matušíka na prešetrenie Disciplinárnej komisii a súťažnému výboru SKA,

  2. prostredníctvom osobného stretnutia s vedením Spolku architektov Slovenska došpecifikovať požiadavky spolupráce pri realizácii konferencie k 100. výročiu narodenia prof. E. Kramára;

 1. Ing. O. Mihálikovej

  1. zaslať list Ing. arch. Akad. arch. J. Šteckovi ohľadom doplnenia podkladov potrebných pre zaradenie jeho diela do Registra architektonických diel,

  2. rokovať s JUDr. O. Kopšovou o podmienkach poskytovania pravidelného právneho poradenstva členom Slovenskej komory architektov;

 1. prof. Ing.  arch. B. Kováčovi, PhD. a Ing. O. Mihálikovej

  1. pripraviť návrh zmeny Štatútu registra architektonických diel;

 1. Redakčnej rade

  1. na základe analýzy navrhnúť prípadné úpravy web stránky SKA.

 

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 12. marca 2014 v Bratislave, organizačne zabezpečuje D. Bieliková.

    Ing. arch. Imrich Pleidel
predseda

Ing. Oľga Miháliková
zástupkyňa riaditeľky

 

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu