InformacieSKA.sk

Urbanisticko-architektonická súťaž „Žilina – Centrum Rudiny II“

Redakcia07.02.2014SúťažePridať komentár

ISTROFINAL, a.s., Mydlárska 8718/7A, 010 01 Žilina ku dňu 23.10.2013 vyhlásil podľa § 847 až 849 Občianskeho zákonníka a podľa Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov verejnú anonymnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž na riešenie . Súťaž bola overená Slovenskou komorou architektov.

Cieľom tejto urbanisticko-architektonickej súťaže bolo získanie návrhov na riešenie obvodového Centra Rudiny II., územia vymedzeného na severe existujúcou obslužnou komunikáciou, na západe Obvodovou ulicou – hlavnou zbernou komunikáciou, na východe Bajzovou a na juhu Centrálnou ulicou – hlavnou zbernou komunikáciou zóny Solinky. V súlade s ÚPN-M Žilina v znení ZaD č. 1 sa dôraz kladie na komplexnú kvalitu riešenia celého vymedzeného územia s vyriešením ústredného - centrálneho verejného priestoru pri rešpektovaní požadovaných väzieb na mesto Žilina a jeho mestské časti.

územia obvodového centra Rudiny II. v Žiline

Zasadnutie poroty začalo o 9.00 hodine a otvoril ho jej predseda prof. Ing. arch. Štefan Šlachta PhD. Rokovania sa zúčastnili všetci členovia a náhradníci poroty. Porota pracovala v zložení: prof. Ing. arch. Štefan Šlachta PhD. – predseda poroty, Ing. Slavomír Bodis – podpredseda poroty, Mgr. art. Róbert Dúbravec,  Ing. arch. Dušan Maňák a Ing. arch. Ľuboslav Mlynarčík. Na práci poroty bez hlasovacieho práva sa podieľali náhradníci: Ing. arch. Ľubica Koreňová, Ing. arch. Pavel Kropitz, Ing. Marián Madunický a expert poroty na dopravné riešenia prof. Ing. Ján Čelko PhD.

Z  13 vyzdvihnutých Súťažných podmienok a podkladov bolo v termíne do 09.12.2013 do 15.00 hodiny, určenom v Súťažných podmienkach, osobne doručených 7 súťažných návrhov a doručenie 5-ich  súťažných návrhov poštou a kuriérom bolo avizované. Z tých 4 boli v súlade so Súťažnými podmienkami doručené vyhlasovateľovi 10.12.2013 do 13-ej hodiny. 1 súťažný návrh bol doručený kuriérom po stanovenom termíne doručenia 10.12.2013 o 13.50 hod. Návrh bol včas avizovaný a odoslaný na prepravu dňa 09.12.2013 o 14.10 hod. Podľa súťažných podmienok na prepravu mal byť súťažný návrh podaný najneskôr do 09.12.2013 do 15.00 hodiny. Do súťaže bolo spolu doručených 12 návrhov, ktoré boli podľa času doručenia označené postupne písmenami A až L.

Vzhľadom na to, že súťažný návrh L bol do súťaže doručený po stanovenom termíne doručenia, overovacia komisia ho neotvorila s tým, že o jeho zaradení alebo vylúčení zo súťaže bude rozhodovať porota.

Osobitne rokovala porota o návrhu  „L“a po rozprave o možných postupoch. Hlasovaním pomere 5:0 rozhodla, že tento návrh bude do súťaže zaradený, ak splní podmienky určené v súťažných podmienkach. Spôsob spracovania a označenia návrhu. Návrh „L“tieto podmienky splnil. V súťaži bolo teda posudzovaných a hodnotených všetkých 12 doručených súťažných návrhov označených  „A – L“.

Po ukončení rozpravy osobitne o každom návrhu predseda poroty vyzval riadnych členov poroty na hlasovanie osobitne o každom návrhu. Porota hlasovaním rozhodla o postupe do ďalšej, 2. časti hodnotenia. Výsledkom hlasovania je výber súťažných návrhov postupujúcich do ďalšieho posudzovania.

Do druhej časti hodnotenia na základe výsledkov hlasovania postúpilo 5 súťažných návrhov: „A“,  „B“, „G“, „H“ a  „J“.

Po podrobnom preštudovaní, rozprave a zhodnotení týchto návrhov prebehlo následne anonymné hlasovanie o určení poradia. Na základe výsledkov tajného hlasovania sa súťažné návrhy umiestnili takto:

 1. poradie súťažný návrh „G“,
 2. poradie súťažný návrh „H“,
 3. poradie súťažný návrh „A“.
 4. poradie súťažnýnávrh „B“
 5. poradie súťažný návrh „J“

Po určení poradia návrhov porota pokračovala rokovaním o udelení cien a o počte udelených odmien a určení výšky finančnej odmeny/odmien. V zmysle súťažných podmienok boli udelené nasledujúce ceny a odmeny:

 1. cena    1 800,- €    súťažný návrh „G“, 
 2. cena    1 100,- €    súťažný návrh H“
 3. cena     800,- €    súťažný návrh A“

a nasledujúce 3 odmeny v rovnakej výške:

 1. odmena               600,- €    súťažnýnávrh „B“,
 2. odmena               400,- €    súťažný návrh „J“,
 3. 3.3 – 3.9. odmena   114,- €    súťažným návrhom „C“, „D“, „E“, „F“, „I“, „K“, „L“.  

Ukončením hlasovaní o určení poradia súťažných návrhov a udelenia cien a odmien porota pristúpila k otváraniu obálok s označením „AUTOR“ v poradí, v akom sa jednotlivé súťažné návrhy vo verejnej anonymnej súťaži Žilina – Centrum Rudiny II. umiestnili.

Výsledky súťaže návrhov sú nasledujúce:

1. cena        Súťažný návrh G:      vo výške   1 800,- €

 PROMA, s.r.o., Ul. Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina

autorský kolektív:    PROMA, s.r.o., Ul. Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina

v zložení: Ing. arch. Miroslav Marendiak, Ing. arch. Jozef Sobčák

2.  cena          Súťažný návrh H:     vo výške  1 100,- €

 APROX s.r.o., Arménska 1A, 821 06 Bratislava

autorský kolektív:    APROX s.r.o., Arménska 1A, 821 06 Bratislava

v zložení:               

Ing. arch. Ľubomír Mezovský, Tomášikova 50E. 831 04 Bratislava
Ing. arch. Vladimír Hrdý, Furdekova 5, 851 00 Bratislava
Ing. Peter Dolinajec, Rezedová 1488/10, 821 01 Bratislava
Ing. Marián Kriššák, Kuzmányho 21, 060 01 Kežmarok
Ing. Branislav Groch, Matejovie 545/15, 033 01 Liptovský Hrádok
Ing. arch. A. Káčerová, Rajecká 38, 821 07 Bratislava
Ing. Romana Hronská, Teplická4, 921 01 Piešťany
Ján Vykroč, Ľubochňa, 034 91 Ľubochňa

3.  cena          Súťažný návrh A:     vo výške  800,- €

Ing. arch. Michal Diviš, Konská 315, 013 13 Rajecké Teplice

autorský kolektív:  Ing. arch. Michal Diviš, Konská 315, 013 13 Rajecké Teplice

Ing. arch. Peter Šoltész, Polomská 1781/2, 010 08 Žilina

Ing. arch. Silvia Jančiaková, Fatranská 3100/4, 010 08 Žilina

Ing. arch. Kristína Kováčová, Stránske 235, 013 13 Rajecké Teplice

1. odmena     Súťažný návrh B:     odmena vo výške   600,- €

autor:                     Ing. arch. Roland Géci, Mochovská 10, 934 05 Levice 

a kolektív:              Ing. arch. Roderik Baltazár

Ing. arch. Juraj Ďurík

Ing. arch. Lucia Geršiová

Ing. Patrik Fűle

2. odmena     Súťažný návrh J:      odmena vo výške   400,- €

autor:                     Ing. arch. Imrich Pleidel, Jarmočná 17, 927 00 Šaľa

spolupráca:            Ing. arch. Ing. Ján Kováč

                               Mgr. art. Ondrej Pleidel

                               Ing. arch. Lukáš Poruba

3.3 – 3.9. odmena bez určenia poradia

Súťažný návrh C:   odmena vo výške   114,- €

autorský kolektív:         

Ing. arch. Dávid Goč,  Architektonický ateliér, Nám. A. Hlinku 27, 034 01 Ružomberok
Ing. arch. Lucia Krupová
Ing. arch. Anna Gočová
Ing. arch. Marián Goč

Súťažný návrh D:    odmena vo výške    114,- €

autorský kolektív:       

Ing. arch. Ľubomír Kružel, Kempelenova 10, 010 15 Žilina
Ing. arch. Ľubomír Kružel ml., Petzvalova 2, 010 15 Žilina
Ing. arch. Ivan Kružel, Kempelenova 10, 010 15 Žilina

Súťažný návrh E:    odmena vo výške    114,- €

autorský kolektív:        

Ing. arch. Boris Bartanus, Komenského 1261/3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Ing. arch. Martin Bátik, 1.mája 1201/127, 03101 Liptovský Mikuláš
Ing. arch. Martin Bobák, 1.mája 1544/92, 03101 Liptovský Mikuláš
Ing. arch. Tatiana Petrulová, Hybe 580, 031 32 Hybe

 Súťažný návrh F:    odmena vo výške   114,- €

autori:                           

Ing. arch. Tomáš Tornyos, Rudohorská 24, 974 11 Banská Bystrica
Ing. arch. Miroslava Tornyosova, Rudohorská 24, 974 11 Banská Bystrica

spoluautor:                   

Ing. arch. Ivica Gašparovičová, Štefánikova 11, 985 01 Kalinov

Súťažný návrh I:     odmena vo výške   114,- €

autorský kolektív:         txt architekti

autori:                          

Ing. Ing. arch. Marián Trcka, txt architekti, Heyrovského 1, 841 03 Bratislava
Ing. arch. Jaroslav Tarajčák
Ing. arch. Branislav Lackovič
Ing. arch. Juraj Šiarnik

 Súťažný návrh K:    odmena vo výške   114,- €

autor:                          

Ing. arch. Peter Hubený, Tulská 1684/6, 010 08 Žilina

spolupráca, dopravné riešenie:       Ing. Michal Loffler

 Súťažný návrh L:    odmena vo výške   114,- €

autorky:                       

Ing. arch. Eva Žolnayová, Wolkrova 4,851 01 Bratislava
Ing. arch. Kristína Hrebíčková, Višňová 12, 831 01 Bratislava
Ing. arch. Katarína Michalková, Slnečná 41, 900 91 Limbach
Ing. arch. Elena Rabčanová, L. Novomeského 19, 902 01 Pezinok

 Ing. arch. Viera Šottníková, sekretárka poroty

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu