InformacieSKA.sk

Pracovná skupina pre legislatívu

Juraj Šujan19.02.2014AktualityPridať komentár
Juraj Šujan

Ing. arch. Juraj Šujan

člen predstavenstva Slovenskej komory architektov

Pracovná skupina ako stály orgán predstavenstva SKA pre legislatívu aj v ostatnom funkčnom období pracovala  v dlhodobo stabilnom zložení - Ing. arch. Jan Komrska, PhD., prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., Ing. arch. Marta Kropiláková, Ing. arch. Imrich Pleidel a Ing. arch. Juraj Šujan (predseda PS), doplnenom o čerstvú posilu v osobe Ing. arch. Kornela Kobáka. Ťažiskovo sme sa venovali príprave nového stavebného zákona, novele zákona o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a novelám zákona o verejnom obstarávaní, mimo iné upravujúcim zásadné zjednodušenie dokladovania postavenia uchádzača, resp. vyrokovaniu výkladového stanoviska o neprípustnosti obstarávania intelektuálního plnenia, vrátane architektonických služieb, elektronickými aukciami. Pretrvávajúcou úlohou ostáva tlak na zníženie prahu pre povinnosť vypísania súťaže návrhov, zakotvenie nadpolovičného zastúpenia architektov v ich porotách a najmä osveta pri správnej aplikácii zákona, aby sa odstránila dnešná neakceptovateľná prax obchodných súťaží i naďalej pretrvávajúcich aukcií, kde sa licituje najnižšia cena projektových prác.

Základným kódexom, týkajúcim sa výkonu našej profesie, je stavebný zákon. Nový predpis, ktorý by mal nahradiť dnes platný mnohokrát novelizovaný zákon z roku 1976, diskontinuitne pripravuje viacero vládnych garnitúr. V súčasnom volebnom období sa legislatívne práce na novom zákone o územnom plánovaní a výstavbe úplne nanovo rozbehli v septembri 2012. Príprava, ktorej sme sa zúčastňovali v polohe návrhov textu v pracovných skupinách i ako pripomienkujúca inštitúcia, bola veľmi komplikovaná, vzhľadom na rôznorodé predstavy kompetentných o úlohách zákona a spôsobe ich dosiahnutia. Naše návrhy a pripomienky sme koordinovali so zástupcami Slovenskej komory stavebných inžinierov, pričom pri väčšine odborných tém sme dokázali dosiahnuť zhodu. Podrobnejšie som o príprave zákona referoval v úvodníkoch Informácií SKA*) a súhrnne v správách o činnosti predstavenstva, publikovaných v ročenkách, naposledy v jubilejnej 20-ročenke komory**), kde som rekapituloval aj naše predstavy o stavebnom zákone o.i. ako almanachu účastníkov výstavby.

Turbulentný vývoj prípravy textu nového stavebného zákona najlepšie ilustruje fakt, že po roku príprav ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoja medzičasom pracuje už s desiatou upravenou verziou paragrafového znenia. Návrh zďaleka nie je dokonalý, z pohľadu našej profesie sa však doň podarilo presadiť výraznú časť našej agendy, najmä posilnenie pozície projektanta vrátane jeho postavenia ako účastníka všetkých typov konaní, ustanovenie generálneho projektanta na vedenie projektovej činnosti a koordináciu projektantov, smerné stanovenie obsahu jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie priamo v zákone, či zavedenie vykonávacieho projektu do sústavy dokumentácie ako činnosti, vyhradenej autorizovaným architektom a stavebným inžinierom. Problematická zostáva kategorizácia stavieb vrátane pre nás ťažko akceptovatelného širokého poňatia jednoduchých stavieb. Naďalej nie sme celkom uzrozumení s úpravou územnoplánovacej časti zákona, ktorá zatiaľ nesmeruje k dosiahnutiu územného poriadku, ani ku spružneniu procesov pri obstarávaní, prerokúvaní a schvaľovaní dokumentácie.

Príprava nového stavebného zákona, najmä ustanovenie regulovaného povolania územný plánovač, ktoré predpokladá, si vynútili aj prípravu novely zákona o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Podstatne sa menia predovšetkým ustanovenia, upravujúce nomenklatúru regulovaných povolaní a ich kompetencie. Aj pri tejto problematike sme opakovane hľadali prienik postojov oboch partnerských komôr. Po náročných rokovaniach a dynamickom posune názorov na rozsah a terminológiu autorizácií sa postoje zástupcov komôr zblížili. Otvorenými zostalo už len niekoľko tém, najmä ochrana profesného titulu architekt (obdobne architektonických výkonov a služieb) v súvislosti s označovaním a výkonmi komplexných stavebných inžinierov. Vzhľadom na to, že členovia oboch komôr sú „odsúdení“ na spoluprácu na jednotnom, dnes už európskom trhu, je žiadúce naďalej sa usilovať o spoločný postup pri príprave legislatívnych predpisov, upravujúcich výkon profesie.
_____________________________

 *) Informácie SKA č. 4/2011, str. 1; Informácie SKA č. 6/2012, str. 1; Ročenka SKA 2011, str. 16-17; Informácie SKA č. 2/2011, str. 22-28: Stavebný zákon - pravidlá  pre všetkých z pohľadu architektov

**) Ročenka Slovenskej komory architektov 2012-2013, str. 79-81

Diskusia pre prihlásenýchPočet príspevkov: 0 - Buďte prvý! )

* Pre pridávanie a zobrazenie diskusie musíte byť prihlásený


Zabudli ste heslo?

Heslo Vám bude zaslané na emailovú adresu